*
home » Văn học nước ngoài » phong thần diễn nghĩa » Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp

Phong thần diễn nghĩa

Hồi 1: Trụ vương vãi tế miễu bà thiếu nữ Oa Hồi 2: phản bội nước Thương, đánh Hộ đề thơ Hồi 3: coi thơ Tây Bá Hầu, sơn Hộ dưng Ðắc Kỷ Hồi 4: thịt giai nhân, hồ ly tinh mượn lệnh Hồi 5: Vân Trung Tử dưng kiếm trừ yêu thương Hồi 6: làm Bào Lạc Trụ Vương sợ hãi tôi trung Hồi 7: túng bấn Trọng bày mưu phế truất Khượng Hậu Hồi 8: chúng ta Phương cõng chúa bội phản Triều Ca Hồi 9: Thương vượt Tướng liều mình loại gián chúa Hồi 10: giờ sấm sanh siêu nhân Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý Hồi 12: mãng cầu Tra mở ra ải è Ðường Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện nay hình cục đá Hồi 14: na Tra nhờ vào thầy cứu vớt nhập xác bông sen Hồi 15: Khương Thượng về trần cưới bà xã Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái bể đốt hại cung nhân Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng bảo bối chuộc tội phụ thân Hồi 20: Táng Nghi Sanh tải lòng bọn nịnh Hồi 21: Văn vương khoe quan tiền qua năm ải Hồi 22: Văn vương vãi thương nhỏ mửa giết thịt hóa thỏ Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng Hồi 24: Văn vương rước Khương Thượng địa điểm sông Vị Hồi 25: hồ ly tinh dọn tiệc mời hồ ly tinh Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu sợ Tỉ Can Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dưng mười khoản can Vua Hồi 28: Văn Vương phát Trụ cứu vớt dân Hồi 29: Văn vương chém Sùng Hầu Hổ Hồi 30: Võ Thành Vương làm phản Trụ đầu Châu Hồi 31: Văn Thái Sư xua đuổi theo Phi Hổ Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp phụ vương tại Ðồng quan liêu Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy Hồi 34: Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha Hồi 35: Triều Ðiền lấy binh thám thính Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây Hồi 37: Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ tiến công Tây Kỳ Hồi 39: nhị nịnh bị mát mẻ nằm co Hồi 40: tứ Tướng cậy phép đoạt thành Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập xuất xắc Hồi 46: quản lí Thành Tử phá trận Kim quang quẻ Hồi 47: Triệu Công Minh ra mức độ phò Văn Trọng Hồi 48: Lục Yểm lập mưu bắt Triệu Công Minh Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ vương đành lâm nạn Hồi 50: Trận Huỳnh Hà tía cô bắt các Tiên Hồi 51: Tử Nha cướp trại xua binh yêu quý Hồi 52: Núi xuất xắc Long, Văn Trọng bỏ mạng Hồi 53: Ðặng Cửu Công dưng sắc chinh Tây Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng mạo Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất cố kỉnh đầu Tây Kỳ Hồi 56: Tử Nha lập kế bắt Thiền Ngọc Hồi 57: Trụ Vương không đúng Tô Hộ vạc Tây Kỳ Hồi 58: Trời khiến cho Tử Nha chạm mặt Lữ Nhạc Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái cực Ðồ Hồi 62: Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây Hồi 63: Thân công văn khuyên Nhứt Ðiện hạ tiến công Tử Nha Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mình Hồi 66: Hồng Cẩm Vân rất đẹp số xe duyên Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái tướng mạo Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cố cương Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng tá Hồi 70: chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua nhị ải Hồi 72: Quảng Thành Tử tía lần lạy Giáo nhà Hồi 73: Già trẻ, song Hùm tranh cao phải chăng Hồi 74: khói Trắng, tương đối Vàng, nhị phép đồng nhau Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên Hồi 76: Trịnh Luân bắt tướng mạo thâu Tỵ Thủy Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh tiến công Giáo công ty Hồi 78: Tây Phương hai vị phá Tru Tiên Hồi 79: Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu Hồi 81: Ải Ðồng Quan, chúng ta Dư rải độc Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện nay hình Hồi 84: Kéo binh Lang tấn công ải Lâm Ðồng Hồi 85: nhị vị chư hầu đầu Thánh Chúa Hồi 86: Ngũ Nhạc quay trở lại Thiên Tào Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận Hồi 88: Tử Nha độ binh thừa Huỳnh Hà Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân để thấy tủy Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần Hồi 91: Tử Nha đồ mưu thiêu văn hóa Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân Hồi 93: Kim Tra lập kế giành ải Du Hồn Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại Hồi 95: Tử Nha hài tội lỗi Trụ vương Hồi 96: thiếu phụ Oa đón thâu Ðắt Kỷ Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình Hồi 98: Phá Ðài báu, bên Châu thí của Hồi 99: Tử Nha vâng sắc game phong thần Hồi 100: Châu Võ vương luận công phân tách nước

Ðêm ấy Tử Nha tinh chỉnh các tướng giật dinh.

Bạn đang xem: Văn thái sư phong thần ở đâu

Na Tra với Hoàng Thiên Hóa xông vào cửa trước Văn Thái Sư cỡi kỳ hưu vung roi trống giao phong, phía đỡ giáo mãng cầu Tra, phần đỡ song chùy Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra, Mộc Tra ráng gươm trợ chiến. Hoàng Ðộc Long, huyết Ất hồ cũng vung tìm xông vào, sáu tướng tá hùm lấp vây một mình Thái Sư Văn Trọng.

Bên tả, phụ vương con, đồng đội Hoàng Phi Hổ áp vào, Trương Tiết, Ðặng Trung đồng ra cự chiến.

Bên hữu, nam giới Cung Hoát, Tân Giáp, Tân Miễn lướt tới.

Tân Hoàn, Ðào Vinh hợp lực đón ngăn.

Ba phía dinh đều phải có tướng binh hổn chiến.

Còn Dương Tiển đi bọc hậu ra sau dinh, sử dụng tam muội nhơn hỏa là lửa phép trong mình, trở thành một bé muỗi, cất cánh thẳng đến kho lương. Trên đó tất cả Dư Khánh và Tiết Lộc, tuy vậy hai người nầy làm sao thấy nổi phép thần thông của Dương Tiển.

Kho lương bốc cháy, lửa dậy trùng trùng, có tác dụng đỏ rực cả thai trời.

Bấy giờ Văn Trọng một mình đang tấn công với sáu tướng, thấy kho lương cháy bừng như 1 hòn núi lửa, biết tất yêu nào thủ thắng được nữa, đề nghị đỡ gạt thay chừng, chờ cơ hội rút quân.

Bỗng đâu Tử Nha cỡi Tứ Bất tướng mạo lướt tới, quăng roi Ðả Thần Tiên lên, Văn Thái Sư bị một roi, thất kinh giốc thú vứt chạy phía tả, cha con bạn bè Hoàng Phi Hổ tấn công với Ðặng Trung, Trương Tiết.

Hai tướng tá nầy thấy Văn Thái Sư bại tẩu tức tốc bỏ đuổi theo để hộ vệ.

Bên hữu, nam giới Cung Hoát, Tân Giáp, Tân Miễn đã đánh cùng với Tân Hoàn, Ðào Vinh, xảy tất cả Dư Khánh cùng Tiết Lộc mang lại tiếp chiến.

Hai tướng tá nầy duy trì kho lương thảo, bị Dương Tiển đốt cháy, không biết làm thế nào phải qua dinh hữu trợ lực.

Tuy vậy, Ðào Vinh, Dư Khánh, huyết Lộc thấy Văn Thái Sư sẽ chạy thì không hề lòng như thế nào giao tranh nữa, gấp chém bậy một yếu rồi quất ngựa chạy theo.

Tân Hoàn một mình không đương cự nổi cũng quạt cánh phiêu lên trời.

Thế là dinh trại binh yêu mến bị tung vỡ, binh sỹ lớp bị tiêu diệt lớp đầu hàng, còn một số đông vứt chạy vào rừng cùng chung ý thành đội để hóng tin nhà tướng.

Bấy giờ trên núi phổ biến Nam, động Ngọc Trụ. Vân Trung Tử sẽ ngồi trên nệm Bích Du, đột nhiên nhớ đến việc Văn Thái Sư đang kéo binh chinh phạt Tây Kỳ, thời gian nầy cũng yêu cầu sai Lôi Chấn Tử xuống lập công đền rồng nợ nước liền call Kim Hà tuỳ nhi bảo:

- Ngươi đòi sư huynh ngươi ra cho ta bảo.

Kim Hà tuỳ nhi vâng lệnh ra vườn call Lôi Chấn Tử vào.

Vân Trung Tử thấy Lôi Chấn Tử vào quỳ trước mặt, ngay tức khắc nói:

- Ngươi hãy xuống Tây Kỳ giới thiệu Võ vương Cơ Phát cùng sư thúc Khương Tử Nha để phò Châu diệt Trụ, chớ nên trễ nải. Trường hợp ngươi đi hiểu đường, chạm mặt người tất cả cánh, thì phải đánh nó nhưng mà lập công đầu.

Lôi Chấn Tử tuân lệnh lạy thầy giã bạn, chũm búa vàng ra khỏi động, vỗ cánh cất cánh cao.

Bay tới địa phận Tây Kỳ, xa xa trông thấy binh mến bại tẩu.

Lôi Chấn Tử mừng quýnh nghĩ thầm:

- gặp gỡ dịp nầy may lắm! Ta trổ tài một trận thần oai.

Nghĩ rồi mũi nhọn tiên phong binh tướng Văn Thái Sư nhưng mà đánh.

Văn Thái Sư đang hoạt động với những tướng, đột thấy một người dân có cánh cất cánh nửa lừng trời, tóc đỏ, mắt vàng, mắt xanh, nanh bạc bẽo liền kêu Tân hoàn nói:

- Ta xem người dân có cánh kia hết sức dữ, đang chăm chú bay về phía bọn chúng ta.

Văn Trọng nói chưa dứt lời Lôi Chấn Tử đã cất cánh đến hét lớn:

- tất cả ta mang lại đây!

Nói rồi vung búa tấn công liền.

Tân Hoàn lấy lưỡi tầm sét ta đỡ.

Hai tướng mạo giao phong giữa không trung, bốn cánh quạt gió ầm ầm.

Tân Hoàn tiến công không lại Lôi Chấn Tử, thất kinh bay qua núi Tây Kỳ.

Lôi Chấn Tử nghĩ thầm;

- Không yêu cầu đuổi nó làm cho gì, ta đi reviews sư thúc cùng Hoàng huynh trước đã, sau nầy đang còn chạm mặt nó.

Nghĩ rồi vỗ cánh bay thẳng cho thành Tây Kỳ.

Lúc nầy Tử Nha trọn thắng, thâu binh vào thành khao thưởng tướng mạo sĩ.

Tử Nha nói:

- bọn họ thắng được trận nay là nhờ vào hồng phước chúa công, và cũng tương tự công của các tướng.

Các tướng đầy đủ thưa:

- Ấy là hồng phước của quân vương và tôi cầu của quá Tướng, khiến xui Văn Trọng hơ hỏng.

Bỗng bao gồm quân vào báo:

- tất cả đạo đồng xin reviews Thừa Tướng.

Tử Nha truyền mời vào. Lôi Chấn Tử đặt chân vào làm lễ.

Tử Nha hỏi:

- Ngươi là đệ tử cồn nào?

Lôi Chấn Tử thưa:

- Ðệ tử ở núi phổ biến Nam, đụng Ngọc Trụ, học tập trò Vân Trung Tử. Nay vâng lệnh đến hầu sư thúc, và trình làng Hoàng huynh.

Tử Nha hỏi:

- Hoàng huynh ngươi là ai?

Lôi Chấn Tử thưa:

- Hoàng huynh tôi là Võ vương.

Các tướng mạo nghe nói phần nhiều lấy có tác dụng lạ.

Tử Nha gọi những vị năng lượng điện hạ đứng nhị bên, hỏi:

- gồm ai biết khía cạnh Lôi Chấn Tử xuất xắc không?

Các năng lượng điện hạ phần nhiều nói:

- cửa hàng chúng tôi đều lừng chừng người nầy.

Lôi Chấn Tử nói:

- Tôi là Lôi Chấn Tử sống tại núi yên Sơn. Hồi bảy tuổi tôi bao gồm đưa cha tôi là Văn vương qua khỏi năm ải.

Tử Nha sực lưu giữ lại, nói với các tướng:

- đề nghị rồi! Tiên vương thường nói Lôi Chấn Tử tất cả cứu người qua ngoài ngũ quan. Nay Chấn Tử về đến đây thật là hồng phước của chúa công.

Nói rồi chuyển Lôi Chấn Tử vào cung để giới thiệu Võ vương.

Quan chấp điện vào tâu:

- tất cả Thừa tướng xin ra mắt.

Võ Vương cho vào.

Tử Nha mang lại trước long sàng làm cho lễ cùng tâu:

- có Ngự đệ của Ðại vương xin vào hầu.

Võ vương vãi hỏi:

- Ngự đệ ta là ai?

Tử Nha tâu:

- năm ngoái tiên vương trải qua núi lặng Sơn, thâu được Lôi Chấn Tử, cho đi học tại núi chung Nam, nay người ấy về trên đây bệ kiến.

Võ vương mang đến mời vào.

Lôi Chấn Tử đặt chân tới làm lễ, Võ vương vãi nói:

- Thôi, Ngự đệ hãy đứng dậy. Việc nầy ta đã gồm nghe tiên vương vãi thuật lại mấy năm trước, nhớ công Ngự đệ gửi tiên vương qua ngoài ngũ quan. Nay đồng đội ta gặp gỡ mặt, còn gì khác vui hơn.

Tuy thâm nám tình, tuy vậy Võ vương vãi thấy Lôi Chấn Tử hình tượng kỳ dị, không đủ can đảm cho vào lạy mẹ, hại bà Thái Cơ kinh hãi, mà lại lỗi đạo làm cho con, bèn truyền lệnh mang đến Tử Nha:

- Thượng phụ thay mặt ta đãi yến Ngự đệ.

Tử Nha tâu:

- Lôi Chấn Tử không dám ăn mặn, xin chúa thượng cho ngơi nghỉ với tôi thì luôn tiện hơn.

Võ vương y tấu, Lôi Chấn Tử và Thừa Tướng từ bỏ tạ về dinh.

Nói về Văn Thái Sư bại binh chạy cách núi Kỳ sơn bảy mươi dặm mới đám tạm dừng kiểm điểm tàn quân, thấy binh lực hao quá hai muôn.

Văn Thái Sư than:

- Ta đánh giặc sẽ lâu năm, chưa hề bại binh. Ni tình cầm như vầy, ta hy vọng triệu tướng tá khác đem binh tiếp cứu, ngặt do sai tướng mạo thì không đem ai trấn ải.

Giận quá, Văn Thái Sư trợn con mắt thân hào quang quẻ sáng lòa.

Kiết Lộc thưa:

- Xin Thái Sư chớ lo, đạo hữu vào núi non còn hết sức nhiều, kỹ năng mưu trí không ai hoàn toàn có thể lường được, bọn họ chỉ cứ thỉnh một vài ba vị mang đến trợ chiến thì có thể thành công.

Văn Thái Sư ngẫm nghĩ về một hồi rồi nói:

- Ngươi tính điều đó rất phải.

Nói rồi truyền Ðặng Trung, Tân Hoàn duy trì trại, một mình cỡi hắc kỳ hưu bay trực tiếp ra biển khơi Ðông, tìm đến Kim nghêu đảo.

Văn Thái Sư cất cánh một hồi thấy non cao cảnh lạ, biển lớn rộng, rừng xanh, lòng già lại thích miền lặng tịnh, liền cất tiếng than:

- Ta chịu đựng ơn Tiên vương phó thác, hằng lo việc nước, biết ngày nào thanh thản để về bên núi non ngồi trên bàn thạch, tụng kinh huỳnh đình đến thỏa lòng ao ước.

Văn Thái Sư cho Kim ngao đảo, cách xuống Kỳ lân, ko thấy láng một ngươi nào qua lại, các cửa động phần đa đóng chặt và vắng tanh.

Cảnh hoang sơ ấy tạo cho Văn Thái Sư nghêu ngán, không hiểu vì cớ nào chốn tu hành lại vắt đổi?

Trầm dìm một cơ hội Văn Thái Sư định thanh lịch núi khác, nhưng bắt đầu vừa bước lên sống lưng kỳ lân, hốt nhiên nghe cô tiếng người ở sau lưng kêu lớn:

- Ðạo huynh đi đâu vậy?

Văn Thái Sư nhìn lại thấy Ham chi tiên cô tức tốc bái dài cùng hỏi:

- Sao tiên cô xuất hiện nơi đây? vùng nầy nguyên nhân lại thay đổi hoang vu như vậy?

Ham bỏ ra tiên cô mỉm cười, nói:

- Cũng vì đạo huynh mà các đạo hữu đều bỏ động hết.

Văn Thái Sư ngạc nhiên, trố mắt hỏi:

- lý do vậy?

Ham chi tiên cô nói:

- bây giờ các Ðạo hữu quyết lòng theo góp đạo huynh, bắt buộc bỏ động bên nhau đến tại Bạch Lộc đảo tập luyện trận đồ. Trước đây, Thân công văn có mang đến thỉnh chúng tôi, với tin cho tất cả giáo phái của họ đồng biết. Các giáo phái của chúng ta đã họp khía cạnh và gật đầu đồng ý qua Tây Kỳ giúp đạo huynh.

Xem thêm: Nha Đam: Cách Làm Nha Đam Hết Nhớt Đắng Để Nấu Chè Giòn Ngon

Văn Trọng nghe nói mừng rỡ, nói:

- cụ thì hiện giờ tất cả những đạo hữu đang có mặt tại Bạch Lộc đảo sao?

Ham bỏ ra tiên cô nói:

- Ðúng vậy! Ðạo huynh đến đó thì gặp.

Văn Trọng lại hỏi:

- Còn Tiên cô sao lại ngơi nghỉ đây?

Ham đưa ra tiên cô nói:

- Tôi hiện giờ đang luyện một phép vào lò bát quái không xong, ít hôm nữa tôi cũng qua đó.

Văn Thái Sư phấn chấn từ giã Ham bỏ ra tiên cô thẳng mang đến Bạch Lộc hòn đảo quả thấy một vài đông đạo sĩ, kẻ bịt khăn chữ nhật, bạn chừa vá âm dương, kẻ team mão bạc, mão vàng, bao tấn công xanh, tín đồ đội mão đuôi cá ngồi bên trên bàn thạch thì thầm với nhau.

Văn Thái Sư kêu lớn:

- những đạo huynh thật thảnh thơi lắm!

Các đạo sĩ thấy Văn Thái Sư đến, đồng vực dậy chào hỏi:

Tân Hoàn chớ trước, lên tiếng:

- cửa hàng chúng tôi biết Văn đạo huynh kéo binh chinh vạc Tây Kỳ gồm lòng lo. Vì trước đây Thân công báo có mang đến thỉnh anh em chúng tôi trợ chiến. Thân công văn lại tổ chức triển khai một buổi họp mặt các quần tiên, non một ngàn con người trong giáo phái đều đồng ý ra tài. Riêng công ty chúng tôi có mười người ở Kim nghêu đảo họp nhau luyện trận Thập Tuyệt, để sau nầy dùng đến. Hôm nay trận tập vẫn xong, thì may mắn chạm mặt được đại huynh.

Văn Thái Sư hỏi:

- Trận Thập Tuyệt ý nghĩa làm sao?

Tân hoàn nói:

- Thập giỏi gồm bao gồm mười trận, vày mười shop chúng tôi lập ra. Các cái huyền diệu chẳng thể nói hết được. Ni mai tới Tây Kỳ anh vẫn thấy.

Văn Thái Sư hỏi:

- Sao ở chỗ này có chín anh em, còn một bạn nữa đâu vắng.

Tân hoàn nói:

- Còn Kim quang đãng Thánh mẫu hiện trải qua Bạch Vân đảo luyện trận Kim Quang, vậy cần không đầy đủ số.

Ðồng Toàn nói:

- Trận Thập Tuyệt bọn họ đã tập xong, vậy thì bọn họ cứ đi trước lịch sự Tây Kỳ, nhằm Văn Thái Sư sinh hoạt lại đây đợi Kim quang quẻ Thánh mẫu mã về, rồi đi sau cũng được.

Văn Thái Sư nói:

- Như quí vị đạo huynh có lòng yêu thương tôi vì thế tôi khôn xiết cảm ơn.

Chín vị đạo sĩ từ biệt Văn Thái Sư, đồng độn thủy qua Tây Kỳ một lượt.

Có bài xích thơ rằng:

Dạo khắp bầu trời nội nửa trăng

Ðông tây nam Bắc dễ dàng ai bằng

Phép tiên độn thủy cấp tốc như chớp

Giết tướng mạo thâu thành khó cản ngăn.

Chín vị tiên đi rồi, Văn Thái Sư ngồi trên bàn thạch hóng không đầy một giờ, sẽ thấy một vị tiên cô cỡi chiến mã có vằn, đầu đội mão đuôi cá, mình mang áo bát quái đỏ, sống lưng nịt dây tơ, vai mang túi của beo, tay cầm tuy nhiên kiếm tự phía phái mạnh phi con ngữa tới như gió, thẳng đến phía Bạch Lộc.

Gần cho nơi, tiên cô không thấy đàn mình, lại thấy đạo sĩ râu mọc năm chồm, có bố con mắt domain authority mặt rubi ngoắt, mặc áo đỏ ngòm, tiên cô coi rõ biết là Thái Sư Văn Trọng, vội vàng xuống ngựa chiến chào mừng.

Văn Thái Sư đáp lễ và nói:

- Kính mừng Kim quang quẻ Thánh mẫu. Tôi chờ Thánh mẫu ở đây đã lâu.

Kim quang đãng Thánh mẫu nói:

- Chín vị đạo huynh ở chỗ này đi đâu hết?

Văn Thái Sư đáp:

- Chín vị ấy đã đi trước sang Tây Kỳ, đặn tôi nghỉ ngơi nán lại đây đợi Thánh mẫu.

Kim quang Thánh chủng loại nói:

- nạm thì họ cũng đi đến kịp.

Nói rồi kẻ cỡi ngựa, fan cỡi kỳ hưu thẳng đến Tây Kỳ lập tức.

Chẳng bao lâu Văn Trọng với Kim quang quẻ Thánh mẫu mã cũng theo kịp quý vị đạo sư về trước trại.

Kiết Lộc và những tướng hay tin đồng thoát khỏi dinh nghênh tiếp.

Tân trả hỏi Văn Trọng:

- Thành Tây Kỳ từ thời điểm cách đó bao xa?

Văn Trọng nói:

- Bởi hôm trước tôi bại binh yêu cầu phải chạy mang đến chốn này đồn trú. địa điểm ấy là núi Tây Kỳ, từ thời điểm cách đó bảy mươi dặm.

Các đạo sĩ hầu hết nói:

- Vậy thì họ đồng kéo binh đến bên thành để áp hòn đảo địch quân.

Văn Thái Sư theo lời, truyền Ðặng Trung đi tiền đạo. Phạt pháo tấn binh mang đến trước thành Tây Kỳ hạ trại.

Bấy giờ Tử Nha sẽ vui đắc thắng, cùng các tướng nói chuyện bỗng nghe quân tướng tá ó vang trời, Tử Nha nói:

- chắc hẳn rằng Văn Thái Sư viện được binh những ải, kéo cho báo thù.

Dương Tiển thưa:

- Văn Thái Sư chiến bại đã nửa mon nay, bây giờ lại hăm hở kéo tới, tôi nghe Văn Thái Sư là fan Triệt Giáo, thế nào cũng thỉnh tà đạo bàng môn đến trợ giúp. Xin quá Tướng đề phòng.

Tử Nha nghe nói cũng nghi ngờ, đồng kéo lên mặt thành coi thử. Trái nhiên thấy dinh trại Thái Sư không giống xưa nhiều lắm, hào quang đãng sáng rực, gió dữ rạt rào, khí bốc trùng trùng, mây giăng mịt mịt lại sở hữu khói đen mười ngọn, lên thấu nửa lừng.

Tử Nha xem thấy kinh hãi, các tướng mọi cau mặt có tác dụng thinh.

Ai nấy âm thầm xuống dinh, ko nói với nhau một lời làm sao nữa.

Lúc này Văn Thái Sư ngồi chỗ đại trại, cùng rất mười vị đạo sĩ bàn kế phá Tây Kỳ.

Viên Giác nói:

- Tôi nghe Tử Nha là học tập trò ông Nguyên Thỉ, sinh sống núi Côn Lôn. Tuy thế dù tu đạo nào cũng gồm vào một lý. Trước đây hội quần tiên, Thân công báo có nói cung Ngọc hỏng ỷ bản thân Xiển Giáo, chê Triệt Giáo họ là Tà đạo, có ý kiếm tìm cách áp chế để sai khiến, lấy quyền phép của chính bản thân mình làm xới trộn nắm gian, rồi bảo đó là lý số trời đất. Xét ra lời nói đó chỉ là 1 trong những ngụy biện để giành tác động cho giáo hội mình, mà Triệt Giáo bọn họ không thể làm sao cúi đầu theo đúng mệnh lệnh của mình được. Ðã là kẻ tu hành sao lại sở hữu chân tu và tà tu. Sao lại có đạo cao đạo thấp? Sao lại sở hữu đạo nầy mong mỏi sai khiến đạo khác? Nay họ đã sẵn có mười trận này thì cứ cùng mọi người trong nhà đấu phép, xem cái chính nghĩa của Xiển Giáo lợi hại đến bực nào mang đến biết.

Văn Thái Sư khen phải, liền khiến cho Ðặng Trung giàn binh ba trận theo planer đã định.

Rạng ngày, Văn Thái Sư cỡi Ngọc kỳ lân, mang đến trước cửa thành, mời Tử Nha ra nói chuyện.

Quân vào báo, Tử Nha dẫn tướng kéo binh nhì ngàn, cờ phân tách năm sắc, thoát khỏi cửa thành, thấy Văn Trọng gắng roi xoàn đứng trước, chín vị đạo sĩ theo sau, trong số đó có một vị đạo cô mặt rất đẹp như hoa, mắt sáng ngời ngồi trên lưng ngựa. Còn tám vị đạo sĩ cơ kẻ mặt xanh, phương diện đỏ, bạn mặt vàng, tướng mạo phi thường, đa số ngồi trên lưng quái thú.

Tân trả giục hươu tới, sử dụng lễ xá Tử Nha một cái và hỏi:

- chúng tôi xin chào đạo huynh.

Tử Nha cũng trả lễ và hỏi:

- Chẳng hay những vị đạo huynh ở núi nào, cồn nào bắt đầu đến?

Tân hoàn nói:

- Tôi là Tân Hoàn và tám đồng đội chúng tôi đồng làm việc Kim nghêu đảo, cùng ông là bạn Côn Lôn, môn đồ cung Ngọc Hư, trực thuộc về Xiển Giáo, lấy đạo đức nhưng mà răn lòng, lấy chính lý mà lại tu nguyện, tại sao các ông lại khinh Triệt Giáo của cửa hàng chúng tôi là tà đạo, ước ao dùng quyền lực tối cao mà sai khiến chúng tôi, tưởng chừng như vậy có thể gọi là chánh đạo được không?

Khương Tử Nha nói:

- cửa hàng chúng tôi đã làm những gì mà những ông gọi là lúc dễ?

Tân trả nói:

- Không nên chối cãi. Thân công báo đi khắp năm non bốn bể, nói rõ tứ tưởng của Xiển Giáo khinh dễ dàng Triệt Giáo của chúng tôi, giáo hội chúng tôi ai nấy hầu như ngậm hờn, uất hận. Vừa rồi đạo huynh lại giết bốn dòng chúng ta Ma ở Giai Mộng, và tứ vị đạo sĩ của phái chúng tôi ở Cửu Long đảo, gồm phải là những ông sẽ khiêu khích cửa hàng chúng tôi hay không? Giáo phái các ông cho khách hàng là chính đạo, cầm cố mà cho những người gây câu hỏi đao binh, sợ hãi mạng sinh linh, gây nhiều ác sát. Cửa hàng chúng tôi bị những ông chê là tà đạo, nhưng mà không bao giờ chủ trương khiến khổ ải cho quả đât như vậy. Nếu các ông tài năng thì cứ cũng shop chúng tôi tranh phép thuật, không đề nghị dụng đến đao binh. Hãy nhằm riêng đông đảo người thế gian ra, chúng ta không tội gì nhưng bắt họ buộc phải chết vì họ vô ích.

Khương Tử Nha nói:

- Ðạo huynh phép mầu, đức trọng, học tập rộng, trí dày, lẽ làm sao không nối liền huyền cơ vũ trụ. Ni Trụ vương vãi lỗi đạo bỏ câu hỏi kỷ cang, khí số Thành Thang mờ mịt, còn Võ vương là vua Thánh Tây Kỳ phước đức chói ngời, lẽ nào lập không hướng phần vinh hiển. Chúng tôi thuận theo lòng trời, thuận theo lòng người, phò Châu diệt Trụ kia là chủ yếu lý. Còn Ma gia tứ tướng và bốn vị đạo sĩ Cửu Long hòn đảo đi nghịch cùng với lý số trời đất, đề xuất phải diệt vong.

Tân trả nói:

- chiếc mà các ông hotline là lý số trời khu đất chẳng qua là một trong những tấm phương pháp để các ông dùng nó sai khiến kẻ khác, làm cho xáo trộn nhân gian. Shop chúng tôi thừa dấn vua Châu nhân đạo, vua Trụ bạo tàn. Nhân đạo lúc nào cũng thắng bạo tàn. Nhưng lại trừng trị kẻ bạo tàn không phải dùng chiêu bài của bản thân mình làm đến nhân gian chịu tai biến. Các ông lấy đạo đức răn mình, cơ mà trị một ông hoàng bạo tàn, các ông tạo thành binh biến, chém giết thịt sinh linh do dự bao nhiêu mà lại kể. Bào thai nào có tội gì? Họ vẫn khổ vì chưng một ông vua ngoài ra khổ vì hành động gây rối của những ông nữa. Nhà trương như vậy, những ông dám tự cho bạn là chân thiết yếu sao?

Tử Nha nói:

- Máy tạo ra nhiệm mầu, làm sao nói cho hết được. Thuận theo khí số của trời đất, chẳng đầy đủ một ông vua tàn ác bị tiêu trừ, mà toàn bộ những ai kháng lại thiết yếu lý đều đề nghị bị tiêu trừ vì thế cả. đều trầm luân khổ ải, hồ hết sinh diệt trong trời đất đa số phát sinh ở bao gồm lý nhưng ra. Tôi vâng lệnh cung Ngọc Hư không thể làm khác rộng được.

Tân hoàn nói:

- Thôi, dầu những ông bao gồm cho cửa hàng chúng tôi là tịch tà nghịch thiên nghịch địa gì cũng được, công ty chúng tôi không gượng nhẹ làm gì, và shop chúng tôi cũng không muốn cuộc đua tài giữa công ty chúng tôi với các ông tổn thương đến sinh mạng của muôn dân. Shop chúng tôi có mười trận pháp, đang lập cho các ông xem, nếu các ông liệu phá được thì phá, không phá nổi thì nói cho công ty chúng tôi biết, chớ bắt người trần tục yêu cầu liều mình thác oan.

Tử Nha nói:

- Quý vị vẫn nói như vậy, cửa hàng chúng tôi đâu dám cãi.

Mười vị đạo sĩ nghe Tử Nha thuận tình phá trận đồng lui về sắp xếp một hồi xong xuôi.

Tân trả lại giục hươu cho trước cửa thành điện thoại tư vấn Tử Nha nói:

- xấu đạo lập trận rồi, đạo hữu hãy đến xem thử.

Tử Nha tức khắc dắt na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, Dương Tiển đồng cho xem trận.

Bấy giờ Thái Sư Văn Trọng đứng ngoài cửa trận để xem cách biểu hiện của Tử Nha.

Dương Tiển gọi Tân trả nói:

- công ty chúng tôi vào coi trận, các ông chớ nên dùng phép báu nhưng mà hại chúng tôi. Như vậy mới đúng trượng phu.

Tân hoàn nói:

- mặc dù các ông cho cửa hàng chúng tôi là Bàng môn tả đạo, cửa hàng chúng tôi vẫn không lúc nào có hành vi tiểu nhân do vậy đâu. Ðừng quá coi thường người, cùng cũng đừng thấp thỏm một bí quyết vô ích như vậy

Na Tra thấy Tân trả khéo miệng vì thế tức giận xen vào:

- lời nói chẳng ai tin, hành vi sẽ chứng minh ai là quân tử.

Bốn tướng mạo phò Tử Nha vào xem đủ mười trận, thấy từng trận gần như treo một tấm phiên bản để tía chữ:

1. Thiên tốt trận.

2. Ðịa Liệt trận.

3. Phong Hầu trận.

4. Hàn Băng trận.

5. Kim quang quẻ trận.

6. Hỏa máu trận.

7. Li Diệm trận.

8. Lạc Hồn trận.

9. Hồng Thủy trận.

10. Hồng Sa trận.

Tử Nha và bốn tướng cạnh xem khắp nơi, rồi kéo nhau ra ngoài.

Tân trả hỏi:

- Tử Nha biết mười trận ấy không?

Tử Nha nói:

- Mười trận quí vị vừa lặp tôi sẽ rõ hết.

Tân hoàn hỏi:

- mặc dù đã biết rõ mà liệu dám phá trận không?

Tử Nha nói:

- cửa hàng chúng tôi cũng học phép tiên, lẽ nào ko phá được?

Viên Giác thua cuộc xen vào hỏi:

- Chừng như thế nào đạo huynh mới phá trận?

Tử Nha nói:

- Mười trận ấy mới chỉ là hình thức, chưa được hoàn thành. Ðợi chừng như thế nào quí vị lập xong, tôi sẽ đến phá. Hiện thời xin giã biệt.

Dứt lời, Tử Nha dẫn tứ tướng vào thành, còn mười vị đạo sĩ cũng dẫn nhau vào dinh.

Tử Nha vào thành ngồi ôm đầu bi hùng bã, Dương Tiển thấy vậy bước đến hỏi:

- khi nãy sư thúc xem những trận ấy cố gắng nào?

Tử Nha nói:

- Mười trận ấy vị Triệt Giáo chế ra phép màu báu lạ, ta chưa từng thấy bao giờ.

Dương Tiển nói:

- Sao sư thúc nói với bọn chúng nó là sư thúc vẫn rõ hết, và hẹn ngày phá trận.

Tử Nha nói:

- Tuy ko biết, song ta chẳng thể để mất sĩ diện Xiển Giáo bọn họ trước mặt đều người.