*
trang chủ » Văn học quốc tế » game phong thần diễn nghĩa » Hồi 72: Quảng Thành Tử cha lần lạy Giáo Chủ

Phong thần diễn nghĩa

Hồi 1: Trụ vương tế miễu bà con gái Oa Hồi 2: làm phản nước Thương, tô Hộ đề thơ Hồi 3: coi thơ Tây Bá Hầu, tô Hộ dưng Ðắc Kỷ Hồi 4: làm thịt giai nhân, yêu tinh mượn lệnh Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu thương Hồi 6: có tác dụng Bào Lạc Trụ Vương hại tôi trung Hồi 7: túng thiếu Trọng bày mưu phế truất Khượng Hậu Hồi 8: họ Phương cõng chúa phản Triều Ca Hồi 9: Thương quá Tướng liều mình gián chúa Hồi 10: tiếng sấm sanh siêu nhân Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý Hồi 12: na Tra xuất hiện thêm ải trằn Ðường Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện tại hình cục đá Hồi 14: mãng cầu Tra nhờ thầy cứu vớt nhập xác bông sen Hồi 15: Khương Thượng về trằn cưới vk Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái bể đốt hại cung nga Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng bảo vật chuộc tội thân phụ Hồi 20: Táng Nghi Sanh download lòng đàn nịnh Hồi 21: Văn vương vãi khoe quan liêu qua năm ải Hồi 22: Văn vương thương bé mửa làm thịt hóa thỏ Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng Hồi 24: Văn vương vãi rước Khương Thượng nơi sông Vị Hồi 25: hồ ly dọn tiệc mời yêu quái Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu sợ Tỉ Can Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua Hồi 28: Văn Vương phân phát Trụ cứu vãn dân Hồi 29: Văn vương chém Sùng Hầu Hổ Hồi 30: Võ Thành Vương phản nghịch Trụ đầu Châu Hồi 31: Văn Thái Sư xua đuổi theo Phi Hổ Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp phụ vương tại Ðồng quan Hồi 33: Hoàng Phi Hổ tiến công ải Tụy Thủy Hồi 34: Võ Thành Vương reviews Tử Nha Hồi 35: Triều Ðiền mang binh trinh thám Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây Hồi 37: Tử Nha về núi ước Nguyên Thỉ Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ Hồi 39: nhị nịnh bị lanh tanh nằm teo Hồi 40: tư Tướng cậy phép đoạt thành Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại Hồi 42: Thái Sư thâu được tư Tướng thần Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập tốt Hồi 46: quản lí Thành Tử phá trận Kim quang Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng Hồi 48: Lục Yểm đồ mưu bắt Triệu Công Minh Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ vương vãi đành lâm nàn Hồi 50: Trận Huỳnh Hà tía cô bắt những Tiên Hồi 51: Tử Nha chiếm trại đuổi binh yêu đương Hồi 52: Núi xuất xắc Long, Văn Trọng chầu trời Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất vậy đầu Tây Kỳ Hồi 56: Tử Nha đồ mưu bắt Thiền Ngọc Hồi 57: Trụ Vương không nên Tô Hộ vạc Tây Kỳ Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc Hồi 59: Ân Hồng giữa mặt đường thâu Chánh Ðáng Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp bé vua Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái rất Ðồ Hồi 62: Trương Sơn sau đó việc chinh Tây Hồi 63: Thân công báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mình Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp nhất số xe pháo duyên Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái tướng Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng Hồi 70: chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua nhì ải Hồi 72: Quảng Thành Tử bố lần lạy Giáo công ty Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao rẻ Hồi 74: khói Trắng, hơi Vàng, nhì phép đồng nhau Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên Hồi 76: Trịnh Luân bắt tướng mạo thâu Tỵ Thủy Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh tấn công Giáo chủ Hồi 78: Tây Phương nhì vị phá Tru Tiên Hồi 79: Ải Xuyên Vân, tứ tướng Châu bị tóm gọn Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu Hồi 81: Ải Ðồng Quan, chúng ta Dư rải độc Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình Hồi 84: Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng Hồi 85: hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa Hồi 86: Ngũ Nhạc quay trở lại Thiên Tào Hồi 87: Vợ ck Thổ Hành Tôn tử chiến Hồi 88: Tử Nha độ binh thừa Huỳnh Hà Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân giúp thấy tủy Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần Hồi 91: Tử Nha lập mưu thiêu văn hóa Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân Hồi 93: Kim Tra lập kế giành ải Du Hồn Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại Hồi 95: Tử Nha hài lỗi lầm Trụ vương vãi Hồi 96: thiếu nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình Hồi 98: Phá Ðài báu, bên Châu thí của Hồi 99: Tử Nha vâng sắc chiến vô phong thần Hồi 100: Châu Võ vương luận công phân chia nước

Long Kiết công chúa vốn là tiên mắc đọa, nên bị nàn một gươm nhị vợ ông xã chạy hơn tứ mươi dặm đường mới trở về trại. Nhờ tất cả thuốc tiên hết sức hay, buộc phải hai vợ ông chồng thoa vào chẳng bao lâu ngoài bệnh.

Bạn đang xem: Quy linh thánh mẫu

Thấy binh lực hao rộng quá nửa, dinh trại tan hoang, Hồng Cẩm liền chọn sửa đồn binh rồi viết thư về cấp cho báo với Tử Nha.

Bấy giờ Tử Nha vẫn bàn kế binh, bỗng có quân vào báo:

- thuộc hạ Hồng tướng quân mang thư về dâng Nguyên soái vẫn đứng đợi quanh đó dinh hóng đợi.

Tử Nha đòi vào, mở thư ra xem. Trong thư viết như sau:

"Phó tướng mạo vâng lệnh tiến công ải Giai Mộng là Hồng Cẩm trăm lạy dưng thư lên nguyên soái. Tôi tài sơ trí thiển, xấu hổ vì nhận việc nặng nề, hết dạ lo lắng, trông cho quá trình vẹn toàn. Lúc tới ải Giai Mộng, dựa vào Nam Cung Hoát bắt được hồ nước Lôi, mà lại chém không chết, nên dùng phép linh bắt đầu trừ được. Chẳng ngờ thầy của hồ Lôi là Hỏa Linh thánh mẫu mã xuống núi báo thù, dùng lửa đốt binh trại ra tro, uy cố tan rã. Nay nhờ vào Nguyên soái tính kế tốt trừ Hỏa Linh thánh mẫu mang đến kíp. Còn nếu như không ải Giai Mộng khó khăn đạt được".

Tử Nha xem thư thất kinh nói với những tướng:

- cố kỉnh này ta đi bắt đầu tiện.

Liền giao các bước cho Lý Tịnh rồi dặn:

- Ngươi cứ thủ dinh, tránh việc xuất trận, hóng ta về sẽ tính kế đem ải Tỵ Thủy.

Lý Tịnh vâng lệnh, Tử Nha dẫn na Tra, Vi Hộ và tía ngàn binh mã trực tiếp tiến Giai Mộng ải.

Khi mang lại nơi thấy dinh Hồng Cẩm xơ xác.

Vợ chồng Hồng Cẩm cúi đầu nhận tội, kể lại đa số việc.

Tử Nha nói:

- Mình có tác dụng đại tướng mạo coi việc chiến chinh nên tùy cơ tiến thối sao lại để cho nỗi dinh trại rã tành?

Hồng Cẩm nói:

- cha trận đầu gần như thắng, giết cha tướng như trở bàn tay. Ngặt có thầy hồ nước Lôi là Hỏa Linh thánh mẫu mang đến giúp hồ nước Thăng báo cừu cho đệ tử. Bà ấy đội mão Kim Hà, hào quang quẻ chiếu ra mấy trượng, ai nấy chú ý cũng ko trông thấy, vì con mắt chói lòa. Lại sở hữu ba ngàn binh hỏa lâm kéo tới như hòn núi lửa. Vì chưng vậy tôi cần thất cơ.

Tử Nha nghe nói giá buốt lùng, chần chờ phép gì nhằm phá hang ổ ấy.

Bấy giờ Hỏa Linh thánh mẫu ngóng mấy ngày không thấy Hồng Cẩm quay lại khiêu chiến, hốt nhiên nghe tin Khương Thượng rứa binh đến giao phong, lòng mừng cuống nói với hồ Thăng:

- Khương Thượng vẫn đem binh mang đến đây mà lại nạp. Ta xuống thế gian lần này cũng chẳng uổng công. Vậy ngươi hãy sẵn sàng ra binh nhằm ta giết nó mang đến rồi.

Hồ Thăng tuân lệnh điểm binh ra thành.

Hỏa Linh thánh mẫu dẫn tía ngàn binh hỏa lâm mang lại trước trại kêu Tử Nha ra nói chuyện.

Tử Nha nghe quân vào báo lập tức dẫn quân tướng mạo ra ngoài.

Hỏa Linh thánh mẫu mã trông thấy nói lớn:

- Ngươi phải Khương Thượng không?

Tử Nha đáp:

- Phải. Ðạo hữu là người thông thái lẽ phải, phát âm cơ trời. Bởi vì Trụ vương vãi vô đạo, khí số đang hết, cõi tục đồng về Châu nhằm vấn tội hôn quân, sao đạo hữu lại góp kẻ dữ, trái mệnh trời? Vả lại chưa phải tôi từ ý phân phát Thương mà vâng lệnh cung Ngọc hỏng dẹp loạn.

Hỏa Linh thánh mẫu mã cười lớn:

- Ngươi chớ uốn lưỡi khinh dễ dàng ta như thế. Tài cán chỉ một gã câu cá nhưng dám đem binh đánh Trụ. Bất thừa ngươi để điều dối thế thú vị lòng người, trước phương diện ta ngươi khoe vùng sao được.

Nói rồi lướt tới chém một gươm.

Tử Nha chuyển kiếm ra đỡ. Na Tra cùng Vi Hộ đồng áp vào trợ lực tấn công Hỏa Linh Thánh mẫu như mưa bấc.

Hỏa Linh Thánh mẫu 1 mình cự với tía người ko nổi, lập tức lui ra cha bước, giở lúp mão vàng, hào quang đãng sáng chói một vùng, ai nấy bị chói lòa, ko trông thấy gì cả.

Hỏa Linh Thánh mẫu chém Tử Nha một gươm sả ngực ngày tiết chảy dầm dề.

Tử Nha khiếp hồn, giục Tứ Bất tướng mạo chạy qua phía Tây, Hỏa Linh Thánh chủng loại đuổi theo kêu lớn:

- Ta đố ngươi phen này chạy đi đâu đến khỏi?

Vừa nói vừa đến đám hỏa quân lướt tới, đốt dinh trại Tử Nha chảy hoang, còn bản thân thì đuổi theo bén gót.

Thương sợ Tử Nha già yếu đuối lại bị thương bắt buộc chạy không lẹ bị Hỏa Linh Thánh mẫu ném một trái Hổ nguyên chùy trúng lưng nhào xuống Tứ Bất Tướng bị tiêu diệt tươi.

Hỏa Linh Thánh chủng loại lướt tới chặt thủ cấp, đột nhiên có người từ vào rừng cách ra đỡ gươm và nói:

- không được giết mổ sư đệ ta.

Hỏa Linh Thánh chủng loại xem lại thấy Quảng Thành Tử nổi giận hét lớn:

- Quảng Thành Tử sao ngươi dám mang lại đây?

Quảng Thành Tử nói:

- Ta vâng lệnh cung Ngọc Hư, cho đây hóng ngươi đang lâu.

Hỏa Linh Thánh mẫu mã nói:

- Ðừng phách lối! Ta há sợ lũ đệ tử cung Ngọc lỗi sao?

Nói rồi vung gươm chém tới.

Quảng Thành Tử múa kiếm đỡ rước rồi tiến công trả lại.

Hai bên chẳng ai nhịn ai, trận đánh mỗi thời điểm một gay gắt.

Ðánh được năm mươi hiệp, Hỏa Linh Thánh chủng loại giở lúp rubi hào quang ra sáng chói.

Quảng Thành Tử tức thì rũ áo Tao Chấn tức khắc hào quang quẻ tan biến.

Hỏa Linh thánh mẫu bực tức mắng:

- Ngươi phá phép ta độc nhất vô nhị định bắt buộc một còn một mất.

Lửa giận phừng phừng, Hỏa Linh Thánh chủng loại đánh với Quảng Thành Tử một hồi.

Quảng Thành Tử biết trận này nhất tử duy nhất sinh, liền rước Phiên Thiên Ấn quăng lên, Hỏa Linh Thánh mẫu mã đỡ không nổi bị Phiên Thiên Ấn tiến công bể đầu, bị tiêu diệt tại chỗ, linh hồn cất cánh thẳng lên đài Phong Thần.

Quảng Thành Tử thâu Phiên Thiên Ấn, với mão kim hà của Hỏa Linh thánh mẫu mã rồi xuống suối múc nước hòa cùng với tiên 1-1 đổ vào mồm Tử Nha.

Giây phút Tử Nha hồi tỉnh, mở đôi mắt thấy Quảng Thành Tử ngay lập tức tạ ơn:

- Nếu không tồn tại đạo huynh mang đến đâu kiên cố tôi yêu cầu chết. Ơn này xin tạc dạ ghi xương.

Quảng Thành Tử nói:

- Tôi vâng lệnh thầy đón mặt đường Hỏa Linh thánh mẫu. Nay bài toán đã xong, thống chế trở về dinh lo việc nước.

Tử Nha hỏi:

- hiện thời đạo huynh đi đâu?

Quảng Thành Tử nói:

- Tôi yêu cầu đến khu vực Bích Du cung, là chỗ ông Thông Thiên giáo nhà để trả mão kim hà.

Dứt lời ngay thức thì từ giã. Còn Tử Nha về đến nửa đường xảy nghe một trận gió phệ làm rạp cây, bay cát, biết là gồm kẻ cỡi cọp đến.

Quả nhiên nhoáng mắt đã thấy Thân công văn cỡi hùm chạy tới.

Tử Nha tởm hãi nghĩ về thầm:

- người này sâu độc hơn loài thú dữ. Nó khuyên răn ta theo Trụ ko được nên đem lòng rán oán. Trước kia nó dựa vào ta mà lại thoát bị tiêu diệt lại mang nghĩa làm thù. Nó là kẻ không lương tâm, ta lánh phương diện kẻo sinh sự nữa.

Nghĩ rồi cỡi Tứ Bất tướng chạy vào rừng. Chẳng ngờ Thân công văn con đôi mắt lanh lắm, đựng tiếng call lớn:

- Khương Tử Nha! Ta sẽ thấy khía cạnh rồi, ngươi trốn đâu mang đến khỏi?

Tử Nha túng thế cần ra mặt bái chào:

- Chẳng tuyệt đạo huynh đi đâu?

Thân công văn cười nói:

- Ta đi tìm ngươi đây, Tử Nha, nay ngươi chạm chán ta chạy đi đâu mang lại khỏi.

Tử Nha nói:

- Tôi không thù oán gì cùng với đạo huynh, tại sao lại giận dữ?

Thân công văn đáp:

- Ngươi bảo ngươi không làm mích lòng ta sao? Hồi sống núi Côn Lôn ngươi cùng Nam cực tiên ông ỷ chũm khinh ta là bàng môn tà đạo, lại ô nhục ta, bảo Bạch Hạc tiểu đồng tha đầu ta mang lại chết. Vì vậy sao không là chiên địch? ni ngươi đăng lũ bái tướng, kéo binh phân phát Trụ, ta e ngươi không vào ngũ quan lại mà bỏ xác rồi.

Nói rồi ngay thức thì chém một gươm, Khương Tử Nha đỡ gươm nói:

- Ðạo huynh cùng với tôi trước kia cho dù sao cũng là bạn đồng môn, nỡ như thế nào phụ nhau? Còn cơ hội đạo huynh làm phép tại Côn Lôn, Nam cực tiên ông khinh thường đạo huynh dùng tà thuật, sai Bạch Hạc tha đầu, tôi nên năn nỉ tía phen Nam cực tiên ông new trả. Sao đạo huynh ko cảm nghĩa ấy và lại cố thù?

Thân công văn nói:

- Chúng cất cánh khinh ta ni lại hại chết cần dùng tiếng nói gạt.

Nói rồi chém tiếp một gươm nữa.

Tử Nha đỡ ra và bực tức nói:

- không phải ta sợ hãi ngươi cơ mà chỉ sợ dương thế chê bọn họ bạn học cùng thầy lại tiến công nhau. Sao ngươi ức hiếp bức ta như vậy?

Thân công văn chẳng thèm nói chém tiếp một gươm trang bị ba.

Tử Nha đỡ ra với đánh trả lại ngay.

Nhưng Tử Nha mới tu luyện bốn mươi năm công lực sao bằng Thân Công Báo, đề xuất đánh không nhiều hiệp bị Thân công văn ném cho 1 trái thiên châu, nhào xuống đất chết ngay.

Xem thêm: Bà Bầu Có Nên Đánh Cảm - Tuyệt Đối Không Được Cạo Gió Cho Bà Bầu Và Trẻ Em

Thân công báo toan giảm đầu để lên trên lưng cọp, xảy có Cù giữ Tôn lập cập chạy cho tới kêu rằng:

- Thân công báo ngươi đừng làm cho ẩu bao gồm ta cho đây.

Thân công báo thấy Cù lưu lại Tôn biết là vì Nguyên Thỉ không nên xuống, liền dancing lên sống lưng cọp chạy trốn.

Cù Lưư Tôn mỉm cười lớn:

- Thân công báo mi mong muốn trốn thoát sao?

Nói rồi quăng dây Khổn Tiên lên trói Thân Công Báo, không đúng Huỳnh cân lực sĩ đem bỏ tại núi Kỳ Lân.

Còn Cù giữ Tôn đỡ Tử Nha dậy, nhằm dựa gốc tùng mang đến uống tiên solo mới tỉnh giấc lại.

Tử Nha thưa:

- Tôi dựa vào đạo huynh cứu vãn mạng, cũng do số tôi mang các tai ương, đề nghị phải bị tiêu diệt đi sống lại các lần.

Nói rồi từ giã Cù lưu Tôn lên sống lưng Tứ Bất Tướng về bên ải Giai Mộng.

Còn Cù lưu giữ Tôn hiện tại hào quang quẻ về đến núi Kỳ Lân, thì Huỳnh cân lực sĩ còn giữ lại Thân công văn ở đấy.

Lại nghe hương thơm ngào ngạt, ngọn phướng phất phơ.

Tiếp kia Nguyên Thỉ bước thoát khỏi động.

Cù lưu Tôn gấp vã quỳ mọp xuống đất thưa:

- Tôi vâng lệnh sư tôn đón bắt Thân Công Báo đem đến nạp.

Nguyên Thỉ nói:

- Ngươi cũng gần hoàn thành thủ tục rồi, không bao lâu sẽ trở thành bao gồm quả như lúc xưa.

Rồi quay sang Thân Công Báo, chỉ vài khía cạnh mắng rằng:

- Khương Thượng bao gồm thì oán gì với ngươi cơ mà ngươi rủ nhiều người dân chinh phạt. Ðã vậy ngươi còn không đã giận lại đón mặt đường giết nó. Nếu ta chẳng không đúng Cù lưu giữ Tôn đến kịp cứng cáp ngươi đã mang đầu Khương Thượng rồi. Khương Thượng là người thay mặt đại diện ta, phong những vị thần, giả dụ ngươi giết mổ nó mang ai phò Châu khử Trụ.

Dứt lời quay bảo Huỳnh cân nặng lực sĩ:

- Ngươi đem thằng quỷ này đè bên dưới chân núi kỳ hưu đợi Khương Thượng phong đủ bố trăm sáu mươi lăm vị thần rồi đã giở núi mang lại nó ra.

Thân công báo nghe nói thất tởm nếu bị đè bên dưới chân núi cho tới lúc Khương Thượng game chiến vô phong thần thì lỡ mất quá trình đã dự tính, ngay thức thì kêu lớn:

- Tôi làm cái gi mà trừng vạc như vậy?

Nguyên Thỉ nói:

- cụ thể ngươi quyết thịt Tử Nha, sao còn mở miệng to kêu oan? nếu ta đè ngươi dưới chân núi nuốm nào ngươi cũng đến ta là bênh Tử Nha. Thôi nếu ngươi không làm cho hại Tử Nha nữa thì thề ta mới tin.

Thân công báo thề rằng:

- nếu tôi còn kêu người đánh Tử Nha thì thân tôi sẽ ảnh hưởng thòng xuống đại dương Bắc.

Nguyên Thỉ nghe nói lập tức tha Thân Công Báo, Thân công văn lạy tạ bỏ đi, còn Cù lưu lại Tôn cũng lạy thầy về động.

Nhắc lại Quảng Thành Tử sau khoản thời gian đánh chết Hỏa Linh Thánh chủng loại liền mang mão Kim hà thẳng cho cung Bích Du giao nộp. Nhưng đến nơi không dám vào chỉ đứng xung quanh cửa động.

Giây phút tuỳ nhi trong động cách ra. Quảng Thành Tử nói với đồng tử:

- Cảm phiền đạo hữu vào bẩm cùng với lão gia gồm Quảng Thành Tử cho xin ra mắt.

Ðồng tử vào thưa lại, Thông Thiên giáo chủ cho vô động.

Quảng Thành Tử vào dinh bái yết vị giáo nhà Triệt giáo xong, Thông Thiên giáo công ty hỏi:

- Quảng Thành Tử! Ngươi đến đây có việc chi?

Quảng Thành Tử dưng mão Kim hà và thưa:

- Bạch sư thúc, bởi vì Trụ vương vãi vô đạo đề nghị Võ Vương phát tội cứu vãn dân. Tử Nha lấy binh chinh Ðông mang lại ải Giai Mộng ko dè đồ đệ sư thúc là Hỏa Linh thánh mẫu cậy tất cả Kim Hà đốt làm thịt binh Châu chết vô số. Trận đầu tiên chém Hồng Cẩm với Long Kiết công chúa. Trận thứ nhì tấn công Khương Thượng chết hụt. Tôi vâng lệnh cung Ngọc hỏng xuống núi can Hỏa Linh thánh mẫu những lời nhưng mà Hỏa Linh Thánh mẫu chẳng nghe cậy phép hành hung quyết chém đệ tử. Túng thiếu thế đệ tử đề nghị quăng Phiên Thiên ấn, rủi nhằm mục đích chỗ nghiệt yêu cầu Hỏa Linh thánh mẫu vứt mình. Ni đệ tử dưng mão Kim Hà xin sư thúc lắp thêm tội.

Thông Thiên giáo chủ nói:

- câu hỏi phạt Trụ sản phẩm giáo nhà ta đã nghị bạn dạng phong thần, đặng phong người trung nghĩa, hoặc những người dân tu hành mà lại ít đức ko thành tiên. Tùy cần lao ít nhiều, định ngôi cao thấp. Ðệ tử ta mang tên trong bảng phong thần các lắm, ấy là số trời định trước, ngươi chẳng tội chi. Ngươi về có gặp mặt Tử Nha thì bảo: "Nếu bao gồm đệ tử ta đón con đường thì đem roi Ðả Thần Tiên tấn công chết". Vị trước tê ta gồm dán đôi liễn tại ??????? để ngăn ngừa môn đồ ta nhưng chúng không nghe, thì chúng đề nghị tội. Thôi ngươi hãy về đi.

Quảng Thành Tử vâng lời thoát khỏi cung Bích Du, đường nét mặt hiu hiu tự đắc.

Các đệ tử Triệt giáo trông thấy sẽ bất bình, lại nghe vị giáo công ty mình nói: "Học trò không nghe lời thầy chất nhận được Tử Nha tấn công chết" thì lòng ko phục, đồng mang ra ngoài đón Quảng Thành Tử lại nhằm trả đũa.

Nhứt là Kim Linh thánh mẫu, cay cú vô cùng cầm cố tay chúng ta nói:

- Hỏa Linh thánh chủng loại là học tập trò của Ða Bửu đạo nhân, mà Quảng Thành Tử đánh chết thì tương tự như đánh họ tất cả. Còn nó đem mão Kim Hà đến trả ấy là lúc dễ chúng ta, đạo ta. Thầy bản thân chẳng xét suy, khiến cho giáo phái chúng ta hạ thể quá.

Quy Linh thánh mẫu mã cũng hằn học:

- Vị giáo nhà ta mấy lần họp phương diện tam giáo đều phải sở hữu ý thiên vị, trọng giáo khác hơn giáo mình. Vì vậy các đồ đệ của Xiển giáo mới gồm ý kiêu sa lên mặt. Cứ coi như Quảng Thành Tử đánh chết học trò, lấy mão trả lại mang lại thầy, không giống nào nó cho đây mắng vốn? tại sao cùng tu hành, cơ mà giáo phái mình chịu đựng ít phúc đức, bắt buộc bảng game chiến vô phong thần đăng nhiều tên rộng giáo phái khác.

Kim Linh thánh mẫu nói:

- Thầy bọn họ dầu trọng nó, song phần họ cũng đề xuất bắt này lại mắng vài ba câu đến bõ ghét.

Nói rồi thoắt thoát ra khỏi động, đón Quảng Thành Tử nói:

- Quảng Thành Tử! Ngươi đừng có tác dụng mặt từ bỏ cao.

Quảng Thành Tử thấy mặt các đệ tử Triệt giáo hầm hầm, biết sắp bao gồm chuyện chẳng lành. Liền làm nên vẻ ôn tồn nói:

- Ðạo hữu mong nói điều chi?

Qui Linh thánh mẫu bước đến nói:

- Ngươi đang giết chết fan trong đạo ta, lại còn mang lại đây khoe tài trả mão, rõ ràng ngươi tất cả ý khinh dễ giáo ta. Ta duy nhất quyết báo oán cho Hỏa Linh thánh mẫu.

Nói rồi chém một nhát, Quảng Thành Tử rút gươm ra đỡ nói:

- Ấy là trên Hỏa Linh thánh mẫu gây việc, và cũng vị số trời, xin khách hàng đạo hữu chớ phiền. Nếu quý đạo hữu quyết đánh báo oán thật ko suy xét.

Quy Linh thánh mẫu nói:

- chúng ta không phải cãi lời thầy, cơ mà đánh ngươi bởi cái tội đến đây ngạo mạn mà lại thôi.

Quảng Thành Tử nói:

- Tôi làm gì mà ngạo mạn?

Quy Linh thánh mẫu nói:

- Ngươi sẽ giết đệ tử của cung Bích Du, còn mang lại trả báu vật, đó là hành động ngạo mạn rồi.

Dứt lời Quy Linh thánh mẫu mã chém một yếu nữa.

Quảng Thành Tử đỡ kiếm, rồi làm bộ nghiêm mặt nói:

- Tôi rước lẽ nên quấy nói với quý đạo hữu mà lại quý đạo hữu chẳng biết nghe. Tôi chỉ vừa đủ sức nhượng nhì gươm thôi, bắt buộc dằn lòng rộng nữa.

Quy Linh thánh mẫu mã chém tiếp một gươm.

Quảng Thành Tử giận đỏ phương diện vung kiếm đánh lại.

Ðánh được vài hiệp, Quảng Thành Tử sợ đệ tử của cung Bích Du lao vào đông quá vội lấy Phiên Thiên Ấn quăng lên, Quy Linh thánh mẫu mã sợ Phiên Thiên Ấn rớt nhằm mục tiêu đầu, hiện nay nguyên hình nhỏ rùa quạ siêu lớn, vỏ cứng rộng thép đúc.

Phiên Thiên Ấn tiến công toát hào quang đãng mà chẳng phải hấn gì.

(Nguyên bé rùa quạ tự đời Phục Hy, vì chưng Thương Hiệt có tác dụng chủ, vì để quá lâu nên bắt đầu thành người).

Khi ấy Kim Linh thánh chủng loại và Ða Bửu đạo nhân đồng áp vào chém Quảng Thành Tử.

Quảng Thành Tử nghĩ thầm:

- Mình cho nhà ngươi mà đánh lộn thì thất thế, mặc dù tài phép mang đến đâu, không nhiều cũng không cản lại đông. Chi bởi vào bạch lại với Thông Thiên giáo chủ, để Thông Thiên giáo nhà răn dạy dỗ học trò.

Nghĩ rồi chạy trở vào Bích Du. Thông Thiên giáo nhà trông thấy lấy làm cho lạ, hỏi:

- Quảng Thành Tử! Ngươi còn quay lại làm gì?

Quảng Thành Tử quỳ lạy rồi thưa:

- Sư tôn mang lại tôi về bên nhưng ra khỏi cửa, lịnh thứ Quy Linh thánh mẫu mã và những lịnh đồ dị kì đón tôi đánh trả thù. Tôi băn khoăn chạy ngõ nào đề xuất phải vào trở lại xin sư tôn tha tội.

Thông Thiên sai Thủy Hỏa tiểu đồng ra call Quy Linh vào trách:

- Sao chúng cất cánh làm ngang như vậy?

Bấy tiếng Quy Linh thánh chủng loại đã hiện nay lại hình tín đồ quỳ trước pháp đài, cúi đầu thưa:

- Quảng Thành Tử giết môn đệ của Triệt giáo lại đem mão Kim Hà, giao trả thật bao gồm ý coi thường Triệt giáo chúng ta, xin sư tôn xét lại.

Thông Thiên giáo nhà nói:

- Ta là giáo công ty lẽ nào không rõ vấn đề hơn các ngươi? Ấy là Hỏa Linh thánh mẫu biện hộ lời ta đề nghị mắc họa. Còn Quảng Thành Tử hấp thụ mão là biết điều, không đủ can đảm lấy bảo vật của ta mà dùng. Chúng bay quen thói rừng rú, dám lén ta khiến thù kết oán. Từ bỏ nay sau đây ta đuổi Quy Linh ra ngoài, không cho vào cung nghe giảng ghê nữa.

Các đệ tử đứng không tính nghe nói gần như xầm xì:

- Thầy binh Quảng Thành Tử, kết tội học tập trò bản thân thật là mất lẽ công bằng. Hèn chi các phái không giống khinh Triệt giáo ta là phải.

Thông Thiên giáo nhà bảo Quảng Thành Tử:

- Thôi ngươi về đi.

Quảng Thành Tử lạy tạ lui thoát ra khỏi cung thì các đệ tử Triệt giáo đón lại với nói:

- Tôn sư tha tội mang lại ngươi nhưng bọn họ nhất định không để cho ngươi từ do ra khỏi chốn này.

Quảng Thành Tử mặt bi ai xo, biết phen này sẽ không dễ gì yên ổn thân được. Nếu cách thêm một bước nữa thì cực nhọc lòng chi bởi lui vào thưa lại.