MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 19/2017/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày thứ 3 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠCLIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ pháp luật Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ nguyên tắc Thuế khoáng sản ngày25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ chế độ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật về thuế ngày 26 mon 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và lý giải thi hànhmột số điều của pháp luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 mon 02 năm 2015 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành nguyên lý sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật vềthuế và sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tứ số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung Khoản 1Điều 7 Thông tứ số 152/2015/TT-BTC ngày thứ 2 tháng 10năm năm ngoái Bộ trưởng cỗ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tứ số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung cập nhật Điểm a Khoản 4 Điều 6 Thôngtư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm năm ngoái củaBộ trưởng bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tàinguyên;

Căn cứ Thông bốn số 44/2017/TT-BTC ngày 12 mon 5 năm 2017 khí cụ về size giá tính thuế tài nguyên so với nhóm, các loại tài nguyên có đặc thù lý, hóa như thể nhau;

Theo đề nghị của giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 621/TTr-STC ngày 06 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thuế tài nguyên 2017

Ban hành tất nhiên Quyếtđịnh này bảng báo giá tính thuế khoáng sản trên địa phận tỉnh bạc bẽo Liêu.

Điều 2. Bảng giá bán tính thuế tàinguyên trên Điều 1 ra quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá thể khai thác tàinguyên trên địa bàn tỉnh bội nghĩa Liêu chưa khẳng định được giá cả theo hình thức tạiKhoản 2 và Điểm b, Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5năm 2010 của bao gồm phủ.

Giao viên trưởng viên Thuế tỉnh giấc chủtrì, phối hợp với Sở Tài nguyên với Môi trường, Sở Tài chính căn cứ vào các hìnhthức khai quật tài nguyên và áp dụng chứng từ bỏ của đối tượng người dùng chịu thuế để sở hữu hướngdẫn rõ ràng và tổ chức tiến hành theo đúng nội dung ra quyết định này.

Xem thêm: Cách Trang Trí Các Góc Ở Lớp Nhà Trẻ Có Những Góc Nào, Lớp Nhà Trẻ Có Những Góc Nào

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Ủy bannhân dân tỉnh, chủ tịch Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, cục trưởng CụcThuế tỉnh cùng Thủ trưởng những Sở, Ban, ngành cấp cho tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, tp và các tổ chức, cá thể có tương quan chịu tráchnhiệm thi hành đưa ra quyết định này.

Quyết định này còn có hiệu lực thực hiện kểtừ ngày 12 tháng 11 năm 2017 và sửa chữa thay thế Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm2013 của Ủy ban quần chúng. # tỉnh bạc tình Liêu về việc ban hành Bảng giá chỉ tính thuế tàinguyên thông thường khai thác trên địa phận tỉnh bạc tình Liêu./.

chỗ nhận: - Như Điều 3; - bộ Tài chính (b/c); - Tổng cục thuế (theo dõi); - Cục soát sổ VBQPPL - cỗ tư pháp (để kiểm tra); - TT tỉnh giấc ủy; TT HĐND tỉnh; - nhà tịch, những PCT ubnd tỉnh; - Đoàn Đại biểu quốc hội; - Đại biểu HĐND thức giấc (để giám sát); - những Phó Chánh VP. ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở tứ pháp (để từ kiểm tra, rà soát soát); - những Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; - Báo BL, Đài PTTH thức giấc BL; - người có quyền lực cao TT CB - TH tỉnh; - Trung trọng điểm CB - TH tỉnh; - Cổng tin tức điện tử tỉnh; - Lưu: VT, DT (QĐUB11).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Dương Thành Trung

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Đơnvị tính: Đồng

Mã nhóm, các loại tài nguyên

Tên nhóm, nhiều loại tài nguyên/Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

II

Khoáng sản không kim loại

II1

Đất khai quật để san lấp, xây dựng công trình

m3

50.000

II7

Đất có tác dụng gạch (sét làm gạch, ngói)

m3

120.000

III

Sản phẩm của rừng tự nhiên

III7

Củi (khai thác tự rừng chống hộ ven biển và rừng sệt dụng)

Ste

490.000

1 Ste = 0.7m3

IV

Hải sản từ nhiên

IV2

Hải sản tự nhiên khác

IV201

IV20101

Cá nhiều loại 1, 2, 3

kg

42.000

IV20102

Cá một số loại khác

kg

21.000

IV202

Cua

kg

170.000

IV204

Mực

kg

70.000

IV205

Tôm

IV20502

Tôm khác

IV2050201

Tôm sú loại 1 (từ 10 - trăng tròn con/1kg)

kg

150.000

Do đặc thù tại địa phương

IV2050202

Tôm sú một số loại 2 (từ 20 - 30 con/kg)

kg

135.000

Do đặc thù tại địa phương

IV2050203

Tôm sú loại 3 (từ 30 - 40 con/kg)

kg

120.000

Do tính chất tại địa phương

IV2050204

Tôm thẻ, đất cùng tôm sú còn sót lại (trừ tôm sú loại 1, 2, 3)

kg

105.000

Do tính chất tại địa phương

IV2050205

Tôm tạp khác

kg

40.000

Do đặc thù tại địa phương

V

Nước thiên nhiên

V1

Nước khoáng thiên nhiên, nước rét thiên nhiên, nước vạn vật thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng góp hộp

V102

Nước vạn vật thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

V10201

Nước thiên nhiên khai quật đóng chai, đóng góp hộp có chất lượng trung bình (so cùng với tiêu chuẩn chỉnh đóng chai đề nghị lọc bỏ một số trong những hợp hóa học để phù hợp quy với bộ Y tế)

m3

100.000

V10202

Nước thiên nhiên khai quật đóng chai, đóng góp hộp có rất tốt (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, chưa phải lọc một số trong những hợp chất vô cơ)

m3

500.000

V2

Nước vạn vật thiên nhiên dùng cho cấp dưỡng KD nước sạch

V301

Nước mặt

m3

2.000

V302

Nước dưới khu đất (nước ngầm)

m3

4.000

V3

Nước vạn vật thiên nhiên dùng cho mục tiêu khác

V301

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước tiểu khát, nước đá

m3

40.000

V303

Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, dọn dẹp và sắp xếp công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản...)

Bài viết liên quan