Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng hay những từ vựng giờ Anh dùng trong chùa (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch dễ ợt tra cứu các thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng như thụ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này đọc từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như khách hàng có thêm thông tin, vui vẻ đóng góp chủ ý phần bình luận hoặc email phungocviet03gmail.com. Xin cám ơn


*

Các trường đoản cú vựng giờ Anh cần sử dụng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng lâu Đại giới (250 giới sau ít nhất 2 năm thọ giời Sa di (10 giới) với tu tập ít nhất 2 năm, tuổi đời tối thiểu là đôi mươi tuổi.Bạn sẽ xem: Sư thầy giờ đồng hồ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức bao gồm tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi đời bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa gồm tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi đời bên trên 60 tuổi)

hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công bệnh quận 2

Đồ đồ dùng trong chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện quan liêu âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage lớn the Triple Gems

Lạy to prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phân phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân với quả: cause & effect

Nhân duyên: condition

Duyên khởi: co-arising, dependent origination

Tứ đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an lạc /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lâu đời cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ, đồ đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: tình nhân Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: nguyên tắc nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng sinh sản hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: nhà thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của người Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linh mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu vớt tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: thứ chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền định

– Pray – /preɪ/: ước nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, vai trung phong hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự đần độn muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ bỏ tâm, thiện lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bỏ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân thành, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: chân thành, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: mẫu ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: khiếp sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: đương đại tiền sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

Bạn đang xem: Sư thầy tiếng anh là gì

=> phần đông sự xung thốt nhiên đều rất có thể được xử lý với sự khoan dung, nhẫn nại với chân thành.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> con đường nhận thức của các tín ngưỡng chân đó là thông qua việc thực hành tu sửa bản thân theo các tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt bởi các vị giác mang như Phật say mê Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, và they bởi vì other ways to discover the mystery of connection between human & universal.

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help khổng lồ restore truthful morality standards of human.

Xem thêm: Phương Pháp Học Tốt Môn Văn Của Học Sinh Trường Chuyên Mà Bạn Nên Áp Dụng

=> đông đảo tín ngưỡng chân chính lộ diện trong làng hội loài bạn khi các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức vẫn xuống cấp. Chúng ta giúp khôi phục lại tiêu chuẩn đạo đức chân bao gồm cho bé người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> những nhà công nghệ nói rằng họ chỉ nhận ra được 4% vật chất trong vũ trụ, vì đó chúng ta không thể tìm ra sự tồn tại của những sinh mệnh được cấu thành bởi các vật chất khác. Mặc dù từ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo rất có thể nhận thức về Thần – phần lớn sinh mệnh cao cấp hơn chủng loại người.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ tín đồ đã giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able to reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: người hoàn toàn có thể đạt đến Niết bàn (trạng thái hạnh phúc, bình yên) tuy nhiên trì hoãn việc nhập niết bàn vì những người khác vẫn còn đấy chịu đau khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan nuốm Âm tình nhân táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một nhà tu hành/một ngôi đền rồng Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTứ diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure Land BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismThiền TôngZen MasterThiền SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: phần đa sự thật, quy qui định chi phối cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ người giảng phápDharma TalksThuyết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinh điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần chú Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người ăn chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe that eating meat is bad karma.Một số người không ăn mặn tin rằng nạp năng lượng thịt sẽ tạo cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvana /nɪrˈvɑnə/: the state of peace and happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: trạng thái im bình và niềm hạnh phúc mà một người có được sau thời điểm đã từ bỏ tất cả những ham muốn cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / các từ vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng trong chùa nhiều lúc dùng ngôn từ pali hay sanskrit (tiếng Phạn) vày vậy khó ghi nhớ bởi vậy gây khó khăn cho biên dịch, vì chưng vậy, việc dùng đúng chuẩn thuật ngữ dùng trong miếu hay nghành nghề phật giáo là quan lại trọng.