*

dongphucmerriman.com*=M0$Nl8GVI9kUxo1VH1yMENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlEzMCNTJFdFTtkEOv5UMY5ERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJwMzQ3USQ6hlU2YFNRdnaLR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSOyM0Nlc2MahTRCRVRtpWVENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlgjMDdTJzdXMygUStIUZwhERzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ3IzQ3UyYaBTLtlVbDhERRR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUiNyM0NlcXY6hUchl3duV3NENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlUjMDdTJRpUZRR2QNdTOOFFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJ0IzQ3UyazlGUmpHSBt2TZR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUyMyM0NlAzU0NWVUpFWB10MENTJ2Z0Mlg2Y0F2dv02bj5SZiVHd19Weuc3d39yLBNTJwRHdoJ0MlIjMDdTJJlVRBhVb24WcnlFRzUidGNTJoNGdhd3Lt92YuUmY1RXdvlnL3d3dv8SQzUCc0RHaCNTJxIzQ3UybnFFMWJnczxmZYR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCMyM0Nlk1ZrNGc0JDeGNUL0tkVjJDTIdTcBR2Z3YUYhdFaKhmSyh2Y40iYxl1UL90LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJxMzQ3USWnt2YwRnM4Z0QtQ3SWNmMMh0NxFkTZFTOVZkYQxmQ2VEUysGMDNkNY9Gdv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlAzMDdTJJJTRt1kZ4VULyQGOaRkbZhWUCB1Vfl1VC1GbCNnZHFTcTJTbwQlRQlXO49yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSOyM0NlkkMF1WTmhXRtIDZ4oFRulFaRJEUXZ3cWhzTy9lMmRnYRVGWIJVa10GTPh1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ4IzQ3USQip3ctVlTpBFbilzQPdkMpVjbKRFdUBXTClDOCFlT5YXVvB1aV9mexdldv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlcjMDdTJBJmez1WVOlGUsJWOD90RykWNupEVO90TUhVbrd0YDJHR2dlUt8WRuVGeV9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUiNyM0NlkES4kmYHZmcz10cwEEZLl3cfVmT5gnVYJTav1WY1QkZxMGchBzYi5mVz0yLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ1IzQ3UCM4hmNXhENtJnMnlkMGlzMxA1XJFTNPhkTKVkYmFGew9kaLJWe11GbKN2Zv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQjMDdTJrp1aGdWUzQUbENmWiZHOPhTQHBHbjBVdudlQ3UjSsZDU5pWdmZUb30yb08yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyMyM0NlsmWrZ0ZRNDRtR0YaJmd48EOBdEcs1Uefx0R2sGaoZjVmFmNNVGMK1kQ1EzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJyIzQ3UCMDVTWnlHbvNkTG9EZ2ZldtAneNlDNNB1ay9lMWtUUS12UHlmRt52RpxGOv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEjMDdTJwMUNZdWes92QOZ0TkZnV21Cc61UOvJnQ0pWYfx2YthDdsJDayZlc0R1Qw8yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCMyM0Nl8WLSF2NwRkbmBzZPFTeo1GZKNWTnR0MXJkTolVTKRXVJpVMz90MBV3XMN1LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ5EzQ3UybtIVY3AHRuZGMn9UM5hWbkp0YNdGVM5EeZVzR1FHRNVmTpplM0YmMwl1Sv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgTMDdTJz5mTBRUO2hHeGp1dDZlc38ERYJESyZTZ3tGM1EXV0pEOCB3Q2xUUzFFcF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUyNxM0NlMnbOFER5YHe4ZkW3NkVydzTEhlQIdzUPhmWwwEb2ZkNaZzdjhFUuZ1Trd3LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJ2EzQ3UyaPBFTsdXRNJGZytkM2JTLmhGcEtUTRh3Sy8UMDlmd3NlT2NzaCF2MMdUcv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUTMDdTJr9EUMx2dF1kYkJ3SyYnMtYGawR0S4YzUqp1NrJnMzQ0U1U1RuJEbKVGcy9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUCNxM0NlEESyYXdORmMjtWZ6J1ZKRTZ1xUWCpFTU5EcXFUS3dmYUd2VxZVafdWbiRzLvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJzEzQ3USQIJjd15EZyM2alpnUnpENlVHTZJUNHJlZrZlWU9mUaRTV252bl5UVqtkSv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlITMDdTJ0Y1YSB1NhBlQtBHMtZmTXpnYGZXZwJEOyglMkl3d0cVWYVnNxZUbmV3MF9yb09Gaw9Cas9SbvNmLlx2Zv92ZuIWZ3F2chNWaw9yLBNTJzBHd0hmQzUSMxM0NlQjVjJFU3EGUC1Gcw0mZOdleiZkdlp0RypXdr9VYrRkWWZ1NtJFW5o1dyt2LvR3boB3Lox2Lt92YuUGbn92bn5iYldXYzF2YpB3LvE0MlMHc0RHaCNTJwEzQ3UyZ2gTQ2QkZkhUWvpGWOJmVJJTNz0WNwljRnl0bGVXatE2Ys1kSClVLkl1Xv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlkzQ3UyZ2gTQ2QkZkhUWvpGWOJmVJJTNz0GcCp2VSJmQ4RkMOFmVTtkcslmQLlmMv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlgzQ3UCMyATd3gGcnBFUp1SSmtmWDdmSsNDUUlUY5AjeyMkM0R3Z2cHOqlVcaVEav8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlczQ3UCMyATd3gGcnBFUp1SSmtmWDdmSsNzXkNWNuBHRDZDb6ZVUndUNyRVYUh0Tv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlYzQ3USV1gkZ0pVVsx0MQJFTDBHTaVWe44GU0QHdRd2Xzp2V3wmZLVHMrFjRyplVv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlUzQ3USV1gkZ0pVVsx0MQJFTDBHTaVWe442XQBlV2d0QiVHcwVVQBFESiBTOsFULv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlQzQ3UybiRDOT1WNoFmWX5mZ5l3S1NUM5VUcVlkcxNkbws0QkJWTfVEe1ZleVZDZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlMzQ3UybiRDOT1WNoFmWX5mZ5l3S1NUM5V0Sth0TWFnaQdlYi1kU5sEb01kVOhnZv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlIzQ3UyYudnSt8mTahjZEZXNRZUVklVO0lXMtRERjF2Uf12cYJVWp1kMLpGb5YVbv8GdvhGcvgGbv02bj5SZsd2bvdmLiV2dhNXYjlGcv8SQzUycwRHdoJ0MlEzQ3USUmBzatJDS2BTbhR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUycvJ0MmF2XWdTZyR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUCOylzUGZVRfhTNxQ0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSQKxWZaNVbFZWTXR0MlYnRzUCajRXY39SbvNmLlJWd0V3b55yd3d3LvE0MlAHd0hmQzUSM