MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦTỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BANNHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU (CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19tháng 6 năm 2015; phép tắc sửa đổi, té sung, một vài điều của Luật tổ chức triển khai Chính phủvà luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của cơ quan chính phủ về điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 8 năm2017 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định tương quan đếnkiểm soát giấy tờ thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tứ số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10năm 2017 của bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ hướng dẫn nhiệm vụ vềkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tứ số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11năm 2018 của bộ Trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hướng dẫn thực hiện một sốquy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2018 của cơ quan chính phủ vềthực hiện phương pháp một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết và xử lý thủ tục hànhchính;

Theo ý kiến đề xuất của giám đốc Sở Lao rượu cồn - yêu đương binhvà làng mạc hội tại Tờ trình số 427/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Bạn đang xem: Please wait

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. công bố kèm theo ra quyết định này danh mục 18 (mườitám) giấy tờ thủ tục hành bao gồm năm 2021 được chuẩn chỉnh hóa thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân cấp cho huyện trên địa bàn tỉnh bạc Liêu (kèm Phụ lục).

Điều 3. Chánh công sở Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc SởLao đụng - yêu đương binh cùng Xã hội; người có quyền lực cao Sở Văn hóa, Thông tin, thể dục thể thao vàDu lịch; quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện và những tổ chức, cá thể có liênquan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 3; - cục KSTTHC-VPCP (để b/c); - CT, những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - CVP, các Phó CVP ubnd tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh; - Bưu năng lượng điện tỉnh; - Tr.Phòng KSTTHC; - Phó chống KGVX (Hiếu); - Lưu: VT, KSTTHC (Thúy-009).

CHỦ TỊCH Phạm Văn Thiều


PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHNĂM 2021 ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤPHUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU(CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI)(Ban hành kèm theo ra quyết định số: 164/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 củaChủ tịch ubnd tỉnh bạc bẽo Liêu)

Số TT

Mã số TTHC (Trên Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC: NGƯỜI CÓ CÔNG (04 TTHC)

1

2.001375. 000.00.00.H04

Thủ tục cung cấp giấy ra mắt đi thăm viếng tuyển mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng tuyển mộ liệt sĩ

- Trực tiếp;

- dịch vụ bưu bao gồm công ích.

Trong 06 ngày có tác dụng việc

Trung tâm Hành chủ yếu công cấp huyện

Không quy định

2

Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

- Trực tiếp;

- thương mại & dịch vụ bưu chủ yếu công ích.

Trong 12 ngày có tác dụng việc:

- Nơi làm chủ mộ: trong 06 ngày làm việc.

- Nơi đón nhận hài cốt: vào 05 ngày làm cho việc.

- Sở Lao động - yêu quý binh cùng Xã hội nơi thống trị hồ sơ gốc: trong 01 ngày làm cho việc.

Trung trung ương Hành chính công cấp huyện

Không quy định

3

2.001378. 000.00.00.H04

Thủ tục cung cấp người có công đi làm phương tiện, phương tiện trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục sinh chức năng

- Trực tiếp;

- thương mại & dịch vụ bưu chính công ích.

Không quy định

Trung trung tâm Hành chính công cung cấp huyện

Không quy định

4

Thủ tục Lập sổ theo dõi cùng cấp phương tiện đi lại trợ giúp phương tiện chỉnh hình

- Trực tiếp;

- dịch vụ bưu chính công ích.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 10 Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất Màn Ảnh

Trong 37 ngày có tác dụng việc

Trung tâm Hành chủ yếu công cấp cho huyện

Không quy định

II. LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG (03 TTHC)

1

1.004959. 000.00.00.H04

Thủ tục xử lý tranh chấp lao rượu cồn tập thể về quyền

Trực tiếp

Trong 05 ngày có tác dụng việc

Trung trung ương Hành thiết yếu công cấp cho huyện

Không quy định

- Bộ luật Lao cồn năm 2019.

2

2.002399. 000.00.00.H04

Thủ tục cung cấp người lao động ngừng việc vì đại dịch COVID-19

- Trực tiếp;

- dịch vụ thương mại bưu chính công ích.

Trong 06 ngày làm cho việc

Trung chổ chính giữa Hành thiết yếu công cung cấp huyện

Không quy định

3

Thủ tục cung cấp người lao hễ tạm hoãn triển khai hợp đồng lao hễ hoặc nghỉ câu hỏi không hưởng lương do đại dịch Covid-19

- Trực tiếp;

- dịch vụ thương mại bưu thiết yếu công ích.

Trong 06 ngày làm việc

Trung vai trung phong Hành chính công cung cấp huyện

Không quy định

III. LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI (08 TTHC)

1

2.000777. 000.00.00.H04

Thủ tục hỗ trợ xã hội cấp bách về hỗ trợ ngân sách chi tiêu điều trị tín đồ bị yêu thương nặng bên cạnh nơi trú ngụ mà không tồn tại người thân thích siêng sóc

Trực tiếp

Trong 02 ngày làm cho việc

Trung trung tâm Hành chính công cung cấp huyện

Không quy định

2

2.000291. 000.00.00.H04

Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở giúp sức xã hội ngoại trừ công lập ở trong thẩm quyền giải quyết của phòng Lao cồn - thương binh cùng Xã hội

- Trực tiếp;

- thương mại & dịch vụ bưu chủ yếu công ích.

Trong 05 ngày làm việc

Trung trung tâm Hành bao gồm công cung cấp huyện

Không quy định

3

1.000669. 000.00.00.H04

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập so với cơ sở trợ giúp xã hội quanh đó công lập thuộc thẩm quyền thành lập ở trong nhà Lao cồn - yêu mến binh và Xã hội

- Trực tiếp;

- dịch vụ bưu chính công ích.

Trong 05 ngày làm cho việc

Trung tâm Hành thiết yếu công cung cấp huyện

Không quy định

4

2.000298. 000.00.00.H04

Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội bên cạnh công lập nằm trong thẩm quyền thành lập trong phòng Lao rượu cồn - mến binh cùng Xã hội

- Trực tiếp;

- dịch vụ bưu chủ yếu công ích.

Trong 15 ngày làm cho việc

Trung chổ chính giữa Hành thiết yếu công cấp huyện

Không quy định

5

2.000294. 000.00.00.H04

Thủ tục cấp giấy phép vận động đối với cơ sở trợ góp xã hội thuộc thẩm quyền ở trong nhà Lao cồn - thương binh với Xã hội

- Trực tiếp;

- thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu công ích.

Trong 15 ngày làm cho việc

Trung vai trung phong Hành bao gồm công cung cấp huyện

Không quy định

6

Thủ tục cung cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép vận động do phòng Lao động - thương binh cùng Xã hội cấp

- Trực tiếp;

- dịch vụ bưu bao gồm công ích.

Trong 15 ngày làm cho việc

Trung trung khu Hành thiết yếu công cấp huyện

Không quy định

7

2.000282. 000.00.00.H04

Thủ tục đón nhận đối tượng cần đảm bảo an toàn khẩn cấp cho vào các đại lý trợ giúp xã hội cung cấp tỉnh, cung cấp huyện

Trực tiếp

Trong 10 ngày có tác dụng việc

Trung chổ chính giữa Hành chính công cấp huyện

Không quy định

8

2.000477. 000.00.00.H04

Thủ tục ngừng trợ góp xã hội tại các đại lý trợ góp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

- Trực tiếp;

- dịch vụ thương mại bưu bao gồm công ích.

Trong 07 ngày có tác dụng việc

Trung vai trung phong Hành chính công cấp huyện

Không quy định

IV. LĨNH VỰC: TRẺ EM (02 TTHC)

1

1.004946. 000.00.00.H04

Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp cấp bách hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường thiên nhiên hoặc bạn gây tổn hại đến trẻ em

Trực tiếp

Trong 12 giờ

Trung vai trung phong Hành chủ yếu công cung cấp huyện

Không quy định

2

1.004944. 000.00.00.H04

Thủ tục xong xuôi việc âu yếm thay gắng cho trẻ em em

- Trực tiếp;

- thương mại dịch vụ bưu bao gồm công ích

Trong 05 ngày

Trung tâm Hành chủ yếu công cung cấp huyện

Không quy định

V. LĨNH VỰC: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (01 TTHC)

1

2.001960. 000.00.00.H04

Thủ tục Cấp cơ chế nội trú mang đến học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng, trung cấp cho tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục đào tạo có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

Trực tiếp

Trong 03 ngày làm cho việc

Trung vai trung phong Hành chính công cấp huyện

Không quy định

Bài viết liên quan