MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới ---------------

Số: 217-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 12 mon 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶTTRẬN TỔ QUỐC VIỆT nam VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

- căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa buôn bản hội chủnghĩa Việt Nam;

- căn cứ Điều lệ Đảng;

- căn cứ Quy chế thao tác của Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ chủ yếu trị cùng Ban túng bấn thư khóa XI;

- căn cứ Nghị quyết họp báo hội nghị lần thứ bốn BanChấp hành tw Đảng khóa XI “Một số vụ việc cấp bách về xây đắp Đảng hiệnnay”;

- Xét đề xuất của Ban Dân vận Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này phiên bản “Quy chế thống kê giám sát và phảnbiện xã hội của chiến trận Tổ quốc nước ta và các đoàn thể chủ yếu trị - thôn hội”.

Điều 2. các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảngđoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thực hiệnQuy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và được thông dụng đếnchi bộ.

Nơi nhận: - các tỉnh ủy, thành ủy, - những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, - các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương, - Các đồng minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, - lưu lại Văn phòng tw Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ Lê Hồng Anh

QUY CHẾ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong quy chế này, một trong những từ ngữ được gọi nhưsau:

1- “Giám sát” là bài toán theo dõi, phân phát hiện, xemxét; đánh giá kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảngviên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức công ty nước về việc tiến hành các chủtrương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước.

2- “Phản biện làng hội” là câu hỏi nhận xét, đánhgiá, nêu chính kiến, kiến nghị so với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách với pháp luật của nhà nước.

3- “Giám sát và bội phản biện làng hội” là đo lường và thống kê vàphản biện của chiến trường Tổ quốc việt nam và những đoàn thể thiết yếu trị - buôn bản hội.

4- “Cơ quan, tổ chức” là cấp ủy, tổ chức đảng,cơ quan tiền đảng, ban ngành nhà nước, những đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Điều 2. Mục đích, tính chấtcủa thống kê giám sát và phản biện buôn bản hội

1- giám sát và đo lường nhằm góp thêm phần xây dựng và thực hiệnđúng các chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chế độ và pháp luật của phòng nước,các chương trình kinh tế, văn hóa, làng mạc hội, quốc phòng, an toàn và đối ngoại; kịpthời phạt hiện phần đông sai sót, khuyết điểm, yếu yếu và đề nghị sửa đổi, bổsung các cơ chế cho phù hợp; phân phát hiện, phổ cập những nhân tố mới, các mặttích cực; đẩy mạnh quyền quản lý của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, nhà nướctrong sạch, vững vàng mạnh.

2- phản nghịch biện làng hội nhằm mục đích phát hiện hầu hết nộidung còn thiếu, không sát, không đúng, chưa phù hợp trong những văn bản dự thảo củacác cơ sở Đảng, nhà nước; kiến nghị những văn bản thiết thực, góp thêm phần bảo đảmtính đúng đắn, phù hợp với trong thực tiễn đời sống xóm hội cùng tính công dụng trong việchoạch định công ty trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước;bảo đảm quyền và công dụng hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồngthuận thôn hội.

3- đo lường và tính toán và bội nghịch biện buôn bản hội mang tính nhândân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

Điều 3. Vẻ ngoài giámsát với phản biện thôn hội

1- bảo vệ sự chỉ đạo của Đảng, cân xứng với Hiếnpháp, pháp luật, Điều lệ trận mạc Tổ quốc nước ta và Điều lệ các đoàn thể chínhtrị - thôn hội.

2- tất cả sự phối hợp nghiêm ngặt giữa mặt trận Tổ quốcViệt nam và những đoàn thể bao gồm trị - làng hội với các cơ quan, tổ chức có liênquan; không có tác dụng trở ngại ngùng các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giámsát và phản biện buôn bản hội.

3- đảm bảo an toàn dân chủ, công khai, rõ ràng vàmang tính xây dựng.

4- Tôn trọng những ý kiến khác nhau, nhưng lại khôngtrái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đại quang minh của thành viên, đoàn viên, hộiviên, công dụng quốc gia, dân tộc.

Điều 4. Chủ thể đo lường và tính toán vàphản biện thôn hội

Mặt trận Tổ quốc việt nam và các đoàn thể chínhtrị - làng mạc hội từ tw đến cơ sở, bao gồm: Mặt trận núi sông Việt Nam, Côngđoàn Việt Nam, Hội dân cày Việt Nam, Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam, Hội Cựuchiến binh Việt Nam, Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh.

Chương II

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Điều 5. Đối tượng với nộidung giám sát

1- Đối tượng giám sát

a) các cơ quan, tổ chức triển khai từ trung ương đến cơ sở.

b) Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức,viênchức bên nước (sau đây gọi tầm thường là cá nhân).

2- nội dung giám sát

Việc triển khai các nhà trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật ở trong phòng nước (trừ những vụ việc thuộc kín quốc gia) củacơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân.

Điều 6. Phạm vi giám sát

1- Đối cùng với cơ quan, tổ chức

a) mặt trận Tổ quốc Việt Nam: nhà trì giám sátviệc triển khai các công ty trương, con đường lối của Đảng, thiết yếu sách, luật pháp củaNhà nước (trừ những sự việc thuộc kín đáo quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệmvụ của mình.

b) các đoàn thể chủ yếu trị - làng mạc hội: công ty trì giámsát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chủ yếu sách, quy định củaNhà nước (trừ những vụ việc thuộc bí mật quốc gia) có liên quan trực tiếp đếnquyền và ích lợi hợp pháp, chính đại quang minh của đoàn viên, hội viên, chức năng, nhiệmvụ của đoàn thể mình; phối phù hợp với Mặt trận Tổ quốc nước ta thực hiện nay nhiệm vụgiám sát đối với những nội dung có liên quan.

2- Đối với cá nhân

Mặt trận Tổ quốc việt nam và những đoàn thể chínhtrị - xã hội đo lường và tính toán theo những nội dung cơ chế tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5Quy chế này sống nơi công tác làm việc và nơi cư trú.

Điều 7. Cách thức giám sát

1- Hằng năm, căn cứ vào tình trạng thực tiễn, Mặttrận Tổ quốc vn và các đoàn thể bao gồm trị - xóm hội có trách nhiệm xây dựngchương trình, planer giám sát báo cáo cấp ủy và cơ quan ban ngành cùng cấp cho trướckhi triển khai. Khi quan trọng có thể tổ chức tính toán ngoài kế hoạch.

Chương trình, kế hoạch tính toán được thống nhấtvới cơ quan thống trị nhà nước tương quan để cung cấp triển khai, bảo vệ giám sátthiết thực, đúng thực tế, tất cả tác động xuất sắc với đời sống chủ yếu trị, buôn bản hội vànhân dân.

2- mặt trận Tổ quốc vn và những đoàn thểchính trị - làng hội tiếp thu chủ kiến phản hình ảnh của những thành viên, đoàn viên, hộiviên, chủ ý của nhân dân, ý kiến của các chuyên gia và tổ chức khảo sát thực tếđể bao gồm cơ sở kiến nghị với cơ sở Đảng, nhà nước, cấp ủy và cơ quan ban ngành cùng cấp.

3- đo lường thông qua việc tiến hành các văn bảnquy phi pháp luật về dân công ty ở cơ sở, buổi giao lưu của Ban thanh tra nhân dân,Ban giám sát chi tiêu của cùng đồng.

4- đo lường và tính toán thông qua nghiên cứu và phân tích văn bản, tài liệu,báo cáo của những cơ quan, tổ chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bội phản ánh, kiếnnghị của các tổ chức, cá nhân gửi chiến trường Tổ quốc và những đoàn thể chính trị -xã hội với qua bội phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng.

5- chiến trận Tổ quốc nước ta và các đoàn thểchính trị - buôn bản hội gia nhập các vận động giám liền kề do các cơ quan liêu dân cử đề nghị.

Điều 8. Quyền và trách nhiệmtrong giám sát

1- Đối với công ty giám sát

a) chiến trường Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chínhtrị - xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai liên quan xây cất kế hoạch giámsát; yêu mong cơ quan, tổ chức triển khai được giám sát cung cấp tin về những vấn đề cóliên quan liêu đến ngôn từ giám sát.

b) tổ chức triển khai đối thoại giữa công ty thể tính toán và đốitượng giám sát để gia công rõ nội dung ý kiến đề nghị khi 1 trong hai bên gồm yêu cầu.

c) Gửi báo cáo kết quả tính toán bằng văn bản(văn bản phải được đóng lốt và bao gồm chữ ký kết của người dân có thẩm quyền) đến những cơquan được công cụ ở điều này; đề nghị và theo dõi và quan sát việc giải quyết của cơquan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền.

d) Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Ủy ban Trungương chiến trường Tổ quốc việt nam và các đoàn thể chủ yếu trị - buôn bản hội Trung ươngbáo cáo công dụng giám sát với Bộ thiết yếu trị, Ban túng bấn thư, Quốc hội, chính phủ; Mặttrận Tổ quốc nước ta và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương báo cáo kếtquả thống kê giám sát với cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban quần chúng. # cùng cấp để những cơquan, tổ chức triển khai được báo cáo cho ý kiến về việc tiến hành các đề xuất sau giámsát.

đ) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quanvà cơ quan thông tin đại chúng phổ cập các điển hình tiên tiến, góp phần tạophong trào thi đua học tập tập các điển hình tiên tiến.

e) chịu trách nhiệm về đa số nội dung kết quảgiám giáp của tổ chức, đoàn thể mình.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Thơ 20/11 Tự Sáng Tác Ngắn, Hay Về Thầy Cô

2- Đối với đối tượng người sử dụng được giám sát

a) cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến nộidung giám sát; đàm phán những vấn đề liên quan liêu theo ý kiến đề xuất của chủ thể giámsát; góp ý vào dự thảo báo cáo giám gần kề khi được nhà thể đo lường đề nghị.

b) Yêu cầu đối thoại để triển khai rõ ngôn từ kiến nghịgiám gần kề khi buộc phải thiết.

c) ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chức cấp trên trựctiếp hoặc những cơ quan, ban, ngành tính năng liên quan, nếu chủ thể đo lường viphạm quy chế này.

d) Tổ chức triển khai và trả lời kiến nghị giámsát bằng văn phiên bản cho công ty thể đo lường theo quy định.

đ) Quốc hội, Hội đồng quần chúng. # và cấp ủy đảngcác cấp tất cả trách nhiệm sắp xếp thời gian vào phiên họp chu kỳ 6 tháng và cuốihằng năm để nghe chiến trường Tổ quốc việt nam cùng cấp report kết quả tính toán đốivới cơ quan, 1-1 vị; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức triển khai có liên quan triển khai tráchnhiệm xử lý kiến nghị sau đo lường và thống kê của chiến trận Tổ quốc nước ta và cácđoàn thể chủ yếu trị - làng hội.

Chương III

HOẠT ĐỘNG VỀ PHẢN BIỆNXÃ HỘI

Điều 9. Đối tượng cùng nộidung phản biện làng hội

1- Đối tượng bội phản biện làng hội

Các văn bạn dạng dự thảo về nhà trương, mặt đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án công trình pháttriển ghê tế, văn hóa, làng mạc hội ở trong nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốcgia) tương xứng với chức năng, trách nhiệm của mình.

2- ngôn từ phản biện làng mạc hội

- Sự cần thiết, tính nhu yếu của văn bạn dạng dự thảo.

- Sự phù hợp của văn bạn dạng dự thảo với nhà trương,đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật trong phòng nước; thực tiễn của đối chọi vị,địa phương.

- Tính đúng đắn, khoa học, cân xứng với thực tiễnđời sống thôn hội cùng tính khả thi của văn phiên bản dự thảo.

- đoán trước tác động, hiệu quả về thiết yếu trị, tởm tế,văn hóa, thôn hội, quốc phòng, an ninh, đối nước ngoài của văn bảo dự thảo.

Điều 10. Phạm vi bội phản biệnxã hội

1- trận mạc Tổ quốc Việt Nam

Chủ trì phản biện xã hội so với các văn bạn dạng dựthảo về công ty trương, mặt đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước.

2- các đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội

Chủ trì phản nghịch biện thôn hội so với các văn phiên bản dựthảo về chủ trương, con đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước cóliên quan liêu trực kế tiếp quyền và tiện ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổchức, hoạt động, chức năng, trọng trách của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổquốc vn thực hiện trọng trách phản biện làng mạc hội.

Điều 11. Phương pháp phảnbiện buôn bản hội

1- tổ chức triển khai hội nghị các cơ quan chỉ huy trựcthuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chấp hành những đoàn thể chủ yếu trị -xã hội từng cấp.

2- tổ chức lấy ý kiến phản biện (thông qua tổ chức,cá nhân, đoàn viên, hội viên) trong khối hệ thống của tổ chức, đoàn thể bản thân hoặc gửivăn bản dự thảo đến những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý loài kiến phảnbiện.

3- Khi cần thiết, tổ chức đối thoại trực tiếp giữachủ thể phản biện với cơ quan, tổ chức triển khai có văn phiên bản dự thảo được bội nghịch biện.

Điều 12. Quyền với trách nhiệmtrong phản bội biện thôn hội

1- chủ thể phản biện thôn hội

a) chế tạo kế hoạch bội phản biện xã hội cân xứng vớikế hoạch, yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức triển khai cần bội phản biện.

b) tổ chức triển khai đối thoại cùng với cơ quan, tổ chức triển khai có yêucầu bội nghịch biện khi phải thiết.

c) Gửi công dụng phản biện bằng văn bạn dạng (văn bảnphải được đóng vết và gồm chữ ký của người dân có thẩm quyền) đến cơ quan, tổ chứcyêu cầu phản biện.

d) chịu trách nhiệm về đầy đủ nội dung phản bội biệncủa mình.

đ) bảo vệ bí mật nội dung tin tức phản biệntheo yêu mong của cơ quan, tổ chức có văn bạn dạng dự thảo (nếu có).

2- Cơ quan, tổ chức triển khai yêu mong phản biện làng mạc hội

a) gửi văn bạn dạng dự thảo và cung ứng đầy đủ nhữngthông tin, tài liệu cần thiết đến cửa hàng phản biện.

b) Cử người có trách nhiệm đại diện thay mặt tổ chức củamình tham dự lễ hội nghị phản biện bởi vì chủ thể bội nghịch biện tổ chức hoặc tham gia đốithoại theo yêu cầu của cửa hàng phản biện.

c) trả lời bằng văn bản với đơn vị phản biện vềviệc tiếp thu chủ ý phản biện. Báo cáo đầy đầy đủ (bằng văn bản) các ý con kiến phảnbiện của cửa hàng phản biện cùng với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phát hành văn bản.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM, KHENTHƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Điều khiếu nại bảo đảm

1- chiến trận Tổ quốc việt nam và các đoàn thểchính trị - buôn bản hội những cấp liên tiếp củng cố, khiếu nại toàn, nâng cao chất lượnghoạt cồn của tổ chức, bộ máy, cán bộ; tập huấn, tu dưỡng kiến thức, chuyênmôn nghiệp vụ, năng lực về đo lường và bội nghịch biện xã hội cho đội ngũ cán bộ.

2- ghê phí đo lường và tính toán và phản biện làng mạc hội đượcngân sách công ty nước bảo vệ theo chiến lược hằng năm vì Mặt trận việt nam Việt Namvà các đoàn thể bao gồm trị - thôn hội những cấp lập kế hoạch và trình cấp có thẩmquyền phê duyệt.

Điều 14. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có các thành tích xuất dung nhan trong hoạtđộng giám sát và phản biện xóm hội thì được tâng bốc theo chính sách của LuậtThi đua, khen thưởng.

Điều 15. Xử trí vi phạm

1- Tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập,cản trở tổ chức, cá nhân giám sát, phản nghịch biện làng hội hoặc bao che cho người dân có hànhvi trả thù, trù dập, cản trở hoặc can thiệp trái công cụ của quy chế này thìtùy theo nút độ vi phạm luật thì bị cách xử trí theo luật pháp của Đảng và lao lý củaNhà nước.

2- hầu hết hành vi lợi dụng quyền thống kê giám sát và phảnbiện thôn hội làm cản ngăn hoạt động, khiến tổn hại cho uy tín hoặc danh dự của cơquan, tổ chức, cá thể đều bị xử trí theo dụng cụ của Đảng cùng pháp luật, Điều lệMặt trận Tổ quốc nước ta và điều lệ những đoàn thể chính trị - buôn bản hội.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Đảng đoàn phương diện trậnTổ quốc Việt Nam, đảng đoàn những đoàn thể chính trị - buôn bản hội cùng Ban túng thư Trungương Đoàn bạn trẻ Cộng sản hcm có trách nhiệm:

1- Hằng năm, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựngchương trình, kế hoạch đo lường và phản biện xã hội, report với cấp cho ủy với thốngnhất với cơ sở nhà nước tương quan cùng cấp; kịp thời bổ sung nội dung giámsát và phản biện làng hội (khi tất cả yêu cầu) theo phép tắc tại quy định này.

2- Ủy ban tw Mặt trận đất nước Việt Namvà những đoàn thể chủ yếu trị - làng hội Trung ương phát hành văn bạn dạng hướng dẫn thựchiện quy định tới các cấp ở trong tổ chức, đoàn thể mình.

Điều 17. Đảng đoàn Quốc hội,Ban cán sự đảng cơ quan chỉ đạo của chính phủ có trách nhiệm:

1- Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai những nộidung có liên quan trong Quy chế.

2- Phối hợp với Đảng đoàn trận mạc Tổ quốc ViệtNam, đảng đoàn các đoàn thể chủ yếu trị - buôn bản hội với Ban túng bấn thư tw ĐoànThanh niên cộng sản hồ chí minh thống nhất triển khai Quy chế theo chức năng,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức mình.

Điều 18. Các tỉnh ủy, thànhủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc tw có trách nhiệm:

1- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền,Mặt trận nhà nước Việt Nam, các đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội cùng cung cấp và cấp cho dướitổ chức tiến hành Quy chế.

2- Định kỳ hằng năm báo cáo Bộ thiết yếu trị, Ban Bíthư tình hình, kết quả thực hiện quy định (qua Ban Dân vận Trung ương).

Điều 19. Những ban đảng, bancán sự đảng, đảng ủy trực thuộc tw có trách nhiệm:

1- chỉ huy triển khai triển khai Quy chế ở tổ chức,đơn vị mình.

2- Ban Dân vận tw chủ trì, phối kết hợp vớiĐảng đoàn chiến trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể thiết yếu trị - buôn bản hội,Ban túng bấn thư trung ương Đoàn bạn teen Cộng sản hồ chí minh và các cơ quan lại củaTrung ương Đảng có tương quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báocáo Bộ thiết yếu trị, Ban bí thư tác dụng thực hiện quy chế và ý kiến đề nghị sửa đổi, bổsung quy định khi thấy bắt buộc thiết.