*
home » Văn học quốc tế » phong thần diễn nghĩa » Hồi 28: Văn Vương phạt Trụ cứu vãn dân

Phong thần diễn nghĩa

Hồi 1: Trụ vương vãi tế miễu bà phụ nữ Oa Hồi 2: bội phản nước Thương, tô Hộ đề thơ Hồi 3: xem thơ Tây Bá Hầu, đánh Hộ dâng Ðắc Kỷ Hồi 4: thịt giai nhân, hồ ly tinh mượn lệnh Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu thương Hồi 6: có tác dụng Bào Lạc Trụ Vương sợ hãi tôi trung Hồi 7: túng thiếu Trọng bày mưu phế Khượng Hậu Hồi 8: họ Phương cõng chúa làm phản Triều Ca Hồi 9: Thương vượt Tướng liều mình loại gián chúa Hồi 10: tiếng sấm sanh anh hùng siêu nhân Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý Hồi 12: na Tra xuất hiện thêm ải è cổ Ðường Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện hình khối đá Hồi 14: na Tra nhờ thầy cứu vãn nhập xác bông sen Hồi 15: Khương Thượng về è cưới bà xã Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái bể đốt hại cung nhân Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha Hồi 20: Táng Nghi Sanh tải lòng bọn nịnh Hồi 21: Văn vương khoe quan tiền qua năm ải Hồi 22: Văn vương vãi thương bé mửa giết thịt hóa thỏ Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm tốt ứng mộng Hồi 24: Văn vương vãi rước Khương Thượng nơi sông Vị Hồi 25: hồ ly dọn tiệc mời yêu tinh Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu sợ hãi Tỉ Can Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dưng mười khoản can Vua Hồi 28: Văn Vương vạc Trụ cứu dân Hồi 29: Văn vương chém Sùng Hầu Hổ Hồi 30: Võ Thành Vương bội nghịch Trụ đầu Châu Hồi 31: Văn Thái Sư xua theo Phi Hổ Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng quan Hồi 33: Hoàng Phi Hổ tiến công ải Tụy Thủy Hồi 34: Võ Thành Vương giới thiệu Tử Nha Hồi 35: Triều Ðiền đem binh trinh thám Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây Hồi 37: Tử Nha về núi ước Nguyên Thỉ Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ tấn công Tây Kỳ Hồi 39: hai nịnh bị lanh tanh nằm co Hồi 40: bốn Tướng cậy phép chiếm thành Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận ước Tiên giúp Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn cất cánh về trời Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập tuyệt Hồi 46: quản ngại Thành Tử phá trận Kim quang Hồi 47: Triệu Công Minh ra mức độ phò Văn Trọng Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ vương đành lâm nạn Hồi 50: Trận Huỳnh Hà bố cô bắt các Tiên Hồi 51: Tử Nha chiếm trại xua đuổi binh yêu thương Hồi 52: Núi giỏi Long, Văn Trọng đi đời Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng tá Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ Hồi 56: Tử Nha lập kế bắt Thiền Ngọc Hồi 57: Trụ Vương không nên Tô Hộ phân phát Tây Kỳ Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp mặt Lữ Nhạc Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp bé vua Hồi 61: Ân Hồng nát thây bên trên Thái rất Ðồ Hồi 62: Trương Sơn tiếp nối việc chinh Tây Hồi 63: Thân công văn khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ xác Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp nhất số xe duyên Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái tướng tá Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ nỗ lực cương Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng tá Hồi 70: chuẩn chỉnh Ðề hóa phép cỡi Công Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua hai ải Hồi 72: Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo nhà Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp Hồi 74: sương Trắng, hơi Vàng, nhị phép đồng nhau Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên Hồi 76: Trịnh Luân bắt tướng tá thâu Tỵ Thủy Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo nhà Hồi 78: Tây Phương nhì vị phá Tru Tiên Hồi 79: Ải Xuyên Vân, tư tướng Châu bị tóm gọn Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu Hồi 81: Ải Ðồng Quan, chúng ta Dư rải độc Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình Hồi 84: Kéo binh Lang tấn công ải Lâm Ðồng Hồi 85: hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa Hồi 86: Ngũ Nhạc quay trở lại Thiên Tào Hồi 87: Vợ ông chồng Thổ Hành Tôn tử vong Hồi 88: Tử Nha độ binh quá Huỳnh Hà Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân giúp thấy tủy Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần Hồi 91: Tử Nha đồ mưu thiêu văn hóa truyền thống Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân Hồi 93: Kim Tra lập kế chiếm ải Du Hồn Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại Hồi 95: Tử Nha hài tội trạng Trụ vương vãi Hồi 96: phụ nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình Hồi 98: Phá Ðài báu, công ty Châu thí của Hồi 99: Tử Nha vâng sắc chiến vô phong thần Hồi 100: Châu Võ vương luận công phân chia nước

Văn Trọng dẫn binh đi rồi Trụ Vương cùng bá quan lại văn võ quay trở lại đền rồng.

Bạn đang xem: Lời bài hát: phong thần bảng

Tâm hồn Trụ Vương cơ hội nầy có vẻ thư thái không khó chịu như lúc có mặt Văn Trọng nữa.

Việc đầu tiên sau khi ngự triều là Trụ vương vãi truyền tha tội cho Vưu Hồn, túng bấn Trọng.

Vi Tử thấy vậy quì tâu:

- Vưu Hồn, túng thiếu Trọng tất cả lỗi, hoàng thượng hứa với Thái Sư nắm ngục hai người ấy để mang ra tòa Pháp Ti xử tội. Ni Thái Sư vừa bắt đầu ra đi chúa thượng đã tha ngay, làm bởi thế phụ lòng Thái Sư chăng?

Trụ vương vãi nói:

- Hai tín đồ ấy vô tội gì, vị Thái Sư bức hiếp buộc phải ta buộc phải nể khía cạnh truyền xử phạt chũm thôi. Hoàng bá chớ theo lời nghị đó mà hại kẻ trung lương.

Vi Tử có tác dụng thinh không dám nói nữa.

Bí Trọng, Vưu Hồn được phục chức, theo hầu xa giá bán như cũ.

Vua Trụ bãi chầu, bá quan lại trở về phủ.

Từ ấy Trụ vương quay lại con mặt đường cũ, muốn làm cái gi thì làm không có ai dám can phòng nữa.

Ngày kia, nhằm tiết Xuân, gió hòa nắng nóng ấm, hoa nở ngát hương độc nhất là như là hoa mẫu đối chọi ngoài ngự viên, mùi hương thơm nồng nặc.

Vua Trụ truyền bá quan vua võ đi theo ra vườn cửa Ngự uyển hưởng trọn hoa.

Bá quan liêu tuân lệnh, ai nấy theo hầu.

Có thơ rằng:

Nắng ấm người vui hứng gió hòa

Muôn hồng ngàn hạ đượm trăm hoa

Vương mùi hương gió lộng trờí xanh ngắt

Nhuộm biếc cành chuyển lóng lại qua

Các phụng lầu hồng xem rất lịch

Cửa xoàn then ngọc ngắm không nhòa

Sương rơi mất giọt treo cành gió

Nồng nực hương thơm mấy dặm xa.

Sau lúc thưởng hoa, Trụ vương vãi còn truyền dọn tiệc thết đãi những quan văn võ tại nhà mát, còn vua và cung phi cùng cùng với Hỉ Mị uống rượu ngự Thi các.

Trong tiệc, Võ Thành vương than cùng với Cơ Tử và Vi Tử:

- đùa chẳng phải thời, tiệc không nhằm mục tiêu cách. Ðang lúc bốn phương giặc giã, trăm bọn họ loạn ly, vui gì cơ mà xem hoa, nhàn hạ gì mà ăn uống tiệc? yêu cầu chi Thiên tử chừa lỗi cũ, quăng quật dữ làm lành, họa may trời cho thái bình đổi họa làm cho phước.

Cơ Tử nói:

- Tôi xét thấy đại vương đã không sửa thay đổi lỗi còn tệ hại hơn. Bọn họ không biết rồi đây sẽ gắng nào trước cơn quốc biến?

Vi Tử nói:

- bọn họ nên rút ngắn buổi tiệc nầy về che ngồi cho yên ổn tinh thần, chớ kéo dãn dài mãi buổi tiệc nhạt phèo nầy có lợi chi?

Các quan gần như đến trước khía cạnh Trụ vương vãi lạy tạ xin về.

Trụ vương vãi phán:

- Ngày xuân váy đầm ấm, cảnh vật giỏi tươi, hãy uống rượu xem hoa đến thỏa thích, sao lại từ bỏ tạ mau lẹ thế?

Hoàng Phi Hổ nói:

- mặc dù cuộc vui có kéo dài đến đâu cũng có lúc phải mãn. Công ty chúng tôi để dành dòng vui ấy đến dịp khác khi thấy quốc gia được thịnh vượng xã tắc được an vui.

Trụ vương vãi nói:

- Trẫm còn chưa thỏa nguyện vậy để trẫm ngự ra bên mát cùng bá quan tiền văn võ vui chung.

Các quan lại thấy Trụ vương vãi xuống lầu ai nấy buộc lòng ngồi nấn ná lại hầu tiệc.

Trụ vương đến Mẫu Ðơn đình truyền dọn thêm tiệc rượu, vua tôi nạp năng lượng uống cho đến tối.

Trụ vương lại truyền thắp đèn lên tổ chức triển khai đờn ca múa hát làm cho bá quan tiền đồng thưởng thức.

Trong khi ấy Ðắt Kỷ cùng Hỉ Mị khỏi cần hầu Trụ vương ngay tắp lự xuất hồn yêu thương tinh, nổi trận gió cất cánh bay thoát ra khỏi lầu tìm tín đồ mà ăn uống thịt.

Khi kia gió thổi mạnh, trời đất âm u, âm khí bốc ra rờn rợn, các cành mẫu đơn sáng chóe đều khép mình run rẩy.

Bá quan lại thấy trận gió lạ mọi kinh hãi. Bỗng bao gồm quan Thị tửu vùng la lớn:

- tất cả yêu tới.

Hoàng Phi Hổ lúc đó rượu vẫn xoàng xoàng, nghe nói gồm yêu cấp vàng cách ra xem thử thì thấy bé thú:

Mặt tợ tuy nhiên đăng phát sáng lòa

Chờn vờn làm dữ giữa vườn hoa.

Nhăn nanh không khác hùm thèm thịt

Giơ vút trong khi thú bắt gà

Mình vắn lẹ làng coi vẩn vẩn

Ðuôi nhiều năm lược thưọc kéo sà sà

Mập mờ đêm tối xem cho kỷ

Rỏ thiệt bên trên non một cáo già.

Hoàng Phi Hổ thấy yêu quái làm dữ, mà lại trong tay không tồn tại khí giới, bắt buộc lấy làm bối rối, suy nghĩ mãi bắt đầu bẻ cầu thang đánh nó.

Hồ ly nhanh nhẹn tránh khỏi và trở đòn chụp lại, Hoàng Phi Hổ tràn ngang điện thoại tư vấn quân thả nhỏ Kim nhãn thần oanh (nguyên bé chim Kim nhãn từ ko kể Bắc dưng vào, tài năng săn chồn hết sức hay).

Nghe lệnh cấp bách tả hữu vâng lệnh, mở lồng đỏ thả thần oanh ra. Chim ấy cất cánh lên, đôi mắt mở rực sáng, vồ lấy yêu quái một cái. Hồ nước ly hoảng sợ bỏ chạy vào hang đá mặt Thái Hồ.

Trên cao Vua Trụ thấy rõ ràng sai quân lấy cuốc đào xuống kiếm tìm bắt loài chồn.

Vâng lệnh nhà vua quân đào hơn bố thước thì không thể tinh được vô cùng bởi nơi ấy xương người ck chất đầy hang.

Vua Trụ cả gớm nghĩ đến tiếng nói của quan con gián nghị:

- vào cung bao gồm yêu, thiệt đúng chẳng sai.

Rồi lầm lủi về bên Ngự Thơ những để bố quân lạy tạ lui về.

Hồ Ly bị thần oanh vồ xể mặt, bay nhanh về nhập xác, giựt mình tỉnh đậy, biết câu hỏi chẳng lành, nhưng hối hận đã muộn, vua Trụ vạch màn lên chóng rồng ngủ với hai nàng.

Lúc bừng tĩnh khía cạnh ra Vua Trụ thay mặt đại diện Ðắt Kỷ gồm dấu trầy trụa phải hỏi:

- Ngự thê làm sao mà bị thương trên mặt?

Ðắt Kỷ day nuốm cánh tay bên vua nũng nịu:

- Ðêm rồi bệ hạ cùng bá quan liêu yến tiệc, để thiếp thui thủi một mình, thiếp bi ai ra ngự viên dạo kiễng bị nhánh hải mặt đường gie xuống, thiếp tuông phải cần mặt mảy trầy xể cầm cố nầy.

Nghe Ðắt Kỷ nói vẻ thương trung tâm vua Trụ yên ủi can dặn:

- Từ nay về sau, ngự thê đừng dạo bước ngự viên nữa, do nơi ấy gồm yêu khí, hồi khuya nầy trẫm cùng văn võ bá quan gồm thấy mở ra một con yêu tinh chụp người, Hoàng Phi Hổ nhanh tay bẻ cầu thang đánh, dẫu vậy nhờ thả Kim nhãn thần oanh ra chụp nó, vì thế mà vuốt chim thần còn máu với lông của nó.

Ðắt Kỷ nghe rõ giận thầm Hoàng Phi Hổ bắt buộc hăm:

- Ta chẳng chọc mi, sao ngươi lại sợ hãi ta thì chỉ e mang lại mi cực nhọc tránh ngoài họa.

Thơ đề:

Vua Trụ vọc vui tiệc thưởng hoa

Chúa tôi uống rượu tới canh ba

Khí yêu mù mịt địa điểm vườn ngự

Hình quái ganh đua với vô già

Kim nhãn ra oai quào sạt sạt

Hồ ly xể khía cạnh chạy xa xa

Trả thù sao hại fan trinh tiết

Khiến Võ Thành Vương học tập Tử Nha?

Khương Tử Nha nghe tin Vua Trụ si tửu sắc, dùng gian nịnh, Bình Liêu vương nghỉ ngơi Ðông Hải trở lòng, Văn Thái Sư kéo quân dẹp loạn, Sùng Hầu Hổ a tòng theo Trụ bày làm cho đài cao tương khắc khổ lê dân, nhập bọn Vưu Hồn, bí Trọng hăm he đũ điều không có bất kì ai dám mở miệng to can loại gián vua. Tin ấy tạo cho Khương Tử Nha bực tức lôi đình:

- còn nếu không trừ Sùng Hầu Hổ rứa nào tên giặc ấy cũng làm xôn xao hoàng cung.

Hôm sau Tử Nha vào chầu thiên tử.

Văn vương hỏi:

- thừa tướng có nghe điều đưa ra lạ vào triều tuyệt không?

Tử Nha tâu:

- Tôi nghe Trụ vương mang tim Tỉ Can có tác dụng thuốc trị bệnh cho Ðắt Kỷ. Sùng Hầu Hổ xu nịnh, hiếp dân dọa chúa. Quan liêu quân thấy nhưng mà chẳng dám ngửa khía cạnh than, thấy tiết đổ xương tan mà không dám giận. Hồ nước Mị mượn nuốm vua lộng hành, tôi cậy chúa khiến điều tội lỗi. Xin Ðại vương vãi cử hùng binh đánh Sùng Hầu Hổ trừ nhỏ giặc tôi loàn. May ra bên vua còn biết hối lỗi sửa mình mà vì trăm họ.

Xem thêm: Chỉ 5 Nhân VậT Tôn Ngộ Không Tình NguyệN NhậN Làm ĐạI Ca, GồM NhữNg Ai?

Văn vương vãi đắc ý mang lại là bài toán phải nên nói:

- vượt Tướng nói đúng! cơ mà ta cũng là tín đồ đồng liêu với Sùng Hầu Hổ, thì sự chinh phạt sẽ bị miệng đời chỉ trích chăng?

Tử Nha tâu:

- vào đời mọi việc phải giỏi quấy xét tức thì thì rõ. Nay lòng Sùng Hầu Hổ đã núm trắng thay đổi đen, hại tôi trung, gây rối loạn trong quần bọn chúng thì tội ấy đâu được dung tha. Bên cạnh đó nếu Chúa công rước lòng hà hải ba thí cho dân no cơm nóng áo, dạy dân theo lễ nghĩa, sửa mình theo Nghiêu Thuấn thì công ty vua sẽ tiến hành đời ca tụng vị minh quân.

Văn vương nghe những lời nói chí phái của Tử Nha mừng húm hỏi:

- vượt Tướng không nên ai vậy binh tấn công Sùng Hầu Hổ?

Tử Nha ngẫm nghĩ rồi tâu:

- Tôi xin ráng Ðại vương lấy binh vạc Sùng Hầu Hổ.

Văn vương vãi e sợ hãi Tử Nha cần sử dụng binh vạc nặng cần xin theo:

- Ðể tôi đi cùng Thừa Tướng, để giúp đỡ nhau bày đàm đạo kế sách.

Tử Nha lại nói:

- ví như Ðại vương thân hành thì thiên hạ nể phục lắm.

Văn vương truyền lấy cờ, gươm đao giáo mác và lựa chọn mười ngàn quân và ngựa xem ngày giỏi tế cờ. Phong phái nam Cung Hoắt làm tiên phuông, Tân cạnh bên làm Phó tướng, bốn hiền tám tốt theo hộ giá thân chinh.

Tử Nha nổ súng kéo binh, mấy ông già nghinh tiếp, gà chó chẳng sợ, chợ búa ko tan. Dân chúng nghe nói đại binh đi tiến công Bắc Hà người nào cũng vui mừng.

Thật là:

Ra khỏi Bàn Khê công thứ nhứt

Dẹp yên Hầu Hổ tiếng sanh đôi.

Tử Nha kéo binh ngang những huyện, những phủ không hề phạm của dân. Ngày đi tối nghỉ, thắm thoắt đang đi đến Sùng thành. Tử Nha ngừng binh cắm trại, không đúng tướng tuần dinh.

Lúc đó Sùng Hầu Hổ còn bận việc Triều Ca, để con là Sùng Ứng Bưu giữ nước.

Sùng Ứng Bưu nghe quân báo tức giận truyền nổi trống đền, những tướng đã có mặt hầu hạ.

Sùng Ứng Bưu nói:

- Cơ Xương lung lạc, ngần ngừ giữ mình, năm ngoái trốn về xứ, binh vua sẽ đuổi theo, chưa biết hổ, nay lấy binh làm cho dữ, vô cơ hy vọng lấy thành ta. Từ tương đối lâu hai nước thuận hòa cõi ai nấy giữ. Ni dấy binh sinh sự thì đừng trách ta sự sanh. Truyền Ðại tướng mạo quân Huỳnh Nguyên Tế, è Kế Trinh, Mai Ðức và Kim Thành, hãy điểm binh đánh bắt cá giải về triều trị tội.

Hôm sau Tử Nha sai đi đầu Nam Cung Hoắt mang quân khiêu chiến.

Nam Cung Hoắt kéo binh trước thành hét lớn:

- Nghịch tặc Sùng Hầu Hổ hãy ra đây chịu chết cho mau.

Nam Cung Hoắt nói vừa ngừng đã thấy vào thành bao gồm một tướng tá kéo quân ra ứng chiến. Tướng mạo này xưng là Phi Hổ Ðại tướng mạo Huỳnh Nguyên Tế, một tướng dõng mãnh nhất của Sùng thành.

- Huỳnh Nguyên Tế, ngươi vào gọi Sùng Hầu Hổ ra phía trên để ta giảm đầu trừ đứa dữ, chớ bọn họ không có ý định giành thành lấy sĩ của các ngươi.

Huỳnh Nguyên Tế nghe phái mạnh Cung Hoắt xúc phạm mang lại Chúa bản thân thì giận lắm, múa gươm tới chém liền. Hai tướng kungfu hơn nhị mươi hiệp, giờ đồng hồ vũ khí chạm nhau chan chác. Ðánh thêm mười hiệp nữa, phái mạnh Cung Hoắt múa vô cùng đao vun vút khiến cho Huỳnh Nguyên Tế non sức, nhắm cự ko lại, ngay tức thì quay chiến mã bỏ chạy.

Nam Cung Hoắt là 1 võ tướng nổi tiếng của Tây Kỳ, đao pháp khôn xiết lợi hại, cần hiểu rõ trước giục ngựa đuổi theo, vớt một đao, chém đầu Huỳnh Nguyên Tế mang lại nạp mang đến Khương Thượng.

Bên Sùng thành, quân thảm bại chạy về báo cùng với Sùng Ứng Bưu:

- nam giới Cung Hoắt chém đầu chủ soái Huỳnh Nguyên Tế rồi!

Sùng Ứng Bưu vỗ án hét:

- Cơ Xương thiệt ngoan cố, đã phản bội còn dám chém tướng của triều đình, giả dụ phen này không bắt nó đem đến Triều Ca xử tội thì liệu có còn gì khác uy danh ta nữa?

Nói rồi truyền các tướng điểm binh, đợi ngày mai ra trận bắt Văn Vương, báo thù cho Huỳnh Nguyên Tế.

Rạng ngày Sùng Ứng Bưu nổi cha tiếng súng lệnh, kéo đại binh đến Châu ải, hotline lớn:

- Cơ Xương và Tử Nha nhị đứa già ấy mau ra đây ta bảo.

Tử Nha nghe tin lập tức mời Văn vương vãi đi trước, Tứ thánh thiện và chén tuấn theo sau bộ giá, còn mình và những tướng đi hai bên.

Sùng Ứng Bưu thấy Châu binh phất cờ nổ súng, binh mã mang ra như nước, tất cả một Ðạo sĩ cỡi chiến mã trung quân 2 bên có tướng tùy tùng thì biết Ðạo sĩ sẽ là Tử Nha rồi.

Có thơ rằng:

Tóc râu như bạc, kiếm như vàng

Bát quái ác liên y mặc rỡ ràng

Mão đội ngoài ra xuôi cá lý

Khác nào Giáo công ty xuống è cổ gian.

Tử Nha giục ngựa chiến đến trước trận hỏi lớn:

- tướng tá Sùng thành sinh hoạt đâu, hãy ra đây chịu đựng chết.

Tức thì, gồm một tín đồ phi con ngữa đến, đầu team mão vàng, mình mặc áo đỏ, treo roi buộc giản, mang cung giắt tên, tay nắm xà mâu mười tám thước giục con ngữa tới hỏi:

- Ngươi là đồ vật cẩu đạo nơi đâu đám đến đây hung hăng như vậy?

Tử Nha biết tướng ấy là Sùng Ứng Bưu, ngay tức khắc nói:

- Ta là Khương Thượng, hiện làm chức thừa Tướng nước Tây Kỳ. Phụ vương con ngươi là 1 trong lũ nịnh thần dối vua bội phản nước, làm lắm điều độc hại, tham nhũng của dân sát hại trung lương gây nhiều tội lỗi, đứa con nít năm tưổi có muốn banh gan té thịt cha con ngươi để trả thù đến dân chúng. Bọn họ lãnh búa Việt, cờ Mao, vâng lệnh Thiên Tử trừ ác đảng, dẹp tôi loàn, cứu nạn muôn dân, nay ta đã đi đến đây sao thân phụ con ngươi ko lại mà ân hận sám hối?

Sùng Ứng Bưu nghe Khương Thượng mắng bản thân như tát nước vào mặt nổi giận hét lớn:

- Tử Nha, ngươi chỉ là một trong lão già câu cá sống Bàn Khê, tài cán từng nào dám lãnh chức quá Tướng, mang quân gây rối chư hầu? nếu như không biết phận bản thân ta e hối hận hận thì muộn lắm.

Dứt lời quay lại hỏi những tướng:

- Ai dám bắt thương hiệu cẩu đạo cố kỉnh cho ta?

Trong đám tướng mạo lãnh Sùng thành tất cả một người toan giục ngựa tới, thì lúc ấy Văn vương vãi cũng mang đến nơi, hotline Sùng Ứng Bưu nói:

- Sừng Ứng Bưu, chớ làm dữ, gồm ta cho đây.

Sùng Ứng Bưu quay lại thấy Văn Vương, giận quá chỉ phương diện nói lớn:

- Cơ Xương, ngươi là đứa tội lỗi triều đình, lẽ ra phải ân hận hối lỗi, sửa đổi tính tình, sao lại vậy gây điều ác, bội phản thiên triều đem quân quấy nhiễu chư hầu. Gây cho nên việc dữ?

Văn vương vãi nói:

- cha con ngươi tham nhũng, khi dễ dàng chư hầu, hợp lại thành với bọn nịnh xúi vua làm cho điều quấy, để oán lại đến dân, giả dụ ta không trừ thân phụ con ngươi trăm bọn họ lầm than, muôn dân khôn đốn. Nếu như biết điều thân phụ con ngươi mau theo ta về Tây Kỳ, ta chặt đầu tạ tội với trăm họ.

Sùng Ứng Bưu hét lớn:

- Tặc tử, nói nhiều lời nghịch thiên bội chúa. Các tướng hãy bắt nó đến ta.

Tức thì, trằn Kế Trình, một viên tướng mạo Sùng thành vỗ ngựa tới.

Bên Tây Kỳ, Tân tiếp giáp cũng vỗ ngựa xông ra, vung búa nói lớn:

- Chớ quen thuộc thói hung hăng, có ta đối địch đây.

Hai tướng tá kẻ thương người búa lếu chiến với nhau một hồi.

Sùng Ứng Bưu thấy nai lưng Kế Trình tấn công không lại Tân liền kề liền khiến cho Kim Thành cùng Mai Ðức ra trợ lực.

Tử Nha thấy vậy liền không nên Mao Công Toại cùng Châu Công Ðáng ứng chiến. Bốn tướng tiến công vùi một hồi, phía Tây Kỳ phái nam Cung Hoắt không chịu được, liền với Thiệu Công Thích, Doãn Công, Tân Miếng áp vào trong 1 lượt.

Sùng Ứng Bưu thấy tướng Châu đông quá cũng xông vào trận.

Hai mặt đánh nhau không thể phân biệt được nữa, cát bụi bay ngất trời, giờ đồng hồ quân reo tán loạn.

Chẳng mấy chốc, Doãn Công đâm Mai Ðức một yêu đương nhào xuống ngựa chiến chết tươi. Tân Giáp ngã xuống một búa trúng đầu Kim Thành chẻ làm đôi. Quân Bắc Hà thấy soái tướng bị hại thất kinh vứt chạy.

Tử Nha không thích sát sợ sinh linh, tức khắc thâu quân trở về.

Sùng Ứng Bưu thất trận mau lẹ bế thành, yêu đương nghị với những tướng. Bàn định trong cả buổi vẫn không có bất kì ai có mưu kế gì hay làm lui binh Tây Kỳ được.

Bây giờ đồng hồ Khương Tử Nha muốn thừa win phá thành, Văn vương can:

- thân phụ con Sùng Hầu Hổ bất nhân, ác đức, ta cho đây cốt nhằm trừ đứa ác mà lại thôi, nếu Thừa tướng tá phá thành trăm dân lâm nạn, làm do vậy ta mang tiếng cùng với thiên hạ!

Tử Nha thấy Văn vương vãi nói đề nghị không đám trái ý, tuy vậy lại nghĩ về thầm:

- do tánh vua Văn vương nhân đức, ko nỡ làm cho khổ muôn dân, nhưng mà nếu tiến công giặc mà lại dụ dự như vậy biết khi nào mới thắng.

Nghĩ rồi viết một phong thơ không nên Nam Cung Hoắt qua Tào Châu trao mang đến Sùng Hắc Hổ, còn mình đóng quân ngóng tin Sùng Hắc Hổ trả lời, ko khiêu chiến nữa.