... Câu V: Đi tự chất thuở đầu chất vô cần thi t, viết sơ đồ dùng điều chế: p-nitro phenol n-propyl benzen Câu VI: kết thúc chuyển hóa sau gọi tên thành phầm tạo ra: + CH3CHO H3O C6 H5COCl...

Bạn đang xem: Hóa hữu cơ đại học y dược


*

HOÁ HỮU ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINHCARBOHYDRATES (polyhydroxy aldehyde - polyhydroxy ketones)Sucrose + Water → Glucose + Fructose Oligosaccharide (from the Greek oligos “few”) 3 lớn 10 monosaccharides Polysaccharide are hydrolysed to lớn more than 10 pot


... NK 2 010 – 2011 C H HO (R )-( +) -Glyceraldehyde D-glyceraldehyde OHC OH C H CH2OH HO H (S )-( -) -Glyceraldehyde CH2OH L-glyceraldehyde tiến sỹ Đặng Văn Hoài HOÁ HỮU CƠ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH ... Văn Hoài HOÁ HỮU CƠ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH CARBOHYDRATES Lactose HO CH2OH CH2OH O O O OH OH OH CH2OH HO OH OH HO O O HO OH CH2OH OH O OH 4-O (β-D-galactopyranosyl )- -D-glucopyranose vày ... β-D-Glucopyranose (hydroxy group at anomeric carbon is up) α-D-Glucopyranose (hydroxy group at anomeric carbon is down) NK 2 010 – 2011 tiến sỹ Đặng Văn Hoài HOÁ HỮU CƠ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ...
*

... Phân tách 1.7 92 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tất cả ankan, anken, ankin làm phần nhau: + Phần 1: mang lại qua dung dịc AgNO3 amoniac dư tạo thành 0.735 gam kết tủa thể tích lếu láo hợp bớt 12. 5% + Phần 2: Đốt cháy ... Thể tích lếu hợp bớt 12. 5% + Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn hấp thụ toàn sản phẩm vào 9 .2 lít dung dịc Ca(OH )2 0.0 125 M thấy bao gồm 11 gam kết tủa xác định CTPT hidrôcacbon ...
*

... TN1 : oxi hóa táo tợn X với đậm quánh thu đựơc axit TN2 : X cho phản ứng với thuốc demo Grinha , sau thủy phân môi trường thiên nhiên axit thu ... Ngôi trường axit thu ancol bậc bao gồm nguyên tử cacbon bất đối 1.Xác định phương pháp X thỏa mãn thí nghiệm 2. khẳng định công thức X vừa lòng hai thể nghiệm Viết phương trình làm phản ứng sảy thử nghiệm ...
*

... Cụng thc ca ba mui ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu 30: Este X khụng ... C 6H10O4 Thy phõn X to hai ancol n chc cú s nguyờn t cacbon phõn t gp ụi Cụng thc ca X l A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Cõu 2: Thuy phõn este ... Hp cht hu c X l A CH3COOH v CH3COOC2H5 B HCOOH v HCOOC2H5 C HCOOH v HCOOC3H7 D C2H5COOH v C2H5COOCH3 Cõu 38: X phũng hoỏ hon ton 22,2 gam hà nội hp gm nhì este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH...
*

... L 90% v metan chim 95% th tớch khớ thi n nhiờn: A.8,48 m3 B 10,48 m3 C 9,96 m3 D 11,4 m3 Chn cõu không đúng núi v cỏc cu dng CHUYấN HIDROCACBON TRANG CHUYấN 1: HIDROCACBON Cõu 60: A Cỏc nhúm nguyờn ... A.Toluen B Stiren CHUYấN HIDROCACBON C Cumen D Xilen TRANG 16 CHUYấN 1: HIDROCACBON Cõu 165: Cõu 166: Cõu 167: Cõu 168: Cõu 169: Cõu 170: Cõu 171: t chỏy hon ton tp hà nội hp A gm nhì hidrocacbon k tip dóy ... No sau õy c gi l khớ ng hnh ? A Khớ thi n nhiờn B Khớ du m C Khớ người quen biết cao D Khớ nỳi la Cracking hon ton hp cht n-butan thu c tp hà nội hp hidrocacbon th khớ ú l nhng hidrocacbon no? A.C2H6, C2H4, CH4,...
... 1 .2 cấu trúc điện tử ngun tử C 1 .2. 1 Trạng thái cấu hình C 1s22s22p2 = 1s22s22px12py1 px py pz 1s22s22p2 Còn orbital trống (pz) 1 .2. 2 tâm lý kích ưng ý C* 1s22s12px12py12pz1 = 1s22s12p3 1s2 ... 1,3-Butadien CH2=C-CH=CH2 CH3 Isopren Tổng đúng theo alkadien 2. 1 Dehydro hóa alkan CH3-CH-CH2-CH3 -2H2 CH3 CH2=C-CH=CH2 CH3 2.

Xem thêm: Đặc Sản Nông Sản Tây Nguyên, Kết Nối Tiêu Thụ Nông Sản Tây Nguyên

2 từ alcol 2CH3CH2OH Al2O3 450 oC CH2=CH-CH=CH2 + H2 + 2H2O 2. 3 từ bỏ dẫn xuất ... C4H10 C5H 12 C6H14 C7H16 C8H18 Số C (n) 10 11 12 13 20 21 30 thương hiệu Nonan Decan Undecan Dodecan Tridecan Icosan Henicosan Triacontan Cơng thức (CnH2n +2) C9H20 C10H 22 C11H24 C12H26 C13H28 C20H 42 C21H44...

DAYHOAHOC.COMĐỀ THI THỬ SỐ 001 (Đề thi 08 trang)ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC; Khối A thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềMã đề thi 2012 00AHọ, thương hiệu thí sinh:…………………………………………………… Số báo danh:………………………………………… pdf


... Thu cho khối lượng không đổi chất rắn Z tất cả hổn hợp khí Thành phần chất Z là: A NaNO2, NaCl, Na2CO3 B NaNO2, NaCl C NaNO2, NaCl, NaOH D Na2O, NaOH, NaCl Câu 29: H a chảy (4m + 16) gam hỗn hợp A bao gồm ... 14,847 gam hóa học hữu E gọi thương hiệu A A axit oxalic B axit a ipic C axit metacrylic D không bao gồm lời giải Câu 59: các thành phần hỗn hợp Z tất cả hai axit cacboxylic đối chọi chức X Y (M X > MY) gồm tổng khối lượng 8,2 gam mang lại ... Với mãng cầu dư thu hiđro gồm số mol số mol D Hợp chất D ch a nhóm chức ? A Ch a hai đội chức –OH B Ch a hai nhóm ch a –COOH C Ch a đội chức –OH đội chức –COOH D tất Trang 6/8 – Mã đề thi 2012 0 0A B...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề thi 06 trang)ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC; Khối A, B thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời hạn phát đề Thi ngày …... Tháng…... Năm ……….Mã đề thi 2012 BBBHọ, tên thí sinh:…………………………………………………… Số bá pdf


... Tổng số khối D C 51, số nơtron D to C Số electron C số nơtron sản phẩm tự xếp nhân tố theo chiều tăng vọt tính khử là: A A đề thi 2012 BBB Câu 21: Cho các thành phần hỗn hợp A bao gồm Al Fe3O4 Nung A nhiệt độ cao nhằm phản ứng xảy hoàn toàn thu các thành phần hỗn hợp B Nghiền nhỏ hỗn vừa lòng B, trộn đều, chia làm hai phần ko - Phần (phần ... 48,77% 39,32% D 11,91% 48,77% Câu 56: Một hỗn hợp khí gồm tía hiđrocacbon A, B, C B, C gồm số nguyên tử cacbon phân tử số mol A vội vàng lần số mol B C các thành phần hỗn hợp Đốt cháy trọn vẹn 1,12 lít tất cả hổn hợp (ở điều...
... Tinh yếu tắc phần trăm khối lượng oxit: 75% SiO 2, 13% Na2O 12% CaO phương pháp hóa học các loại thuỷ tinh A Na2O CaO. 4SiO2 B Na2O. 2CaO. 5SiO2 C 2Na2O .CaO. 6SiO2 D Na2O .CaO. 6SiO2 24 bao gồm thể sử dụng hóa ... áo lụa tơ tằm xà phòng bao gồm độ kiềm cao ? làm cho mục xống áo A gồm bội phản ứng axit-bazơ B gồm phản bội ứng phân bỏ C phản bội ứng thủy phân D gồm bội nghịch ứng trung hòa 37 gồm đồng phân tất cả đặc điểm lưỡng tính ... bao gồm ánh sáng sôi cao anđehit tương ứng tại sao A rượu gồm trọng lượng lớn B phân tử rượu phân rất C rượu link hiđro D rượu tất cả link hiđro với nước 39 dùng hóa chất tinh chế metan có...
... Chti: Cd,n b6 coi ,thi, kh6ng gidi thtch gi th€m Typeset by A1145-Tp/, TAO BO GrAODUCVA DAO : Hq ,-dt€n thi sinh: SAnao danh; dẻo HOC HUE KV THI TUYEN SINH SAU DATHQC phái mạnh 2OO8 tháng thi: co s6 Ij thuy€t ... 27) Ghi chri: Cdn bo coi thi khonggiai thich gi th€m B0 crAo DUcvA DAo rAo Ho vd ftn thi sinh: SAUaodanh: ilAr HQC HUE xt rluruvtN snwrsAU.D4.rHec wAMzooe loqtp M6n thi: co s6 lj?thuy6tho6hgc ... Cuacdcnguy€ntu A vi B d trAngthiii co bin tluqc dic trungbdi cic s6 luo.ngtri sau: A: n:3 {:l lT)l: *l B n:2 !:1, filt: *1 mr: - ms: - 2 1) Hey du tlorlLn hoe tri t6i tla c6 thii c6 cta c6c nguy6n...
... Khối tròn chuyển phiên C CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG I PHẦN bình thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) B CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC trung học phổ thông Câu Nội dung kiến thức Câu • các toán liên quan ... Protein Đại cương kim loại Kim các loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm A CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP thpt Polime vật tư polime CẤU TRÚC ĐỀ THI 1 Sắt, crom, đồng, minh bạch số chất vô cơ, hoá học tập vấn đề ... Cực chuẩn C CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thi c I PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH <40 câu> tách biệt số chất vô cơ, hoá học tập vấn đề phát triển...
... C B C A A A 51 Tài li u ơn thi T t nghi p. THPT n sinh B LUY N THI HĨA H C 12 ( THI TH S thi g m tất cả trang) i h c – Cao ng mơn Hóa h c THI mặc dù N SINH I H C, CAO Mơn thi: HĨA H C NG Th i gian làm ... 207 Thí sinh khơng c s d ng tài li u Cán b coi thi khơng gi i say mê thêm H tên thí sinh: S báo danh THI ƠN T p HĨA H C 12 LUY N THI S ( THI TH thi g m gồm trang) Mã mặc dù N SINH I H ... N ng: Br2 + 2KI  → 2KBr + I2 A KI b oxi hóa, s oxi hóa c a tăng C KI b kh , s oxi hóa c a tăng B KI b oxi hóa, s oxi hóa c a gi m D KI b kh , s oxi hóa c a gi m Câu 35: cho 624 gam dung d ch...
trường đoản cú khóa: đề thi hóa vô cơ đại học bách khoade thi thu hoa huu co dai hoc moi nhathóa hữu cơ đại học y dượcgiáo trình hóa hữu cơ đại học y dượcbài tập hóa hữu cơ đại học y dượcchuyên đề chuỗi phản bội ứng hóa hữu cơ đại họcde thi hoa huu teo duoc van bang 2de thi hoa huu co van bang 2 duoc sibài tập hóa hữu cơ đại họctài liệu hóa cơ học đại họctrắc nghiệm hóa cơ học đại họcbáo cáo thực hành hóa hữu cơ đại họcthực hành hóa cơ học đại họcgiáo trình hóa cơ học đại họcbài giảng hóa cơ học đại họcNghiên cứu giúp sự xuất hiện lớp đảm bảo an toàn và khả năng chống bào mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namđề thi demo THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên tỉnh thái bình lần 2 bao gồm lời giảiBiện pháp thống trị hoạt cồn dạy hát xoan vào trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động kiến tạo nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọPhát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và vận dụng trong đảm bảo mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về quy mô thống kê học sâu và ứng dụng trong dấn dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong điều khoản hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu mới đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8