1. Tiêu chuẩn chỉnh của đơn vị chức năng hành chính


Nghị quyết 1211/2016 quy định cụ thể tiêu chuẩn đơn vị hành bao gồm nông thôn, đơn vị hành chính đô thị và đơn vị chức năng hành thiết yếu hải đảo. Theo đó:
+ Về bài bản dân số: tỉnh giấc miền núi, vùng cao từ bỏ 900.000 người trở lên, còn lại từ 1.400.000 fan trở lên.

Bạn đang xem: Nghị quyết 1211 năm 2016 của quốc hội


+ tất cả từ 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc. Trong đó, có từ 60% quận trên tổng số đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp huyện.
+ Đã được thừa nhận là thành phố loại đặc biệt quan trọng hoặc các loại 1; hoặc khu vực dự kiến ra đời thành phố trực thuộc tw đã được phân một số loại đạt tiêu chí của thành phố loại quan trọng hoặc loại I.
- Riêng đối với tiêu chuẩn của đơn vị hành chủ yếu ở hải đảo, nghị quyết 1211/UBTVQH quy định: bài bản dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, tổ chức cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - buôn bản hội cần đạt trường đoản cú 20% trở lên trên theo tiêu chuẩn chỉnh của đơn vị hành chính tương xứng và đạt từ một nửa trở lên tiêu chuẩn trình độ trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị của nhiều loại đô thị khớp ứng tại nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.
Nghị quyết 1211 giải pháp khung điểm của từng tiêu chuẩn để phân loại những đơn vị hành chính, tất cả các tiêu chí về đồ sộ dân số, diện tích, số đơn vị chức năng hành bản lĩnh thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xóm hội và các yếu tố đặc thù.
Điểm phân loại đơn vị chức năng hành chính là tổng số điểm đã đạt được của các tiêu chí của đơn vị chức năng hành chính đó. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chuẩn là 100 điểm.
Nghị quyết số 1211/UBTVQH quy định đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp tỉnh, cung cấp huyện, cung cấp xã đạt trường đoản cú 75 điểm trở lên trên được phân một số loại I, đạt từ 50 điểm đến lựa chọn dưới 75 điểm được phân loại II, còn sót lại thì loại III.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1211/2016/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 25 mon 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Quốc hội số57/2014/QH13;

Căn cứ vẻ ngoài tổ chức cơ quan ban ngành địaphương số 77/2015/QH13;

Xét kiến nghị của cơ quan chỉ đạo của chính phủ tại Tờtrình số 03/TTr-CP ngày thứ 7 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Chương I

TIÊU CHUẨN CỦAĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Mục 1: TIÊU CHUẨNCỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NÔNG THÔN

Điều 1. Tiêu chuẩncủa tỉnh

1. Bài bản dân số:

a) tỉnh giấc miền núi, vùng cao từ 900.000người trở lên;

b) Tỉnh ko thuộc điểm a khoản nàytừ 1.400.000 tín đồ trở lên.

2. Diện tích tự nhiên:

a) tỉnh miền núi, vùng cao từ bỏ 8.000km2 trở lên;

b) Tỉnh ko thuộc điểm a khoản nàytừ 5.000 km2 trở lên.

3. Số đơn vị hành thiết yếu cấp thị xã trựcthuộc gồm từ 11 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất 01 tp hoặc 01 thị xã.

Điều 2. Tiêu chuẩncủa huyện

1. Bài bản dân số:

a) thị xã miền núi, vùng cao trường đoản cú 80.000người trở lên;

b) thị xã không ở trong điểm a khoản nàytừ 120.000 fan trở lên.

2. Diện tích s tự nhiên:

a) thị xã miền núi, vùng cao từ 850 km2trở lên;

b) thị xã không ở trong điểm a khoản nàytừ 450 km2 trở lên.

3. Số đơn vị hành chủ yếu cấp xóm trựcthuộc gồm từ 16 đơn vị trở lên, trong số ấy có tối thiểu 01 thị trấn.

Điều 3. Tiêu chuẩncủa xã

1. Quy mô dân số:

a) thôn miền núi, vùng cao trường đoản cú 5.000 ngườitrở lên;

b) Xã ko thuộc điểm a khoản này từ8.000 fan trở lên.

2. Diện tích s tự nhiên:

a) xã miền núi, vùng cao từ bỏ 50 km2trở lên;

b) Xã không thuộc điểm a khoản này từ30 km2 trở lên.

Mục 2: TIÊU CHUẨNCỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ

Điều 4. Tiêu chuẩncủa tp trực trực thuộc trung ương

1. Quy mô dân sinh từ 1.500.000 ngườitrở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 1.500 km2trở lên.

3. Đơn vị hành gan dạ thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp thị trấn trựcthuộc bao gồm từ 11 đơn vị trở lên;

b) tỷ lệ số quận bên trên tổng số đơn vịhành thiết yếu cấp huyện từ 60% trở lên.

4. Đã được thừa nhận là đô thị một số loại đặcbiệt hoặc một số loại I; hoặc khoanh vùng dự kiến ra đời thành phố trực thuộc trungương đã làm được phân một số loại đạt tiêu chuẩn của city loại đặc biệt quan trọng hoặc một số loại I.

5. Cơ cấu tổ chức và trình độ cải tiến và phát triển kinhtế - buôn bản hội đạt lý lẽ tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo quyết nghị này.

Điều 5. Tiêu chuẩncủa thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực nằm trong trung ương

1. Quy mô dân số từ 150.000 tín đồ trởlên.

2. Diện tích tự nhiên và thoải mái từ 150 km2trở lên.

3. Đơn vị hành gan dạ thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp buôn bản trựcthuộc tất cả từ 10 đơn vị trở lên;

b) phần trăm số phường bên trên tổng số đối chọi vịhành chính cấp xóm từ 65% trở lên.

4. Đã được công nhận là đô thị các loại Ihoặc một số loại II hoặc các loại III; hoặc khoanh vùng dự kiến thành lập và hoạt động thành phố nằm trong tỉnh,thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đã được phân nhiều loại đạt tiêu chícủa đô thị một số loại I hoặc các loại II hoặc các loại III.

5. Cơ cấu và trình độ cải tiến và phát triển kinhtế - thôn hội đạt điều khoản tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo quyết nghị này.

Điều 6. Tiêu chuẩncủa thị xã

1. Quy mô số lượng dân sinh từ 100.000 người trởlên.

2. Diện tích tự nhiên và thoải mái từ 200 km2trở lên.

3. Đơn vị hành gan dạ thuộc:

a) Số đơn vị chức năng hành chính cấp buôn bản trựcthuộc có từ 10 đơn vị chức năng trở lên;

b) xác suất số phường trên tổng số đơn vịhành chủ yếu cấp làng mạc từ 1/2 trở lên.

4. Đã được thừa nhận là thành phố loạiIII hoặc các loại IV; hoặc khu vực dự kiến ra đời thị xã đã có phân các loại đạttiêu chí của đô thị nhiều loại III hoặc một số loại IV.

5. Cơ cấu và trình độ cải tiến và phát triển kinhtế - làng mạc hội đạt lý lẽ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị quyết này.

Điều 7. Tiêu chuẩncủa quận

1. Quy mô dân số từ 150.000 người trởlên.

2. Diện tích tự nhiên và thoải mái từ 35 km2trở lên.

3. Số đơn vị hành bản lĩnh thuộc(phường) gồm từ 12 đơn vị trở lên.

4. Cơ cấu và trình độ cách tân và phát triển kinhtế - làng hội đạt phương tiện tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo nghị quyết này.

5. Khối hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố đạtquy định trên Phụ lục 2 phát hành kèm theo nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 vềphân nhiều loại đô thị.

Điều 8. Tiêu chuẩncủa phường

1. Bài bản dân số:

a) Phường ở trong quận từ 15.000 ngườitrở lên;

b) Phường thuộc tp thuộc tỉnh,thành phố thuộc thành phố trực thuộc tw từ 7.000 fan trở lên;

c) Phường ở trong thị xóm từ 5.000 ngườitrở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2trở lên.

3. Tổ chức cơ cấu và trình độ cải cách và phát triển kinhtế - xóm hội đạt mức sử dụng tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo quyết nghị này.

4. Hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố đạtquy định tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo quyết nghị số 1210/2016/UBTVQH13 vềphân nhiều loại đô thị.

Điều 9. Tiêu chuẩncủa thị trấn

1. Quy mô số lượng dân sinh từ 8.000 bạn trởlên.

2. Diện tích tự nhiên và thoải mái từ 14 km2trở lên.

3. Đã được công nhận là đô thị loạiIV hoặc loại V; hoặc khu vực dự kiến thành lập và hoạt động thị trấn đã có phân loại đạttiêu chí của đô thị các loại IV hoặc nhiều loại V.

4. Tổ chức cơ cấu và trình độ phát triển kinhtế - làng hội đạt cách thức tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị quyết này.

Điều 10. Việcxác định tiêu chuẩn chỉnh quy tế bào dân số

Tiêu chuẩn chỉnh quy mô dân số quy định tạikhoản 1 những điều từ bỏ Điều 1 đến Điều 9 được khẳng định theo Phụ lục 2 ban hành kèmtheo nghị quyết này.

Mục 3: TIÊU CHUẨNCỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở HẢI ĐẢO

Điều 11. Tiêuchuẩn của đơn vị hành chủ yếu ở hải đảo

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính ở hảiđảo tất cả quy mô dân số, diện tích s tự nhiên, số đơn vị chức năng hành gan dạ thuộc, cơcấu và trình độ phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội đề xuất đạt trường đoản cú 20% trở lên trên tiêu chuẩncủa đơn vị hành chính tương ứng quy định trên Mục 1 và Mục 2 Chương I của Nghịquyết này với đạt từ một nửa trở lên tiêu chuẩn chỉnh trình độ trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng vàkiến trúc, cảnh sắc đô thị của các loại đô thị tương xứng được lao lý tại Nghịquyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân một số loại đô thị, trừ trường hợp giải pháp tại điểma khoản 2 Điều 31 của quyết nghị này.

Chương II

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊHÀNH CHÍNH

Mục 1: TIÊU CHUẨNPHÂN LOẠI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NÔNG THÔN

Điều 12. Tiêuchuẩn phân các loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành thiết yếu tỉnh

1. Quy mô dân số:

a) thức giấc từ 500.000 tín đồ trở xuống đượctính 10 điểm; bên trên 500.000 tín đồ thì cứ thêm 30.000 người được xem thêm 0,5 điểm,nhưng về tối đa không thật 30 điểm;

b) tỉnh miền núi, vùng cao áp dụng mức75% luật tại điểm a khoản này.

2. Diện tích thoải mái và tự nhiên từ 1.000 km2trở xuống được xem 10 điểm; bên trên 1.000 km2 thì cứ thêm 200 km2được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 30 điểm.

3. Số đơn vị hành gan dạ thuộc:

a) gồm từ 10 đơn vị chức năng hành chính cấp huyệntrở xuống được tính 2 điểm; bên trên 10 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp thị trấn thì cứ thêm 01đơn vị hành chính được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 6 điểm;

b) Có xác suất số tp thuộc tỉnhvà thị xóm trên tổng số đơn vị chức năng hành chính cấp huyện từ 20% trở xuống được tính 1điểm; trên 20% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không thực sự 4điểm.

4. Trình độ phát triển tài chính - buôn bản hội:

a) Có tỷ lệ điều tiết các khoản thuphân phân chia về giá thành trung ương trường đoản cú 10% trở xuống được xem 8 điểm; bên trên 10%thì cứ thêm 1% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 10 điểm.

Trường hợp không tồn tại tỷ lệ điều tiếtcác khoản thu phân chia về giá cả trung ương, nếu gồm số thu ngân sách địaphương thừa hưởng theo phân cấp so cùng với tổng chi bằng vận ngân sách địa phương từ50% trở xuống được tính 3 điểm; trên một nửa thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm,nhưng tối đa không quá 8 điểm;

b) Tỷ trọng công nghiệp, sản xuất vàdịch vụ vào cơ cấu kinh tế tài chính từ 70% trở xuống được tính 1 điểm; trên 70% thì cứthêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không thật 2 điểm;

c) Thu nhập bình quân đầu fan từ mứcbình quân chung cả nước trở xuống được tính 1 điểm; trên mức trung bình chung cảnước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 2 điểm;

d) tốc độ tăng trưởng tài chính từ mứcbình quân chung cả nước trở xuống được tính 1 điểm; trên mức trung bình chung cảnước thì cứ thêm 0,5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 2 điểm;

đ) tất cả từ 20% mang đến 30% số huyện đạt chuẩnnông thôn mới được xem 1 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm,nhưng tối đa không thực sự 2 điểm;

e) tỷ lệ lao đụng qua huấn luyện và đào tạo từ mứcbình quân chung cả nước trở xuống được tính 1 điểm; bên trên mức trung bình chung cảnước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không thật 2 điểm;

g) xác suất giường bệnh trên một vạn dântừ mức trung bình chung toàn quốc trở xuống được xem 0,5 điểm; trên mức bình quânchung toàn quốc thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá1,5 điểm;

h) phần trăm bác sỹ bên trên một vạn dân tự mứcbình quân chung toàn quốc trở xuống được tính 0,5 điểm; trên mức trung bình chungcả nước thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không thực sự 1,5 điểm;

i) xác suất hộ nghèo tự mức bình quânchung toàn nước trở lên được tính 1 điểm; bên dưới mức bình quân chung toàn quốc thì cứgiảm 0,5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không thật 2 điểm.

5. Các yếu tố quánh thù:

a) có từ 20% cho 30% dân số là ngườidân tộc thiểu số được tính 1 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25điểm, nhưng buổi tối đa không thật 3 điểm;

b) tất cả từ 10% cho 20% đơn vị chức năng hànhchính cung cấp huyện trực thuộc có đường biên giới giới giang sơn trên lục địa được tính1 điểm; trên 20% thì cứ thêm 10% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đa khôngquá 2 điểm.

Điều 13. Tiêuchuẩn phân các loại và cách tính điểm phân loại đơn vị hành bao gồm huyện

1. Bài bản dân số:

a) huyện từ 40.000 bạn trở xuống đượctính 10 điểm; bên trên 40.000 fan thì cứ thêm 3.000 người được xem thêm 0,5 điểm,nhưng về tối đa không thực sự 30 điểm;

b) thị xã miền núi, vùng cao vận dụng mức75% lý lẽ tại điểm a khoản này.

2. Diện tích tự nhiên từ 100 km2trở xuống được xem 10 điểm; bên trên 100 km2 thì cứ thêm 15 km2được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 30 điểm.

3. Số đơn vị chức năng hành chính trực thuộc:

a) bao gồm từ 10 đơn vị chức năng hành chính cấp xãtrở xuống được xem 2 điểm; bên trên 10 đơn vị hành bao gồm cấp buôn bản thì cứ thêm 01 đơnvị hành chính được tính thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không quá 6 điểm;

b) Có tỷ lệ số thị xã trên tổng sốđơn vị hành chính cấp thôn từ 20% trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 20% thì cứthêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không thật 4 điểm.

4. Trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội:

a) Tự phẳng phiu được thu, bỏ ra ngân sáchđịa phương được xem 10 điểm.

Trường hợp chưa tự cân đối được thu,chi ngân sách chi tiêu địa phương, nếu số thu giá cả địa phương thừa kế theo phâncấp đối với tổng chi phẳng phiu ngân sách địa phương trường đoản cú 40% trở xuống được xem 3điểm; trên 40% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thật 8điểm;

b) Tỷ trọng công nghiệp, chế tạo vàdịch vụ vào cơ cấu kinh tế tài chính từ 1/2 trở xuống được tính 1 điểm; trên 50% thì cứthêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm;

c) tất cả từ 15% mang đến 20% số buôn bản trực thuộcđạt chuẩn nông buôn bản mới được tính 1 điểm; bên trên 20% thì cứ thêm 5% được tínhthêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không thực sự 3 điểm;

d) phần trăm lao đụng qua huấn luyện từ một nửa trởxuống được xem 1 điểm; trên một nửa thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưngtối đa không thật 3 điểm;

đ) phần trăm đơn vị hành chính cấp xã trựcthuộc đạt tiêu chí tổ quốc về y tế từ 1/2 trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 50%thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không thật 3 điểm;

e) tỷ lệ hộ nghèo từ 4,5% trở lên trên đượctính 1 điểm; bên dưới 4,5% thì cứ bớt 0,5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đakhông thừa 3 điểm.

5. Những yếu tố đặc thù:

a) bao gồm từ 20% mang lại 30% dân số là ngườidân tộc thiểu số được xem 1 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25điểm, nhưng tối đa không thực sự 2 điểm;

b) tất cả từ 10% đến 20% đơn vị hànhchính cấp cho xã trực ở trong có đường giáp ranh biên giới giới tổ quốc trên đất liền được tính 1điểm; trên 20% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm,nhưng buổi tối đa không quá 2 điểm;

c) thị trấn nghèo được xem 1 điểm.

Điều 14. Tiêuchuẩn phân các loại và phương pháp tính điểm phân loại đơn vị hành chủ yếu xã

1. Quy mô dân số:

a) xóm từ 3.500 bạn trở xuống đượctính 10 điểm; trên 3.500 bạn thì cứ thêm 100 người được xem thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không quá 35 điểm;

b) xã miền núi, vùng cao vận dụng mức75% phương pháp tại điểm a khoản này;

c) Xã bao gồm đường biêngiới đất nước trên đất liền áp dụng mức 30% qui định tại điểm a khoản này.

2. Diện tích tự nhiên từ 10 km2trở xuống được xem 10 điểm; bên trên 10 km2 thì cứ thêm 0,5 km2được tính thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không thật 30 điểm.

3. Chuyên môn phát triển tài chính - làng hội:

a) Tự phẳng phiu được thu, bỏ ra ngân sáchđịa phương được xem 10 điểm.

Trường hợp không tự phẳng phiu được thu,chi túi tiền địa phương, trường hợp số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phâncấp so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 30% trở xuống được xem 3điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không quá 8điểm;

b) buôn bản được thừa nhận đạt chuẩn chỉnh nôngthôn mới được tính 20 điểm.

Trường đúng theo xã không đạt chuẩn nôngthôn mới, nếu đạt được tiêu chuẩn nào trong khối hệ thống cáctiêu chí quy định chuẩn nông thôn mới thì mỗi tiêu chuẩn đượctính 1 điều nhưng tổng số điểm các tiêu chuẩn tối đa không thật 15 điểm;

c) làng có đường biên giới quốc giatrên đất liền áp dụng mức 30% lao lý tại điểm a với điểm b khoản này.

4. Những yếu tố sệt thù:

a) gồm từ 20% đến 30% số lượng dân sinh là ngườidân tộc thiểu số được xem 1 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25điểm, nhưng buổi tối đa không quá 2 điểm;

b) Xã đặc trưng khó khăn được xem 1điểm;

c) Xã bình an khu được xem 1 điểm;

d) Có di tích lịch sử quốc gia quan trọng hoặccó di tích được UNESCO công nhận được xem 1 điểm.

Mục 2: TIÊU CHUẨNPHÂN LOẠI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ

Điều 15. Tiêuchuẩn phân loại và phương pháp tính điểm phân loại đơn vị chức năng hành chính tp trựcthuộc trung ương

1. Quy mô dân sinh từ một triệu ngườitrở xuống được tính 20 điểm; trên một triệu người thìcứ thêm 30.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa khôngquá 30 điểm.

2. Diện tích tự nhiên từ 1.000 km2trở xuống được tính 20 điểm; bên trên 1.000 km2 thìcứ thêm 50 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 25 điểm.

3. Số đơn vị chức năng hành chính trực thuộc:

a) bao gồm từ 10 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp huyệntrực trực thuộc trở xuống được tính 2 điểm; bên trên 10 đơn vị hành chính cấp thị trấn thìcứ thêm 01 đơn vị chức năng hành chính được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 6điểm;

b) Có tỷ lệ số quận trên tổng số đơnvị hành thiết yếu cấp huyện từ 40% trở xuống được tính 1 điểm; trên40% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thật 4 điểm.

4. Chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - làng hội:

a) Có xác suất điều tiết những khoản thuphân phân tách về túi tiền trung ương từ bỏ 20% trở xuống được tính 10 điểm; bên trên 20%thì cứ thêm 1% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đakhông quá 15 điểm;

b) Tỷ trọng công nghiệp, xây cất vàdịch vụ vào cơ cấu tài chính từ 70% trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 70% thì cứthêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 2 điểm;

c) Thu nhập trung bình đầu tín đồ từ mứcbình quân chung toàn quốc trở xuống được tính 1 điểm; bên trên mức bình quân chung cảnước thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 2 điểm;

d) tốc độ tăng trưởng tài chính từ mứcbình quân chung cả nước trở xuống được xem 1 điểm; trên mức bình quân chung cảnước thì cứ thêm 0,5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 2 điểm;

đ) phần trăm lao rượu cồn phi nông nghiệp từ65% trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 65% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm,nhưng buổi tối đa không thực sự 2 điểm;

e) phần trăm lao đụng qua đào tạo và huấn luyện từ mứcbình quân chung toàn quốc trở xuống được xem 1 điểm; bên trên mứcbình quân chung toàn nước thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đakhông thừa 2 điểm;

g) tỷ lệ giường căn bệnh trên một vạn dântừ mức bình quân chung cả nước trở xuống được xem 0,5 điểm; bên trên mức bình quânchung cả nước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá1,5 điểm;

h) tỷ lệ bác sỹ bên trên một vạn dân từ bỏ mứcbình quân chung toàn quốc trở xuống được tính 0,5 điểm; trênmức trung bình chung toàn nước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, tuy thế tốiđa không quá 1,5 điểm;

i) phần trăm hộ nghèo trường đoản cú mức bình quânchung toàn quốc trở lên được xem 1 điểm; bên dưới mức bình quânchung toàn nước thì cứ sút 0,5% được tính thêm 0,25 điểm,nhưng buổi tối đa không quá 2 điểm.

5. Yếu hèn tố sệt thù: số lượng dân sinh tạm trú quyđổi tự 10% cho 20% so với số lượng dân sinh thường trú được xem 1 điểm;trên 20% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thật 5 điểm.

Điều 16. Tiêuchuẩn phân loại và phương pháp tính điểm phân loại đơn vị hành bao gồm quận

1. Quy mô số lượng dân sinh từ 60.000 fan trở xuống được xem 10 điểm; trên 60.000 fan thì cứ thêm 5.000 người được tính thêm 0,5điểm, nhưng tối đa không thực sự 30 điểm.

2. Diện tích thoải mái và tự nhiên từ 10 km2 trở xuống được xem 10 điểm; trên 10 km2thì cứ thêm 01 km2 được xem thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không quá25 điểm.

3. Số đơn vị chức năng hành bản lĩnh thuộc từ08 phường trở xuống được tính 5 điểm; trên 08 phường thì cứ thêm 01 phường đượctính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thật 10 điểm.

Xem thêm: Các Tỉnh Thuộc Tây Nguyên Khổ Lớn Năm 2021, Tây Nguyên Có Bao Nhiêu Tỉnh

4. Trình độ chuyên môn pháttriển kinh tế - buôn bản hội:

a) Tự cân đối được thu, đưa ra ngân sáchđịa phương được tính 10 điểm.

Trường hợp không tự bằng vận được thu,chi túi tiền địa phương, trường hợp số thu ngân sách địa phương thừa kế theo phâncấp đối với tổng chi bằng phẳng ngân sách địa phương từ 50% trở xuống được tính 3điểm; trên một nửa thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không thực sự 8điểm;

b) Tỷ trọng công nghiệp, tạo ra vàdịch vụ vào cơ cấu kinh tế tài chính từ 70% trở xuống được xem 1điểm; trên 70% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không thực sự 4điểm;

c) tỷ lệ lao hễ qua huấn luyện và giảng dạy từ 60%trở xuống được xem 1 điểm; bên trên 60% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không thực sự 4 điểm;

d) tỷ lệ phường đạt tiêu chuẩn quốc giavề y tế từ bỏ 70% trở xuống được tính 1điểm; bên trên 70% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưngtối đa không thật 4 điểm;

đ) tỷ lệ số hộ người dân được dùng nướcsạch tự 70% trở xuống được xem 1 điểm; trên 70% thì cứ thêm 5% được xem thêm0,5 điểm, nhưng về tối đa không quá 4 điểm;

e) tỷ lệ hộ nghèo tự 4% trở lên trên đượctính 1 điểm; bên dưới 4% thì cứ giảm 0,5% được xem thêm 0,5 điểm,nhưng tối đa không thật 4 điểm.

5. Yếu tố đặc thù: dân số tạm trú quyđổi tự 10% cho 20% so với số lượng dân sinh thường trú được tính 1 điểm; trên 20% thì cứthêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 5 điểm.

Điều 17. Tiêuchuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị chức năng hành chính thành phố thuộc tỉnh,thành phố thuộc tp trực trực thuộc trung ương

1. Quy mô số lượng dân sinh từ 50.000 fan trởxuống được xem 10 điểm; trên 50.000 bạn thì cứ thêm4.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 30 điểm.

2. Diện tích thoải mái và tự nhiên từ 50 km2 trở xuốngđược tính 10 điểm; bên trên 50 km2 thì cứ thêm 05 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 25 điểm.

3. Số đơn vị chức năng hành gan dạ thuộc:

a) tất cả từ 10 đơn vị hành chính cấp xãtrở xuống được tính 2 điểm; trên 10 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thì cứ thêm 01 đơnvị hành chính được tính thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa khôngquá 6 điểm;

b) Có xác suất số phườngtrên tổng số đơn vị hành chínhcấp xã từ 35% trở xuống được tính 1 điểm;trên 35% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, mà lại tốiđa không quá 4 điểm.

4. Trình độ chuyên môn phát triển tài chính - thôn hội:

a) Tự cân đối được thu, bỏ ra ngân sáchđịa phương được xem 10 điểm.

Trường hợp chưa tự bằng vận được thu,chi ngân sách địa phương, nếu bao gồm số thu giá thành địa phương thừa hưởng theophân cung cấp so cùng với tổng chi bằng phẳng ngân sách địa phương từ 1/2 trở xuống đượctính 3 điểm; trên 50% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đakhông thừa 8 điểm;

b) Tỷ trọng công nghiệp, phát hành vàdịch vụ vào cơ cấu kinh tế tài chính từ 70% trở xuống được xem 1 điểm; bên trên 70% thì cứthêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không quá 4 điểm;

c) tỷ lệ lao hễ phi nông nghiệp từ60% trở xuống được xem 1 điểm; bên trên 60% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không thật 4 điểm;

d) xác suất lao cồn qua huấn luyện và đào tạo từ 55%trở xuống được xem 1 điểm; bên trên 55% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không quá 3 điểm;

đ) xác suất số đơn vị chức năng hành bao gồm cấp xãđạt tiêu chí quốc gia về y tế tự 60% trở xuống được tính 1điểm; bên trên 60% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm,nhưng tối đa không thật 3 điểm;

e) phần trăm số hộ dân cư được cần sử dụng nướcsạch trường đoản cú 60% trở xuống được xem 1 điểm; trên 60% thì cứ thêm 5% được xem thêm0,25 điểm, nhưng buổi tối đa không thật 3 điểm;

g) xác suất hộ nghèo từ 4% trở lên đượctính 1 điểm; dưới 4% thì cứ bớt 0,5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đakhông vượt 3 điểm.

5. Các yếu tố quánh thù:

a) dân sinh tạm trú quy đổi từ 10% đến20% so với dân sinh thường trú được tính 1 điểm; bên trên 20% thì cứ thêm 5% được tínhthêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đa không thật 2 điểm;

b) thành phố thuộc thức giấc vùng cao đượctính 1 điểm; tp thuộc tỉnh miền núi được tính 0,5điểm;

c) có từ 10% đến 20% đơn vị hànhchính cấp cho xã có đường biên giới giới đất nước trên lục địa đượctính 0,5 điểm; bên trên 20% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhung tối đakhông quá 1 điểm;

d) gồm từ 20% đến 30% dân sinh là ngườidân tộc thiểu số được xem 0,5 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không thực sự 1 điểm.

Điều 18. Tiêu chuẩnphân nhiều loại và cách tính điểm phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu thị xã

1. Quy mô số lượng dân sinh từ 50.000 fan trởxuống được xem 10 điểm; bên trên 50.000 bạn thì cứ thêm3.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 30 điểm.

2. Diện tích tự nhiên và thoải mái từ 70 km2trở xuống được tính 10 điểm; bên trên 70 km2 thì cứ thêm 05 km2được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 điểm.

3. Số đơn vị hành bản lĩnh thuộc:

a) có từ 08 đơn vị hành chủ yếu cấp xãtrở xuống được tính 2 điểm; bên trên 08 đơn vị hành thiết yếu cấpxã thì cứ thêm 01 đơn vị hành chính được tính thêm 0,5 điểm,nhưng về tối đa không thật 6 điểm;

b) tỷ lệ số phường trên tổng số đối chọi vịhành thiết yếu cấp xóm từ 30% trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% đượctính thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không thật 4 điểm.

4. Trình độ phát triển tài chính - xã hội:

a) Tự bằng vận được thu, chi ngân sáchđịa phương được xem 10 điểm.

Trường hợp chưa tự bằng phẳng được thu,chi giá thành địa phương, ví như số thu chi tiêu địa phươngđược hưởng theo phân cấp cho so với tổng chi phẳng phiu ngân sách địa phương từ một nửa trởxuống được tính 3 điểm; trên 1/2 thì cứ thêm 5% được tínhthêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá8 điểm;

b) Tỷ trọng công nghiệp, xuất bản vàdịch vụ vào cơ cấu kinh tế từ 65% trở xuống được xem 1điểm; trên 65% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 4điểm;

c) xác suất lao động phi nông nghiệp từ55% trở xuống được xem 1 điểm; bên trên 55% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không quá 4 điểm;

d) xác suất lao động qua huấn luyện và giảng dạy từ 55%trở xuống được xem 1 điểm; bên trên 55% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm,nhưng tối đa không quá 3 điểm;

đ) tỷ lệ số đơn vị hành thiết yếu cấp xãđạt tiêu chí quốc gia về y tế từ 55% trở xuống được tính 1 điểm; trên 55% thì cứthêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng về tối đa không thật 3 điểm;

e) phần trăm số hộ dâncư được sử dụng nước sạch sẽ từ 60% trở xuống đượctính 1 điểm; bên trên 60% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 3 điểm;

g) tỷ lệ hộ nghèo tự 4% trở lên trên đượctính 1 điểm; dưới 4% thì cứ sút 0,5% được tính thêm 0,5điểm, nhưng tối đa không thật 3 điểm.

5. Những yếu tố quánh thù:

a) dân sinh tạm trú quy thay đổi từ 10% đến20% so với số lượng dân sinh thường trú được xem 1 điểm; trên 20% thì cứ thêm 5% đượctính thêm 0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 2 điểm;

b) Thị làng mạc vùng cao được tính 1 điểm;thị xã miền núi được xem 0,5 điểm;

c) có từ 10% mang lại 20% đơn vị hànhchính cấp xã có đường giáp ranh biên giới giới quốc gia trên đất liền đượctính 0,5 điểm; trên 20% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đakhông vượt 1 điểm;

d) bao gồm từ 20% mang lại 30% số lượng dân sinh là ngườidân tộc thiểu số được tính 0,5 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 1 điểm.

Điều 19. Tiêuchuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu phường

1. Quy mô dân số:

a) Phường từ5.000 fan trở xuống được tính 10 điểm; bên trên 5.000 ngườithì cứ thêm 200 người được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm;

b) Phường có đường biên giới giới quốc giatrên khu đất liền vận dụng mức 30% giải pháp tại điểm a khoản này.

2. Diện tích tự nhiêntừ 02 km2 trở xuống được xem 10 điểm; bên trên 02 km2 thì cứthêm 0,1 km2 được xem thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 30 điểm.

3. Chuyên môn phát triển tài chính - buôn bản hội:

a) Tự bằng phẳng được thu, bỏ ra ngân sáchđịa phương được xem 10 điểm.

Trường hợp chưa tự phẳng phiu được thu,chi giá thành địa phương, giả dụ số thu chi phí địa phương được hưởng theo phâncấp đối với tổng chi bằng vận ngân sách địa phương từ bỏ 45% trở xuống được xem 3điểm; trên 45% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 8điểm;

b) tỷ lệ lao đụng phi nông nghiệp trồng trọt từ55% trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 55% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không thật 5 điểm;

c) Đạt tiêu chí tổ quốc về y tế đượctính 5 điểm;

d) tỷ lệ số hộ cư dân được cần sử dụng nướcsạch, từ bỏ 60% trở xuống được tính 1 điểm; bên trên 60% thì cứ thêm 5% được tính thêm0,5 điểm, nhưng tối đa không thực sự 5 điểm;

đ) xác suất hộ nghèo trường đoản cú 4% trở lên được tính 1 điểm; bên dưới 4% thì cứ giảm 0,5%được tính thêm 0,5 điểm, nhưng buổi tối đa không thực sự 5 điểm;

e) Phường có đường biên giới giới giang sơn trên đất liền thì áp dụng mức 30% phương pháp tại các điểm a,b, c, d với đ khoản này.

4. Các yếu tố sệt thù:

a) số lượng dân sinh tạm trú quy thay đổi từ 10% đến20% so với dân sinh thường trú được xem 0,5 điểm; bên trên 20%thì được xem 1 điểm;

b) Phường vùng cao được xem 1,5 điểm;phường miền núi được tính 1 điểm;

c) Phường an ninh khu được tính 0,5điểm;

d) có từ 20% mang đến 30% dân số là ngườidân tộc thiểu số được tính 0,5 điểm; bên trên 30% thì cứ thêm 5% được xem thêm0,25 điểm, nhưng về tối đa không quá 1 điểm;

đ) Có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt quan trọng hoặccó di sản được UNESCO công nhận được xem 1 điểm.

Điều 20. Tiêuchuẩn phân loại và phương pháp tính điểm phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu thị trấn

1. Bài bản dân số:

a) thị trấn có trường đoản cú 5.000 tín đồ trở xuốngđược tính 10 điểm; bên trên 5.000 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm,nhưng buổi tối đa không thật 35 điểm;

b) thị trấn có đường biên giới giới quốcgia trên đất liền vận dụng mức 30% luật pháp tại điểm a khoản này.

2. Diện tích tự nhiên và thoải mái từ 05 km2trở xuống được tính 10 điểm; trên 05 km2 thì cứthêm 0,2 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tốiđa không thật 30 điểm.

3. Chuyên môn phát triển tài chính - buôn bản hội:

a) Tự cân đối được thu, chi ngân sáchđịa phương được xem 10 điểm.

Trường hợp không tự cân đối được thu,chi giá thành địa phương, nếu số thu giá cả địa phương thừa kế theo phâncấp đối với tổng chi bằng vận ngân sách địa phương trường đoản cú 40% trở xuống được xem 3điểm; trên 40% thì cứ thêm 5% được xem thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 8điểm;

b) phần trăm lao cồn phi nông nghiệp & trồng trọt từ50% trở xuống được tính 1 điểm; trên 50% thì cứ thêm 5% đượctính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không thật 5 điểm;

c) Đạt tiêu chí tổ quốc về y tế đượctính 5 điểm;

d) xác suất số hộ dân cư được cần sử dụng nướcsạch trường đoản cú 60% trở xuống được tính 1 điểm; trên 60% thì cứ thêm 5% được tính thêm0,5 điểm, nhưng về tối đa không thật 5 điểm;

đ) tỷ lệ hộ nghèo trường đoản cú 4% trở lên trên đượctính 1 điểm; bên dưới 4% thì cứ sút 0,5% được xem thêm 0,5điểm, nhưng tối đa không thực sự 5 điểm;

e) thị xã có đường biên giới quốcgia trên lục địa thì áp dụng mức 30% biện pháp tại các điểma, b, c, d và đ khoản này.

4. Những yếu tố sệt thù:

a) dân sinh tạm trú quy thay đổi từ 10% đến20% so với dân số thường trú được tính 0,5 điểm; bên trên 20% thì được xem 1 điểm;

b) thị trấn vùng cao được tính 1,5 điểm;thị trấn miền núi được xem 1 điểm;

c) Thị trấn an toàn khu được tính 0,5điểm;

d) bao gồm từ 20% cho 30% số lượng dân sinh là ngườidân tộc thiểu số được xem 0,5 điểm; trên 30% thì cứ thêm5% được xem thêm 0,25 điểm, nhưng buổi tối đa không thật 1 điểm;

đ) Có di tích quốc gia đặc biệt hoặccó di sản được UNESCO công nhận được xem 1 điểm.

Mục 3: TIÊU CHUẨNPHÂN LOẠI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở HẢI ĐẢO

Điều 21. Tiêuchuẩn phân nhiều loại và cách tính điểm phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu ở hải đảo

1. Tiêu chuẩn chỉnh quy mô dân số, diệntích từ nhiên, số đơn vị chức năng hành bản lĩnh thuộc, trình độ chuyên môn phát triển kinh tế -xã hội áp dụng mức 30% của đơn vị hành chính tương xứng quyđịnh tại Mục 1 cùng Mục 2 Chương II của nghị quyết này.

2. Trường hợp đơn vị hành chủ yếu cấphuyện ở hải đảo không tổ chức các đơn vị hành thiết yếu cấp xãtrực ở trong thì được xem 10 điểm của tiêu chuẩn chỉnh về số đơn vị hành thiết yếu trựcthuộc.

3. Tiêu chuẩn yếu tố tính chất của đơnvị hành chính ở hải đảo được xem 5 điểm.

Mục 4: size ĐIỂM, THẨM QUYỀN VÀTHỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Điều 22. Đơn vịhành chủ yếu loại đặc biệt

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ ChíMinh là đơn vị chức năng hành bao gồm loại quan trọng đặc biệt theo pháp luật tại khoản3 Điều 3 của biện pháp tổ chức chính quyền địa phương.

Điều 23. Khungđiểm phân loại đơn vị hành chính

1. Điểm phân loại đơn vị chức năng hành chínhlà tổng cộng điểm đạt được của các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tựnhiên, số đơn vị chức năng hành bản lĩnh thuộc, trình độ chuyên môn phát triển tài chính - thôn hội vàcác yếu đuối tố đặc thù của đơn vị hành bao gồm đó. Tổng thể điểm về tối đa của những tiêuchí là 100 điểm.

2. Đơn vị hành chủ yếu cấp tỉnh, cấphuyện, cung cấp xã được phân một số loại I khi tất cả tổng số điểm dành được từ 75 điểm trở lên.

3. Đơn vị hành thiết yếu cấp tỉnh, cấphuyện, cấp xã được phân loại II khi gồm tổng số điểm đạt đượctừ 50 điểm đến lựa chọn dưới 75 điểm.

4. Đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấphuyện, cấp xã ko đạt form điểm khẳng định loại I, nhiều loại II thì được phân các loại III.

Điều 24. Thẩmquyền ra quyết định phân loại đơn vị hành chính

1. Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyết địnhcông nhận phân loại đơn vị chức năng hành bao gồm cấp tỉnh nhiều loại I, các loại II và nhiều loại III.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ quyết địnhcông dấn phân loại đơn vị chức năng hành bao gồm cấp huyện loại I, nhiều loại II và một số loại III.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhquyết định thừa nhận phân loại đơn vị hành thiết yếu cấp xã các loại I, loại II cùng loạiIII.

Điều 25. Hồ sơvà ngân sách đầu tư phân loại đơn vị hành chính

1. Hồ sơ phân loại đơn vị chức năng hành chínhgồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân;

b) nghị quyết của Hội đồng dân chúng cấptỉnh đối với việc phân loại đơn vị hành chính cấp thức giấc hoặcnghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp cho huyện đối với việc phân loại đơn vị hànhchính cấp cho huyện hoặc quyết nghị của Hội đồng nhân dân cấp cho xã so với việc phânloại đơn vị hành thiết yếu cấp xã;

c) báo cáo thuyết trình reviews các tiêu chuẩn chỉnh phân loại đơn vị hành chính;

d) Bảng những thống kê số liệu tiêu chuẩnlàm cơ sở xác định các tiêu chuẩn;

đ) bạn dạng đồ xác xác định trí đơn vị hànhchính được phân loại;

e) các văn bản của cơ quan bao gồm thẩmquyền quyết định hoặc xác nhận về tiêu chuẩn của yếu ớt tố quánh thù.

2. Số liệu đánh giá các tiêu chuẩn chỉnh củaphân loại đơn vị hành bao gồm phải tính đến ngày 31 tháng 12 của năm kia liền kềvới năm giữ hộ cơ quan đánh giá và thẩm định hồ sơ và vị cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền cung cấphoặc công bố.

Tiêu chuẩn thu, chi chi tiêu địa phương và tốc độ tăng trưởng tài chính được tính bình quân 3 năm gần nhất trướcliền kề cùng với năm gửi cơ quan thẩm định hồ sơ.

3. Ngân sách đầu tư phân loại đơn vị chức năng hànhchính do giá thành nhà nước bảo đảm.

Điều 26. Trình tự,thủ tục phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp tỉnh

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lãnh đạo cơ quan trình độ lập làm hồ sơ phân loạiđơn vị hành chủ yếu cấp mình, trình Hội đồng dân chúng cùng cấp xem xét, thôngqua.

2. Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh gửi cỗ Nộivụ hồ sơ phân loại đơn vị hành bao gồm cấp tỉnh theo hình thức tại khoản 1 Điều 25của quyết nghị này.

3. Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và đánh giá trongthời hạn 15 ngày kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp tỉnhdo Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh nhờ cất hộ đến.

4. Cỗ Nội vụ trình Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, đưa ra quyết định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tất cả kếtquả thẩm định.

5. Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ xem xét, quyếtđịnh phân loại đơn vị chức năng hành chính, cấp cho tỉnh vào thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhậnđược làm hồ sơ trình của cục Nội vụ.

Điều 27. Trình tự,thủ tục phân loại đơn vị hành bao gồm cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạocơ quan trình độ lập làm hồ sơ phân loại đơn vị hành thiết yếu cấp mình, trình Hội đồngnhân dân cùng cung cấp xem xét, trải qua trước khi giữ hộ Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh.

2. Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm soát hồ sơ củaỦy ban nhân dân cấp cho huyện; phối phù hợp với Ủy ban nhân dân cung cấp huyện hoàn thiện hồsơ report Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh xem xét.

3. Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh gửi cỗ Nội vụ hồ sơ phân loại đơn vị chức năng hành chínhcấp thị xã theo biện pháp tại khoản 1 Điều 25 của nghị quyết này.

4. Cỗ Nội vụ phải tổ chức triển khai thẩm địnhtrong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phân loại đơn vị chức năng hành chính cấphuyện vày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đến.

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyếtđịnh phân loại đơn vị hành chủ yếu cấp huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cókết quả thẩm định.

Điều 28. Trình tự,thủ tục phân loại đơn vị hành bao gồm cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ nước sơphân loại đơn vị hành thiết yếu cấp mình, trình Hội đồng dân chúng cùng cấp cho xem xét,thông qua, giữ hộ Ủy ban nhân dân cấp cho huyện.

2. Chống Nội vụ tham mưu, giúp Ủy bannhân dân cung cấp huyện khám nghiệm hồ sơ của Ủy ban nhân dân cung cấp xã; phối phù hợp với Ủyban nhân dân cung cấp xã triển khai xong hồ sơ report Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Ủy ban nhân dân cấp cho huyện gửi Sở Nộivụ làm hồ sơ phân loại đơn vị hành bao gồm cấp thôn theo phương tiện tại khoản 1 Điều 25 củaNghị quyết này.

4. Sở Nội vụ phải tổ chức triển khai thẩm địnhtrong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày nhận đủ làm hồ sơ phân loại đơn vị hành thiết yếu cấpxã.

5. Sở Nội vụ trình quản trị Ủy bannhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định phân loại đơn vị chức năng hành chính cấp làng mạc trongthời hạn 15 ngày kể từ ngày có công dụng thẩm định.

6. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định, phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp làng mạc trong thời hạn 15 ngàykể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nội vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆNVÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 29. Đề ánthành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính

1. Đề án thành lập, nhập, chia, điềuchỉnh địa giới đơn vị chức năng hành bao gồm gồm bao gồm năm phần và phụ lục như sau:

a) Phần thứ nhất: căn cứ pháp luật và sựcần thiết;

b) Phần trang bị hai: lịch sử hình thành và hiện trạng của những đơn vị hành chính liên quan trực tiếp đếnviệc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Phần này gồm lịch sử vẻ vang hình thành; vịtrí địa lý; chức năng, vai trò đối với thành lập thành phố, thị xã, thị trấn;diện tích tự nhiên và thoải mái và cơ cấu các loại đất; số lượng dân sinh và cơ cấu, yếu tố dân cư(độ tuổi; số lượng dân sinh nội thành, nội thị; yếu tố dân tộc;lao rượu cồn nông nghiệp, phi nông nghiệp); tình trạng phát triểnkinh tế, văn hóa, buôn bản hội, đại lý hạ tầng, quốc phòng, an toàn và tổ chức bộ máy,biên chế cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tại địa bàn; reviews chitiết mức độ đạt được những tiêu chuẩn của đơn vị hành chínhquy định tại quyết nghị này (nếu có);

c) Phần thiết bị ba: phương pháp thành lập,nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính.

Phần này gồm hiện trạng diện tích tựnhiên, dân số (tính cho ngày 31 tháng 12 của năm kia liền kề cùng với năm trình cơquan bao gồm thẩm quyền thẩm định và đánh giá đề án) của đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp tỉnh, cùng của cácđơn vị hành chủ yếu có tương quan đến bài toán thành lập, nhập,chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính; phương ánthành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hànhchính về diện tích s tự nhiên, số lượng dân sinh và địa giới hành chính; tác dụng sau khithành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành thiết yếu về diện tích tựnhiên, số lượng dân sinh và số đơn vị chức năng hành chính những cấp;

d) Phần thứ tư: reviews tác rượu cồn vàđịnh hướng trở nên tân tiến của đơn vị chức năng hành chính, sau thời điểm thành lập, nhập, chia, điềuchỉnh địa giới, đơn vị hành chính.

Phần này gồm review tác rượu cồn vềkinh tế - buôn bản hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; lý thuyết phát triển; giảipháp về ngân sách, vốn đầu tư; phương án sắp xếp cán bộ, công chức và các giảipháp không giống để tổ chức thực hiện định hướng phát triển của đơn vị chức năng hành chính;

đ) Phần thứ năm: tóm lại và con kiến nghị;

e) Phụ lục tất nhiên đề án bao gồm biểu thốngkê diện tích tự nhiên và dân số (tính mang đến ngày 31 tháng 12 của thời gian trước liền kềvới năm trình cơ quan bao gồm thẩm quyền đánh giá đề án) của đơn vị chức năng hành bao gồm liênquan trực kế tiếp việc thành lập, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hànhchính; biểu thống kê những chỉ tiêu kinh tế - buôn bản hội công ty yếu; bạn dạng đồ hiện trạng địagiới của đơn vị hành chính tương quan đến bài toán thành lập,nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và phiên bản đồphương án thành lập, nhập, chia, điềuchỉnh địa giới đơn vị hành chính; 01 đĩa phim tư liệu (từ 15 đến đôi mươi phút) về vịtrí, thực trạng phát triển tài chính - buôn bản hội với hạ tầng củakhu vực ý kiến đề nghị thành lập, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính; biểu tổng hợp các tiêu chuẩn chỉnh của đơn vị hànhchính; những biểu, bảng số liệu được cấp tất cả thẩm quyền xác thực làm cơ sở xác địnhcác tiêu chuẩn chỉnh của đơn vị chức năng hành chính; làm hồ sơ đề án phân các loại đô thị, quyết địnhcủa cấp bao gồm thẩm quyền công nhận đơn vị chức năng hành chính miền núi,vùng cao (nếu có).

2. Bộ trưởng liên nghành BộNội vụ trình Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề ánthành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chủ yếu cấp tỉnh; công ty trì,phối phù hợp với các bộ, phòng ban trung ương tương quan tổ chức đánh giá và thẩm định đề án thànhlập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp huyện, cung cấp xã; chủtrì tổ chức khảo sát để giao hàng việc thẩm định và đánh giá đề án thànhlập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Điều 30. Thương hiệu củađơn vị hành chính thành lập và hoạt động mới và thay tên đơn vị hành chính

1. Tên được viết bằng chữ cái trong bảngchữ dòng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc thiểu số.

2. Thương hiệu của đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnhthành lập mới không được trùng với thương hiệu của đơn vị hành chính, cùng cung cấp hiện cótrong phạm vi cả nước.

Tên của đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp huyệnthành lập mới không được trùng với tên của đơn vị chức năng hành bao gồm cùng cấp trongcùng một đơn vị hành chủ yếu cấp tỉnh.

Tên của đơn vị chức năng hành chính cấp xãthành lập bắt đầu không được trùng với thương hiệu của đơn vị hành chính cùng cung cấp trongcùng một đơn vị chức năng hành bao gồm cấp huyện.

3. Vào trườnghợp đề nghị thiết, đơn vị chức năng hành chính có thể được đổi tên. Tênmới của đơn vị hành bao gồm này tiến hành theo qui định tại khoản 1 với khoản 2 Điềunày.

4. Trình tự, thủ tục đổi tên đơn vịhành chính được thực hiện như so với trình tự, giấy tờ thủ tục thành lập, giải thể, nhập,chia, điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính.

Điều 31. Áp dụngNghị quyết

1. Tiêu chuẩn của đơn vị hành chínhquy định trên Chương I của Nghị quyết này sẽ không áp dụng cho các đơn vị hànhchính được thành lập trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

2. Bài toán thành lập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địagiới đơn vị chức năng hành thiết yếu phải đạt những tiêu chuẩn chỉnh của đơn vị hành chính tương ứngquy định tại Chương I của quyết nghị này, trừ số đông trườnghợp sau đây:

a) trường hợp đặc biệt để đáp ứng nhu cầu yêucầu bảo vệ chủ quyền non sông thì việc thành lập đơn vị hành chính rất có thể đượccơ quan bao gồm thẩm quyền ra quyết định trước khi đạt được những tiêu chuẩn chỉnh tương ứngquy định tại Chương I của quyết nghị này;

b) thành lập và hoạt động đơn vị hành chủ yếu đô thịở miền núi, vùng cao, biên giới hoặc khu vực có cực hiếm đặcbiệt về di sản văn hóa, lịch sử và du ngoạn đã được cấp có thẩm quyền công nhận ởcấp giang sơn và quốc tế thì tiêu chuẩn quy mô dân số có thể thấp hơn nhưng phảiđạt từ 1/2 trở lên, các tiêu chuẩn còn lại nên đạt quy địnhtại Chương I của nghị quyết này;

c) Việc ra đời đơn vị hành chínhđô thị trên các đại lý 01 đơn vị chức năng hành chủ yếu cùng cấp mà khônglàm tăng đơn vị chức năng hành thiết yếu thì không áp dụng khoản 2, điểma khoản 3 các điều 4, 5 với 6, khoản 2 và khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 8 với Điều 9 của nghị quyết này.

3. Khuyến khích việc nhập những đơn vịhành chính. Vấn đề nhập, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành bao gồm mà không có tác dụng tăngđơn vị hành thiết yếu thì không vận dụng quy định trên Chương I của nghị quyết này.

4. Đối cùng với phân loại đơn vị hành chính:

a) các đơn vị hành chủ yếu đã được phânloại trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì giữ nguyên loại đơn vị hànhchính cho đến khi được phân một số loại lại theo nguyên tắc tại điểm b và điểm c khoảnnày;

b) những đơn vị hành bao gồm sau khithành lập, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành thiết yếu thì phải triển khai phân nhiều loại theo khí cụ tại Nghịquyết này;

c) trường hợp đơn vị hành chủ yếu có biếnđộng về tiêu chuẩn chỉnh phân loại đơn vị chức năng hành thiết yếu mà nên thiếtphải phân loại lại thì được phân loại lại theo khí cụ của nghị quyết này.