MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 04/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07tháng 4 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầmnon, tất cả hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

1. Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày30 tháng 12 năm2010 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tác về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Điều lệ ngôi trường mầm non ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, có hiệu lực kể từngày 15 tháng 02 năm 2011.

Bạn đang xem: Điều lệ trường mầm non 2017

2. Thông tứ số 05/2011/TT-BGDĐT ngày10 tháng 02 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra về vấn đề sửa đổi,bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường thiếu nhi banhành kèm theo đưa ra quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng tư năm 2008 của Bộtrưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, xẻ sungtại Thông bốn số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào sản xuất về vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầmnon, bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 27 mon 03 năm 2011.

3. Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày14 tháng 5 năm năm ngoái sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường thiếu nhi banhành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tứ số44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày10 mon 02 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thực thi kể từngày 26 mon 6 năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 12 trong năm 2007 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứNghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 mon 7 năm 2003 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục vàĐào tạo;

Căn cứNghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một vài điều của phương tiện Giáo dục;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầm non1,

Điều 1. ban hành kèm theo ra quyết định này Điều lệ trườngmầm non.

Điều 2.2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từngày đăng Công báo. Ra quyết định này thay thế sửa chữa Quyết định số 27/2000/QĐ-BGDĐT ngày20 mon 7 năm 2000 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo về việc ban hành Điềulệ trường mầm non và quyết định số 31/2005/QĐ-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 10 năm 2005 củaBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Quy định đk tối thiểu mang đến cáclớp mầm non, lớp chủng loại giáo cùng nhóm trẻ hòa bình có nhiều khó khăn ở đầy đủ nơikhông đủ điều kiện thành lập trường mầm non.

Điều 3. những Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáodục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo,Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương, Giám đốccác sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo chịu nhiệm vụ thi hành ra quyết định này.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ nước nhà (để đăng Công báo); - Wesite bộ GDĐT; - Lưu: VT, PC, GDMN (12b).

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

ĐIỀU LỆ

TRƯỜNG MẦM NON(Ban hành dĩ nhiên Quyết định phát hành Điềulệ ngôi trường mầm non)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Điều lệ Trường thiếu nhi quy định về:Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và cai quản trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ;Chương trình với các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; gia tài củatrường mầm non, trường mẫu mã giáo, bên trẻ, đội trẻ, lớp mẫugiáo độc lập; thầy giáo và nhân viên; con trẻ em; quan hệ nam nữ giữa ngôi trường mầm non, trườngmẫu giáo, nhà trẻ, đội trẻ, lớp mẫu mã giáo độc lập với giađình và xã hội.

2. Điều lệ này áp dụng so với trườngmầm non và trường chủng loại giáo, bên trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo độc lập; Tổ chức,cá nhân tham gia chuyển động giáo dục mầm non.

Điều 2. Nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của trường mầm non, trường mẫu mã giáo, nhà trẻ, team trẻ, lớp mẫugiáo độc lập

1. Tổ chức triển khai việc nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ em từ tía tháng tuổi đến sáu tuổi theo lịch trình giáodục mầm non do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo thành ban hành.

2.3 kêu gọi trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chứcgiáo dục hòa nhập cho trẻ em có thực trạng khó khăn, trẻ con emkhuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ nhỏ năm tuổi. Hằng năm, tựkiểm tra theo tiêu chuẩn chỉnh quy định về thịnh hành giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ nhỏ năm tuổi,báo cáo cấp tất cả thẩm quyền bởi văn bản.

3. Thống trị cán bộ, giáo viên, nhânviên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm lo và giáo dục và đào tạo trẻ em.

4. Huy động, quảnlý, sử dụng những nguồn lực theo điều khoản của pháp luật.

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, tân tiến hóahoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng quan trọng đặc biệt khó khăn.

6. Phối kết hợp vớigia đình trẻ con em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, siêng sócvà giáo dục trẻ em.

7. Tổ chức triển khai cho cán bộ quản lý, giáoviên, nhân viên và trẻ nhỏ tham gia các chuyển động xã hội trong cộng đồng.

8. Tiến hành kiểm định chất lượngnuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục và đào tạo trẻ em theo quy định.

9. Thực hiện các trọng trách và quyền hạnkhác theo dụng cụ của pháp luật.

Điều 3. Những loạihình của trường mầm non, trường chủng loại giáo, đơn vị trẻ, đội trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập

Trường mầm non, trường chủng loại giáo (sauđây gọi tầm thường là bên trường), công ty trẻ, nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập được tổchức theo những loại hình: công lập, dân lập và tư thục.

1. Công ty trường, đơn vị trẻ, đội trẻ, lớpmẫu giáo công lập vì cơ quan công ty nước thành lập, đầu tưxây dựng cửa hàng vật chất, bảo vệ kinh phí cho những nhiệm vụchi hay xuyên.

2. đơn vị trường, công ty trẻ, đội trẻ, lớpmẫu giáo dân lập do cộng đồng dân cư ở cửa hàng thành lập, đầutư xây dựng cửa hàng vật chất, đảm bảo kinh phí chuyển động và được tổ chức chính quyền địaphương hỗ trợ.

3. đơn vị trường, nhà trẻ, team trẻ, lớpmẫu giáo tứ thục do tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinhtế hoặc cá thể thành lập, đầu tư chi tiêu xây dựng cửa hàng vật hóa học và đảm bảo an toàn kinh phíhoạt động bằng nguồn ngân sách ngoài túi tiền nhà nước.

Điều 4. Phân cấpquản lý nhà nước so với nhà trường, đơn vị trẻ, đội trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4

1. Ủy ban nhândân quận, huyện, thị xã, thành phố trực ở trong tỉnh (sau phía trên gọi phổ biến là cấphuyện) triển khai chức năng thống trị nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhàtrẻ.

2. Ủy ban nhândân xã, phường, thị xã (sau trên đây gọi tầm thường là cấp cho xã) thực hiện chức năng quảnlý công ty nước về giáo dục so với nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độclập.

3. Phòng giáo dục đào tạo và đào tạo thực hiệnchức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tác dụng quản lýnhà nước về giáo dục đối với nhà trường, đơn vị trẻ, team trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập.

Điều 5. Tổ chứcvà hoạt động vui chơi của nhà trường, bên trẻ, đội trẻ, lớp mẫu mã giáo dân lập; công ty trường,nhà trẻ, team trẻ, lớp mẫu mã giáo bốn thục; giáo dục và đào tạo hòa nhập con trẻ khuyết tật

Tổ chức và hoạt động của nhà trường,nhà trẻ, đội trẻ, lớp chủng loại giáo dân lập; nhà trường, đơn vị trẻ, đội trẻ, lớp mẫugiáo tư thục; giáo dục đào tạo hòa nhập trẻ khuyết tật triển khai theo những quy định của Điều lệ này và quy chế tổ chức, hoạt động của trường mầm nondân lập; quy định tổ chức, hoạt động vui chơi của trường thiếu nhi tưthục; hình thức về giáo dục đào tạo hòa nhập dành cho tất cả những người tàn tật, khuyết tật bởi vì Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ban hành.

Chương II

VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ,TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ

Điều 6. Vị trí,nhiệm vụ ở trong nhà trường, công ty trẻ

1. đơn vị trường, bên trẻ có tư cáchpháp nhân, tài năng khoản và nhỏ dấu riêng.

2. Nhà trường, nhà trẻ cung ứng cácnhóm trẻ, lớp mẫu giáo hòa bình trên cùng một địa phận theo sự phân công của cấpcó thẩm quyền và tiến hành các trọng trách nêu tại Điều 2 của Điều lệ này.

Điều 7. Tên nhàtrường, nhà trẻ; hải dương tên đơn vị trường, đơn vị trẻ

1. Tên nhà trường, nhà trẻ được quy địnhnhư sau:

Trường thiếu nhi (hoặc trường mẫu mã giáohoặc đơn vị trẻ) cùng tên riêng của phòng trường, ở trong nhà trẻ.

Không ghi mô hình nhà trường, nhàtrẻ công lập, tư thục hay tứ thục.

Tên bên trường, nhà trẻ được ghi trênquyết định ra đời nhà trường, bên trẻ, nhỏ dấu, biển lớn tên nhà trường, công ty trẻvà các giấy tờ giao dịch.

2.5 biển tên đơn vị trường, đơn vị trẻ

a) Góc trên bên trái

- chiếc thứ nhất: Ủy ban dân chúng vàtên riêng biệt của huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh;

- mẫu thứ hai: Phòng giáo dục và đào tạo và Đàotạo.

Điều 8. Điều kiệnthành lập công ty trường, nhà trẻ cùng điều kiện chất nhận được hoạt cồn giáo dục6

1. Nhà trường, đơn vị trẻ được thành lậpkhi có đủ các điều kiện sau:

a) bao gồm đề án ra đời nhà trường, nhàtrẻ phù hợp với quy hoạch phạt triển tài chính - làng hội vàquy hoạch màng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo của địa phương đang được ban ngành nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻxác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lịch trình và ngôn từ giáo dục; khu đất đai, cơsở đồ vật chất, thiết bị, vị trí dự kiến kiến tạo trường; tổ chức triển khai bộ máy, nguồnlực cùng tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và cải tiến và phát triển nhà trường,nhà trẻ.

2. đơn vị trường, công ty trẻ được phép hoạtđộng giáo dục khi bao gồm đủ các điều khiếu nại sau:

a) tất cả quyết định thành lập hoặc quyếtđịnh được cho phép thành lập đơn vị trường, đơn vị trẻ;

b) tất cả đất đai, trường sở, cửa hàng vậtchất, máy theo luật pháp tại Chương IV của Điều lệ này, đảm bảo an toàn đáp ứng yêucầu, bảo trì và phạt triển hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm gây ra nhà trường, nhàtrẻ đảm bảo môi trường giáo dục, an ninh cho tín đồ học, tín đồ dạy và fan laođộng;

d) bao gồm từ bố nhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo trởlên với số lượng ít duy nhất 50 trẻ nhỏ và không thật 20 đội trẻ, lớp chủng loại giáo;

đ) có Chương trình giáo dục đào tạo mầm nonvà tài liệu siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ theo luật pháp của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

e) có đội ngũ giáo viên, cán bộ quảnlý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu, bảo đảmthực hiện tại Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non và tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục theoquy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ này;

g) có đủ nguồn lực tài thiết yếu theo quyđịnh để đảm bảo an toàn duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

h) có quy chế tổ chức triển khai và vận động củanhà trường, nhà trẻ.

3. Vào thời hạn 02 (hai) năm, giả dụ nhàtrường, bên trẻ bao gồm đủ các điều kiện luật tại Khoản 2 Điều này thì được chophép vận động giáo dục. Không còn thời hạn quy định còn nếu không đủđiều kiện nhằm được có thể chấp nhận được hoạt động giáo dục thì quyết địnhthành lập hoặc cho phép thành lập đơn vị trường, nhà trẻ bịthu hồi.

Điều 9. Thẩm quyềnthành lập hoặc chất nhận được thành lập, thu hồi quyết định thành lập và hoạt động hoặc mang đến phépthành lập, được cho phép hoạt cồn giáo dục, đình chỉ vận động giáo dục sáp nhập,chia, tách, giải thể nhà trường, nhà trẻ 7

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyệnquyết định thành lập so với nhà trường, công ty trẻ công lập hoặc cho phép thành lậpđối với bên trường, bên trẻ dân lập, tứ thục.

2. Trưởng phòng giáo dục và huấn luyện và giảng dạy cấphuyện được cho phép hoạt cồn giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường,nhà trẻ.

3. Người có thẩm quyền thành lập hoặccho phép thành lập nhà trường, bên trẻ thì gồm thẩm quyền tịch thu quyết địnhthành lập hoặc cho phép thành lập; đưa ra quyết định sáp nhập, chia, tách; giải thểnhà trường, đơn vị trẻ. Người dân có thẩm quyền chất nhận được hoạt động giáo dục và đào tạo thì tất cả thẩmquyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

Điều 10. Hồ nước sơvà trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập công ty trường, đơn vị trẻ; chophép chuyển động giáo dục so với nhà trường, nhà trẻ 8

1. Hồ nước sơ và trình tự, thủ tục thành lậphoặc được cho phép thành lập nhà trường, công ty trẻ được phép tắc như sau:

a) hồ sơ thành lập hoặc mang lại phépthành lập nhà trường, bên trẻ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập và hoạt động nhà trường,nhà con trẻ của cơ quan chủ quản so với nhà trường, bên trẻ công lập, tổ chức hoặccá nhân so với nhà trường, đơn vị trẻ tứ thục, dân lập bắt buộc nêu rõ sự buộc phải thiếtthành lập; tên bên trường, bên trẻ; địa điểm dự kiến làm cho trụ sở tổ chức thực hiệnviệc nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ ở trong phòng trường, đơn vị trẻ;

- Đề án thành lập và hoạt động nhà trường, công ty trẻ:xác định sự cân xứng với quy hoạch phân phát triển kinh tế tài chính - xãhội cùng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, lịch trình và nội dung giáo dục; đất đai, cửa hàng vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ gia sư và cán bộquản lý; những nguồn lực cùng tài chính; quy hoạch, chiến lược và các giải pháp xây dựng,phát triển đơn vị trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án đề nghị nêu rõ dự loài kiến tổng sốvốn để thực hiện các kế hoạch và bảo vệ hoạt hễ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em trong 3 năm đầu ra đời và những năm tiếptheo, gồm thuyết minh rõ về tính chất khả thi với hợp pháp của cácnguồn vốn chi tiêu xây dựng và cải tiến và phát triển nhà trường, đơn vị trẻ vào từng giai đoạn;

- có văn bản về nhà trương giao đấthoặc đúng theo đồng nguyên tắc dịch vụ thuê mướn đất, mướn nhà làm cho trụ sởxây dựng công ty trường, nhà trẻ cùng với thời hạn dự loài kiến thuê về tối thiểu 5 (năm) năm;

- bạn dạng dự thảo quy hoạch toàn diện mặtbằng và xây cất sơ bộ những công trình bản vẽ xây dựng xây dựng trên khu đất xây dựngnhà trường, nhà trẻ hoặc kiến thiết các công trình xây dựng kiến trúc (nếu đã tất cả trường sở),bảo đảm tương xứng với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việcnuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ;

b) Trình tự, thủ tục ra đời hoặccho phép thành lập và hoạt động nhà trường, nhà trẻ được pháp luật như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhàtrường, công ty trẻ công lập; tổ chức, cá thể đối với bên trường, đơn vị trẻ dân lập,tư thục lập hồ sơ theo công cụ tại điểm khoản 1 của Điều này nhờ cất hộ Ủy ban nhân dân cung cấp huyện;

- vào thời hạn đôi mươi ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày nhấn đủ hồ sơ vừa lòng lệ, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện cótrách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo và những phòng trình độ chuyên môn liên quancó ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường,nhà trẻ em theo phần lớn nội dung và đk quy định trên điểma Khoản 1 của Điều này;

- vào thời hạn 15 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bạn dạng của phòng giáo dục đào tạo và đào tạovà những phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng một cách đầy đủ các đk quy địnhtại Khoản 1 Điều 8 thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lậpđối với bên trường, nhà trẻ công lập hoặc được cho phép thành lập đối với nhà trường,nhà trẻ bốn thục. Trường hợp không đáp ứng một cách đầy đủ điều khiếu nại thì quản trị Ủy ban nhân dân cấphuyện gồm văn phiên bản trả lời cùng nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ, trìnhtự thủ tục được cho phép hoạt rượu cồn giáo dục đối với nhà trường, công ty trẻ được quy địnhnhư sau:

a) hồ sơ đề nghị có thể chấp nhận được hoạt cồn giáo dục so với nhà trường,nhà trẻ gồm:

- bạn dạng sao triệu chứng thựcQuyết định thành lập và hoạt động hoặc Quyết định cho phép thành lập bên trường, nhà trẻ;

- Tờ trình đề nghịcho phép vận động giáo dục;

- báo cáo chi tiết về thực trạng triểnkhai Đề án đầu tư thành lập công ty trường, công ty trẻ. Report cần hiểu rõ nhữngcông việc rõ ràng đã xong xuôi hoặc đang thực hiện: các điều kiệnđất đai, cơ sở vật chất, máy phục vụ hoạt động nuôidưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em; nhóm ngũ cô giáo và cán bộ quản lý, tài chính;

- danh sách đội ngũ gia sư trongđó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; phù hợp đồng thao tác đã được ký kết giữanhà trường, nhà trẻ cùng với từng giáo viên;

- list cán bộ giữ công tác lãnh đạochủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng cácphòng, ban, tổ chăm môn trong những số ấy ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợpđồng thao tác đã được ký giữa bên trường, công ty trẻ cùng với từng cán bộ quản lý;

- Chương trìnhgiáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc tiến hành chươngtrình giáo dục đào tạo mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phònglàm việc, đại lý vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27,28, 29, 30 của Điều lệ này;

- Văn phiên bản pháp lý chứng thực quyền sử dụngđất hoặc thích hợp đồng mướn trụ sở đơn vị trường, đơn vị trẻ với thờihạn về tối thiểu 5 (năm) năm;

- những văn bản pháp lý chứng thực về sốtiền hiện tất cả do đơn vị trường, bên trẻ vẫn quản lý, đảm bảo tính thích hợp pháp và cam kết sẽ chỉ thực hiện để chi tiêu xây dựng và chi phí cho cáchoạt động thường xuyên của phòng trường, bên trẻ sau thời điểm đượccho phép vận động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo sau để bảo đảm an toàn duy trì ổn định định hoạt động của nhà trường, đơn vị trẻ tronggiai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi công ty trường, nhà trẻ được tuyển chọn sinh.

- Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động, Quychế chi phí nội bộ ở trong phòng trường, công ty trẻ.

b) Trình tự, thủ tục được cho phép hoạt độnggiáo dục so với nhà trường, đơn vị trẻ được luật pháp như sau:

- Phòng giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy tiếp nhậnvà tổ chức đánh giá hồ sơ đề nghị được cho phép hoạt động giáo dục.

- ví như hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quyđịnh trên điểm a Khoản 2 Điều này thì thông báo để công ty trường, nhà trẻ chỉnh sửa,bổ sung. Nếu như hồ sơ đáp ứng một cách đầy đủ các tài liệu lao lý tại điểm a Khoản 2 Điềunày thì thông báo kế hoạch đánh giá và thẩm định thực tế tận nhà trường, bên trẻ.

Trong thời hạn trăng tròn ngày có tác dụng việc, nhắc từngày thông báo kế hoạch đánh giá và thẩm định thực tế, phòng giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện chủ trì phốihợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định và đánh giá thực tế.

- Nếu bên trường,nhà trẻ đáp ứng nhu cầu các điều kiện quy định trên Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này thìtrưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy cấp thị trấn ra Quyết định được cho phép hoạt độnggiáo dục; nếu công ty trường, nhà trẻ chưa thỏa mãn nhu cầu được các điềukiện vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này thì phòng giáo dục đào tạo và đào tạothông báo đến nhà trường, bên trẻ bởi văn phiên bản và nêu rõ lý do.

Điều 11. Sáp nhập,chia, tách, đình chỉ vận động giáo dục, giải thể đơn vị trường, nhà trẻ 9

1. Sáp nhập, chia, bóc nhà trường,nhà trẻ

a) việc sáp nhập, chia, bóc tách nhà trường,nhà trẻ con phải bảo vệ các yêu ước sau:

- phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơsở giáo dục;

- Đáp ứng yêu cầu cách tân và phát triển kinh tế- làng mạc hội;

- bảo vệ quyền lợi của con trẻ em, cán bộquản lý, thầy giáo và nhân viên;

- Góp phần nâng cấp chất lượng và hiệuquả hoạt động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ.

b) hồ nước sơ bao gồm có:

- Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường,nhà trẻ;

- Tờ trình Ủy ban nhân dân cung cấp huyệnđề nghị sáp nhập, chia, bóc tách nhà trường, nhà trẻ;

c) Trình tự, thủ tục, sáp nhập, chia,tách bên trường, nhà trẻ tiến hành theo chế độ tại Điều 10 của Điều lệ này.

2. Đình chỉ vận động giáo dục nhàtrường, đơn vị trẻ

a) công ty trường, công ty trẻ bị đình chỉ hoạtđộng giáo dục đào tạo khi xảy ra trong số những trường đúng theo sau đây:

- bao gồm hành vi gian lận để được chophép vận động giáo dục;

- Không đảm bảo một trong những điều kiệnđể được phép hoạt động giáo dục mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này;

- Người có thể chấp nhận được hoạt rượu cồn giáo dụckhông đúng thẩm quyền;

- ko triển khai vận động giáo dục tính từ lúc ngày được cho phép hoạt đụng giáo dục;

- Vi phạm những quy định về xử phát viphạm hành bao gồm trong lĩnh vực giáo dục ở tại mức độ buộc phải đình chỉ;

- những trường hợpkhác theo chính sách của pháp luật.

b) hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dụcnhà trường, đơn vị trẻ gồm:

- Quyết định ra đời đoàn kiểm tracủa phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo;

- Biên bản kiểm tra;

- những chứng cứchứng minh bên trường, công ty trẻ vi phạm trong số những trường hợp qui định tại điểma Khoản này;

- Phương án bảo vệ quyền lợi thích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên cấp dưới nhà trường, nhà trẻ.

c) Trình tự, giấy tờ thủ tục đình chỉ hoạt độnggiáo dục bên trường, bên trẻ được nguyên tắc như sau:

- khi phát hiện công ty trường, công ty trẻvi phạm trong những trường hợp dụng cụ tại điểm a Khoản này, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy lập làm hồ sơ và thông báo cho nhà trường, bên trẻ vềhành vi vi phạm;

- trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày thông tin cho đơn vị trường, công ty trẻ về việc phát hiện hành vi vi phạm,trưởng phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo xem xét đưa ra quyết định đình chỉ hay là không đình chỉhoạt cồn giáo dục.

d) đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động giáodục so với nhà trường, bên trẻ phải xác định rõ vì sao đình chỉ, thời hạn đìnhchỉ, biện pháp đảm bảo quyền lợi của trẻ em em, giáo viên, cán cỗ và nhân viêntrong trường. Ra quyết định đình chỉ chuyển động giáo dục đối với nhà trường, đơn vị trẻphải được chào làng công khai trên những phương tiện tin tức đại chúng.

đ) Sau thời hạn đình chỉ, nếu đơn vị trường,nhà trẻ khắc phục được những vì sao dẫn đến việc đình chỉ thì trưởng phònggiáo dục và đào tạo và giảng dạy xem xét, quyết định cho phép hoạt hễ giáo dục quay lại đốivới đơn vị trường, đơn vị trẻ.

3. Giải thể nhà trường, đơn vị trẻ

a) công ty trường, công ty trẻ bị giải thểkhi xẩy ra một trong các trường đúng theo sau đây:

- phạm luật nghiêm trọng các quy định vềquản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, công ty trẻ, tác động đến chất lượngchăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ;

- Hết thời gian đình chỉ nhưng mà không khắcphục được lý do dẫn tới sự việc đình chỉ;

- phương châm và văn bản hoạt độngtrong quyết định thành lập hoặc chất nhận được thành lập nhà trường, công ty trẻ khôngcòn tương xứng với yêu mong phát triển tài chính - thôn hội;

- Theo kiến nghị của tổ chức, cá nhânthành lập nhà trường, đơn vị trẻ.

b) làm hồ sơ giải thể tất cả có:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tracủa Ủy ban quần chúng huyện;

- Biên phiên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể bên trường,nhà trẻ trong phòng giáo dục và giảng dạy trong đó khẳng định rõ nguyên nhân đề nghị giảithể kèm theo những chứng cứ chứng minh nhà trường, đơn vị trẻ vi phạm 1 trong những ba trường vừa lòng đầu dẫn đếnbị giải thể cách thức tại điểm a Khoản 3 Điều này hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá thể thành lập đơn vị trường, công ty trẻ, vào đónêu rõ nguyên nhân giải thể, những biện phápgiải quyết quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của trẻ em em, giáo viên, cán bộvà nhân viên cấp dưới nhà trường, đơn vị trẻ; phương án giải quyết và xử lý các gia sản của trường.

c) Trình tự, thủ tục giải thể bên trường,nhà trẻ con được mức sử dụng như sau:

- Tổ chức, cá nhân thành lập đơn vị trường,nhà con trẻ nộp hồ sơ kiến nghị giải thể cho tới Ủy ban nhân dân cung cấp huyện.

Trong trường đúng theo phát hiện nay hoặc cóbáo cáo của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về việc nhà trường, nhà trẻ tất cả hànhvi vi phạm một trong các ba trường thích hợp đầu dẫn đến bị giải thể lao lý tại điểm aKhoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện tất cả trách nhiệm chỉ huy phòng giáo dụcvà huấn luyện và giảng dạy chủ trì phối phù hợp với các phòng có tương quan trong thời hạn 20 ngày,tiến hành đánh giá xác minh, lập làm hồ sơ giải thể trong những số ấy phải nêu rõ lý do giảithể, thông báo cho công ty trường, bên trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày cảm nhận hồ sơ ý kiến đề xuất giải thể đơn vị trường, nhà trẻ, quản trị Ủy bannhân dân cấp huyện coi xét quyết định giải thể hay là không giải thể nhà trường,nhà trẻ.

d) ra quyết định giải thể bên trường,nhà trẻ cần nêu rõ nguyên nhân giải thể, luật biện pháp đảm bảo quyền lợi của trẻem, giáo viên, cán cỗ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sảncủa trường, bảo vệ tính công khai, minh bạch. đưa ra quyết định giải thể nhà trường,nhà trẻ cần được chào làng công khai trên các phương tiện tin tức đại chúng.

Điều 12. Điều kiệnvà giấy tờ thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo độc lập; sáp nhập, chia,tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 10

1. Tổ chức, cá thể đăng cam kết thành lậpnhóm trẻ, lớp mẫu giáo tự do được cấp tất cả thẩm quyền chất nhận được thành lập khi bảođảm các điều khiếu nại sau:

a) Đáp ứng yêu cầu gửi con trẻ của cácgia đình;

b) có giáo viên đạt trình độ chuyên môn theo quyđịnh trên Điều 38 của Điều lệ này;

c) tất cả phòng nuôi dưỡng, siêng sóc,giáo dục trẻ nhỏ và các thiết bị, đồ dùng dùng, đồ chơi, tài liệu theo phương tiện tạiĐiều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ này.

Xem thêm: File Pdf Không Highlight Được Trong Pdf Bằng 5 Bước Đơn Giản

2. Quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã cấpphép trên đại lý có chủ kiến bằng văn bản của phòng giáo dụcvà đào tạo đối với các nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập.

3. Hồ nước sơ, thủ tục, trình từ bỏ đăng kýthành lập đội trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

a) hồ sơ bao gồm có:

- Tờ trình đề nghị thành lập và hoạt động nhóm trẻ,lớp mẫu mã giáo độc lập;

- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên đào tạo tại lớp đó.

b) Thủ tục, trình tự đk thành lậpnhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo tự do được điều khoản như sau:

- Tổ chức, cá thể nộp hồ sơ mang lại Ủyban nhân dân cấp cho xã. Vào thời hạn 5 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ hợplệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bạn dạng gửi phòng giáo dục đào tạo và giảng dạy đề nghị kiểmtra những điều kiện ra đời nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- trong thời hạn 10 ngày, phòng giáodục và huấn luyện và đào tạo xem xét, kiểm soát trên thực tế, nếu như thấy đầy đủ điều kiện, phònggiáo dục và đào tạo và huấn luyện có chủ ý bằng văn bạn dạng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàynhận được văn bạn dạng trả lời của nhà giáo dục và đào tạo, quản trị Ủy ban nhândân cấp cho xã tất cả văn phiên bản cho phép thành lập. Trường thích hợp khôngcho phép thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập, quản trị Ủy ban dân chúng cấpxã tất cả văn bạn dạng thông báo mang lại phòng giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện và tổ chức, cá nhân nộp hồsơ biết rõ lý do và phía giải quyết.

4.11 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độclập:

a) Sáp nhập, chia, bóc tách nhóm trẻ, lớpmẫu giáo hòa bình phải đảm bảo các yêu mong sau:

- đảm bảo an toàn quy định trên Điều 13 của Điềulệ này.

- Bảo đảm an ninh và quyền hạn của trẻvà giáo viên.

- Góp phần nâng cấp chất lượng nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ.

b) Thẩm quyền, giấy tờ thủ tục sáp nhập, chiatách team trẻ, lớp mẫu giáo chủ quyền để thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpthực hiện nay theo luật pháp tại khoản 3 điều này; để thành lập và hoạt động nhà trường, đơn vị trẻthực hiện nay theo biện pháp tại Điều 9, Điều 10 của Điều lệ này.

5.12 Đình chỉ hoạt động giáo dục của group trẻ, lớp mẫugiáo độc lập

- đội trẻ, lớp mẫu mã giáo độc lập bịđình chỉ chuyển động giáo dục khi xẩy ra một trong những trường thích hợp sau đây:

+ Không bảo đảm an toàn điều kiện chế độ tạiđiểm b, điểm c khoản 1 Điều này;

+ Vi phạm các quy định về xử phạthành chính trong nghành nghề dịch vụ giáo dục ở mức độ buộc phải đình chỉ theo phương pháp hiệnhành.

- Ủy ban nhân dân cung cấp xã phối kết hợp vớiphòng giáo dục đào tạo và giảng dạy tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra. Căn cứ biênbản kiểm tra, chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã quyết địnhđình chỉ chuyển động giáo dục của tập thể nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độclập. Quyết định đình chỉ việc ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ vận động giáo dụcvà giải pháp khắc phục. Quyết định đình chỉ chuyển động giáodục bắt buộc được công bố công khai trên các phương tiện tin tức đại chúng.

- trong thời hạn bị đình chỉ hoạt độnggiáo dục, ví như tổ chức, cá nhân đã khắc chế được những vi phạm với có solo đề nghị,Ủy ban nhân dân cấp cho xã phối phù hợp với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện tổ chức kiểm trathẩm định, lập biên phiên bản xác nhận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã coi xét, quyếtđịnh cho phép các nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo hòa bình hoạt động giáo dục đào tạo trở lại.

6.13 Giải thể nhóm trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập

- nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tự do bịgiải thể khi xảy ra một trong số trường thích hợp sau đây:

+ hết thời hạn đình chỉ mà lại không hạn chế được lý do dẫn tới sự việc đình chỉ;

+ vi phạm nghiêm trọng các quy định vềtổ chức hoạt động;

+ Theo đề xuất của tổ chức, cá nhânthành lập team trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Ủy ban nhân dân cung cấp xã phối hợp vớiphòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản.Căn cứ biên bạn dạng kiểm tra, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã quyết định tịch thu giấyphép ra đời và ra quyết định giải thể đội trẻ, lớp chủng loại giáo độc lập. Quyết địnhgiải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hòa hợp pháp của trẻ vàgiáo viên. Quyết định giải thể phải ra mắt công khai trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

Điều 13. Team trẻ,lớp mẫu giáo

1. Trẻ nhỏ được tổ chức theo team trẻhoặc lớp mẫu mã giáo.

a) Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 3tháng tuổi cho 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhómtrẻ. Số trẻ về tối đa trong một đội trẻ được vẻ ngoài nhưsau:

- đội trẻ từ 3 mang đến 12 mon tuổi: 15trẻ;

- team trẻ tự 13 đến 24 mon tuổi:20 trẻ;

- đội trẻ trường đoản cú 25 mang lại 36 mon tuổi:25 trẻ.

b) Đối với lớp mẫu giáo: trẻ em từba tuổi cho sáu tuổi được tổ chức triển khai thành cáclớp mẫu giáo. Số trẻ buổi tối đa vào một lớp mẫu mã giáo đượcquy định như sau:

- Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 25 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 30 trẻ;

- Lớp chủng loại giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.

c) Nếu con số trẻ em vào mỗinhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa được cơ chế tại Điểm a và Điểm b,Khoản 1 của Điều này thì được tổ chức triển khai thành đội trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáoghép;

d)14 Mỗi đội trẻ, lớp mẫu mã giáo có không thật 2 trẻcùng một nhiều loại khuyết tật. Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ nhỏ khuyết tậthọc hòa nhập trong bên trường, công ty trẻ tiến hành theo điều khoản của cơ chế Ngườikhuyết tật và những văn bản hướng dẫn thi hành

đ) Mỗi đội trẻ, lớp mẫu mã giáo có đủ sốlượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu như nhóm, lớp cótừ 2 gia sư trở lên thì phải có một giáo viên phụ tráchchính.

2. Tùy thuộc vào điềukiện địa phương, nhà trường, nhà trẻ rất có thể có thêm đội trẻ hoặc lớp chủng loại giáo ởnhững địa bàn không giống nhau để thuận lợi cho trẻ đến trường, cho nhà con trẻ (gọi làđiểm trường). Hiệu trưởng phân công một phó hiệu trưởng hoặc một gia sư phụtrách lớp phụ trách điểm trường. Từng trường, mỗi nhà trẻ không có quá 7 điểmtrường.

Điều 14. Tổchuyên môn

1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên,người làm công tác thiết bị giáo dục và cấp dưỡng. Tổ chuyên môn có tổ trưởngvà tổ phó.

2. Nhiệm vụ của tổ trình độ chuyên môn gồm:

a) xây dựng kế hoạch hoạt động chungcủa tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm mục tiêu thực hiện tại chương trình, planer nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ cùng các hoạt động giáo dục khác;

b) thực hiện bồi dưỡng chăm môn,nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chămsóc, giáo dục đào tạo trẻ và cai quản sử dụng tài liệu, đồ dùng, thiết bị chơi, máy giáodục của những thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;

c) Tham gia đánh giá, xếp nhiều loại giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ biện pháp giáoviên.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ítnhất nhị tuần một lần.

Điều 15. Tổ vănphòng

1. Tổ văn phòng công sở gồm những nhân viên làmcông tác y tế ngôi trường học, văn thư, kế toán tài chính và nhân viên cấp dưới khác.

2. Nhiệm vụ của tổ công sở gồm:

a) xây đắp kế hoạch hoạt động của tổtheo tuần, tháng, năm nhằm ship hàng cho việc tiến hành cáchoạt động trong phòng trường, bên trẻ về chuyên sóc, dinh dưỡng;

b) giúp hiệu trưởng quản lý tàichính, tài sản, bảo quản hồ sơ trong phòng trường, bên trẻ;

c) thực hiện bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ, kiểm tra, reviews chất lượng, hiệu quả công việc của những thành viêntrong tổ theo kế hoạch trong phòng trường, bên trẻ;

d) Tham gia tấn công giá, xếp nhiều loại cácthành viên.

3. Tổ văn phòng sinhhoạt định kỳ tối thiểu hai tuần một lần.

Điều 16. Hiệutrưởng

1. Hiệu trưởng đơn vị trường, đơn vị trẻ làngười chịu trách nhiệm tổ chức, làm chủ các hoạt động và quality nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong phòng trường,nhà trẻ.

2.15 Hiệu trưởng vì chưng Trưởng phònggiáo dục và huấn luyện bổ nhiệm đối với nhà trường, đơn vị trẻ công lập, công nhận so với nhà trường, bên trẻ dânlập, tư thục theo các bước bổ nhiệm hoặc thừa nhận Hiệu trưởng của cấp tất cả thẩmquyền.

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng bên trường, đơn vị trẻ là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá vàcó thể chỉ định lại hoặc công nhận lại. Đối với nhà trường,nhà con trẻ công lập, mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao thống trị một đơn vị trường hoặc mộtnhà trẻ không quá hai nhiệm kì.

Sau tưng năm học, từng nhiệm kì côngtác, Hiệu trưởng công ty trường, đơn vị trẻ được cho cán bộ, thầy giáo trong trường cùng cấpcó thẩm quyền nhận xét về công tác thống trị các chuyển động và chất lượng giáo dụccủa bên trường theo quy định.

3. Fan được chỉ định hoặc công nhậnlàm Hiệu trưởng công ty trường, bên trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) tất cả trình độchuẩn được huấn luyện là có bởi trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm côngtác thường xuyên trong giáo dục và đào tạo mầm non. Ngôi trường hợp vày yêu cầu đặc biệt của công việc,người được bổ nhiệm hoặc thừa nhận là Hiệu trưởng hoàn toàn có thể có thời hạn công tác trong giáo dục mầmnon thấp hơn theo quy định;

b) Đã ngừng chương trình tu dưỡng cán bộ quản lý; tất cả uy tín về phẩm chất chủ yếu trị, đạođức, lối sống, chăm môn, nghiệp vụ; có năng lượng tổ chức, quản lý nhà trường,nhà con trẻ và bao gồm sức khoẻ.

4. Nhiệm vụ và quyền lợi của Hiệu trưởng

a) gây ra quy hoạch phát triển nhàtrường; lập chiến lược và tổ chức triển khai kế hoạch giáo dụctừng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nay trước Hộiđồng trường và các cấp có thẩm quyền;

b) ra đời các tổ chuyên môn, tổvăn chống và các hội đồng support trong công ty trường, nhà trẻ; chỉ định tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng ngôi trường trình cấp tất cả thẩmquyền quyết định;

c) Phân công, quản ngại lý, tiến công giá, xếploại; tham gia quy trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khenthưởng, thực hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) cai quản và sử dụng có tác dụng cácnguồn tài chính, tài sản của nhà trường, đơn vị trẻ;

đ) mừng đón trẻ em, cai quản trẻ emvà các vận động nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, bên trẻ;quyết định khen thưởng, phê duyệt công dụng đánh giá chỉ trẻtheo các nội dung nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em vì Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoquy định;

e) Dự các lớp bồi dưỡng về chủ yếu trị,chuyên môn, nhiệm vụ quản lý; gia nhập các hoạt động giáo dục 2 tiếng trong mộttuần; được hưởng cơ chế phụ cấp và các chế độ ưu đãi theo quy định;

f) triển khai quy chế dân nhà ở cơ sởvà chế tạo điều kiện cho những tổ chức bao gồm trị - thôn hội trong nhà trường, nhà trẻhoạt động nhằm nâng cấp chất lượng siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ;

g) thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò ở trong nhà trường đối với cộng đồng.

Điều 17. Phó Hiệutrưởng

1.16 Phó Hiệu trưởng bởi Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đàotạo bửa nhiệm so với nhà trường, công ty trẻ công lập, công nhận so với nhà trường,nhà trẻ em dân lập, tư thục theo quá trình bổ nhiệm hoặc thừa nhận Phó Hiệu trưởngcủa cấp có thẩm quyền. Phó Hiệu trưởng là tín đồ giúp việccho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật.

2. Ngôi trường hạng I bao gồm 2 phó hiệu trưởng;trường hạng II có một phó hiệu trưởng; được sắp xếp thêm 1 phó hiệu trưởng trường hợp cótừ 5 điểm ngôi trường hoặc có từ 20 trẻ em khuyết tật trở lên. Các hạng I, II củanhà trường, công ty trẻ được vẻ ngoài tại Thông bốn số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày28 tháng 11 năm 2007 liên tịch Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo và cỗ Nội vụ, khuyên bảo định nấc biên chế sự nghiệp trong các cơ sởgiáo dục thiếu nhi công lập.

3. Người được bổnhiệm hoặc công nhận làm cho phó hiệu trưởng công ty trường, nhàtrẻ phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn sau:

a) Có bởi trung cung cấp sư phạm mầm non,có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục đào tạo mầm non. Trường hợp bởi vì yêu cầuđặc biệt của công việc, bạn được chỉ định hoặc công nhậnphó hiệu trưởng hoàn toàn có thể có thời hạn công tác trong giáo dục và đào tạo mầm non thấp hơn theo quy định;

b) bao gồm uy tín về phẩm chất chính trị, đạođức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực cai quản nhà trường, nhà trẻvà có sức khoẻ.

4. Trọng trách và quyền lợi của phó hiệutrưởng:

a) phụ trách điều hành công việc do hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trường,nhà trẻ lúc được hiệu trưởng ủy quyền;

c) Dự những lớp bồi dưỡng về chủ yếu trị,chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ đồng hồ trong mộttuần; được hưởng cơ chế phụ cung cấp và các cơ chế ưu đãi theo quy định.

Điều 18. Hội đồngtrường

1. Hội đồng trường đối với nhà trường,nhà trẻ con công lập, Hội đồng quản ngại trị so với nhà trường, công ty trẻ dân lập, bốn thụcđược gọi thông thường là Hội đồng trường. Hội đồng trường là tổ chức triển khai chịu trách nhiệmquyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, huy động và giámsát vấn đề sử dụng các nguồn lực dành riêng cho nhà trường, công ty trẻ, lắp nhà trường,nhà trẻ với xã hội và làng hội, bảo đảm an toàn thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức, nội quy hoạt độngvà thủ tục thành lập Hội đồng ngôi trường công lập:

a) cơ cấu tổ chức tổ chức:

Hội đồng trường công lập gồm: đại diệntổ chức Đảng cùng sản Việt Nam, bgh (gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệutrưởng), đại diện Công đoàn, thay mặt đại diện Đoàn giới trẻ Cộngsản hồ nước Chí Minh, thay mặt đại diện các tổ chăm môn, thay mặt đại diện tổ văn phòng.

Hội đồng trường có Chủ tịch, Thư kývà những thành viên khác. Quản trị Hội đồng ngôi trường không độc nhất vô nhị thiết là hiệu trưởng.Số lượng thành viên Hội đồng trường bao gồm 7 hoặc 9 người.

b) Nội quy hoạt động:

- Hội đồng ngôi trường họp thường kỳ tối thiểu hai lần trong 1 năm học. Vào trường hợp đề nghị thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên Hộiđồng ngôi trường đề nghị, quản trị Hội đồng trường bao gồm quyền triệu tập phiên họp bấtthường để giải quyết và xử lý những vụ việc phát sinh trong quy trình thực hiện tại nhiệm vụvà quyền hạn ở trong phòng trường, nhà trẻ. Quản trị Hội đồng trường có thể mời đạidiện chính quyền và đoàn thể địa phương tham gia cuộc họp của Hội đồng trườngkhi đề xuất thiết.

Phiên họp Hội đồng trường được côngnhận là đúng theo lệ khi xuất hiện từ tía phần tứ số member củaHội đồng trường trở lên trên (trong đó có chủ tịch hội đồng). Quyết nghị của Hội đồngtrường được thông qua và có hiệu lực thực thi hiện hành khi được tối thiểu haiphần tía số thành viên xuất hiện nhất trí. Các nghị quyết củaHội đồng ngôi trường được công bố công khai trong toàn bên trường,nhà trẻ;

- Hiệu trưởngnhà trường, đơn vị trẻ tất cả trách nhiệm tiến hành các nghị quyết hoặc kết luận của Hộiđồng ngôi trường về mọi nội dung được quy định tại Khoản 3 củaĐiều này. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồngtrường, đề xuất kịp thời report xin ý kiếncơ quan cai quản giáo dục cấp trên.

Trong khi chờ chủ ý của cấp cho trên, Hiệutrưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị hoặc tóm lại của Hội đồng ngôi trường đốivới những vấn đề không trái với luật pháp hiện hành và Điều lệ ngôi trường mầm non.

c)17 thủ tục thành lập:

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ,quyền hạn và buổi giao lưu của Hội đồng trường, tập thể gia sư và những tổ chức,đoàn thể bên trường, nhà trẻ ra mắt nhân sự, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự và làm tờ trình nhờ cất hộ phòng giáo dục và đào tạo. Chủtịch Hội đồng ngôi trường do các thành viên hội đồng bầu; Thư cam kết hội đồng ngôi trường doChủ tịch hội đồng ngôi trường chỉ định. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy công nhấn Hộiđồng ngôi trường và quản trị Hội đồng trường.

Nhiệm kỳ của Hội đồng ngôi trường là 5năm. Hằng năm, nếu có sự biến hóa về nhân sự, Hiệu trưởng làm cho văn bạn dạng đề nghị cấpcó thẩm quyền công nhận, bổ sung các thành viên Hội đồng trường

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồngtrường công lập:

a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược,các dự án, kế hoạch đầu tư và phạt triển trong phòng trường, công ty trẻ vào từnggiai đoạn và từng năm học;

b) Quyết nghị vềtổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản trong phòng trường, bên trẻ; reviews ngườiđể bổ nhiệm làm hiệu trưởng theo yêu mong của cơ quan tất cả thẩm quyền;

c) đo lường các buổi giao lưu của nhà trường,nhà trẻ; đo lường việc triển khai các quyết nghị của Hội đồng trường, vấn đề thựchiện quy định dân nhà trong các hoạt động của nhà trường, bên trẻ.

4. Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu tổ chức tổ chức, thủ tục ra đời và nội quyhoạt rượu cồn của Hội đồng quản trị đối với nhà trường, đơn vị trẻ dân lập; nhà trường,nhà trẻ tứ thục được triển khai theo Quy chế tổ chức triển khai và hoạtđộng của trường thiếu nhi dân lập, Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của trường mầmnon bốn thục.

Điều 19. Hội đồngthi đua khen thưởng, Hội đồng tứ vấn

1. Hội đồng thi đua khen thưởngdo Hiệu trưởng thành và cứng cáp lập vào đầu mỗi năm học. Hiệu trưởng là Chủtịch hội đồng thi đua, khen thưởng. Những thành viên của hội đồng gồm: Phó Hiệutrưởng, bí thư đưa ra bộ Đảng cộng sản Việt Nam, quản trị Công đoàn, túng bấn thư Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ siêng môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

Hội đồng thi đua khen thưởng góp Hiệutrưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng so với cán bộ,giáo viên, nhân viên, trẻ em trong bên trường, công ty trẻ.

Hội đồng thi đua tán thưởng họp vàocuối học tập kỳ và thời điểm cuối năm học.

2. Trường hợp đề nghị thiết, hiệu trưởngcó thể ra đời các Hội đồng tư vấn giúp Hiệu trưởng về chuyên môn, quản lí lýnhà trường. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần với thời gianhoạt động của các hội đồng support do Hiệu trưởng quy định.

Điều 20. Tổ chứcĐảng cùng sản vn và đoàn thể trong công ty trường, đơn vị trẻ

1. Tổ chức triển khai Đảng cộng sản Việt Namtrong trường chỉ đạo nhà trường, bên trẻ và hoạt động trong kích thước Hiếnpháp, lao lý và Điều lệ của Đảng.

2. Công đoàn, Đoàn bạn teen Cộng sảnHồ Chí Minh và những tổ chức xóm hội khác hoạt động trong công ty trường, đơn vị trẻ theoquy định của luật pháp và Điều lệ của từng tổ chức nhằm mục tiêu giúp bên trường, đơn vị trẻthực hiện mục tiêu giáo dục.

Điều 21. Quản lýtài sản, tài chính

1. Thống trị tài sản của phòng trường,nhà trẻ em tuân theo những quy định của pháp luật. đều thành viên trong bên trường,nhà trẻ em có nhiệm vụ giữ gìn, bảo đảm an toàn tài sản công ty trường, đơn vị trẻ.

2. Việc làm chủ thu, chi từ những nguồntài chính của phòng trường, công ty trẻ tiến hành theo quy định hiện hành của bộ Tàichính và Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH VÀCÁC HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM

Điều 22. Chươngtrình giáo dục, kế hoạch triển khai chương trình giáo dục

1. Nhà trường, đơn vị trẻ, nhóm trẻ, lớpmẫu giáo chủ quyền thực hiện nay chương trình giáo dục và đào tạo mầm non do bộ trưởng liên nghành Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành; thi công kế hoạch nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ emcăn cứ vào chương trình, phía dẫn trách nhiệm năm học tập và điều kiện của từng địaphương.

2. Đối cùng với trẻ khuyết tật được nhàtrường, đơn vị trẻ tiến hành kế hoạch nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục linh hoạt,phù phù hợp với khả năng của từng cá nhân và theo công cụ về giáo dục đào tạo hòa nhập dành cho những người tàn tật, khuyết tật.

Điều 23. Thiết bị,đồ dùng, đồ đùa và tài liệu giao hàng chương trình giáo dục mầm non

1. Thiết bị, thiết bị dùng, đồ nghịch và tàiliệu trả lời được thực hiện trong đơn vị trường, công ty trẻ, đội trẻ, lớp chủng loại giáo độclập theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. Công ty trường, công ty trẻ, đội trẻ, lớpmẫu giáo độc lập có trách nhiệm trang bị thiết bị, đồ gia dụng dùng, đồ nghịch và tài liệuphục vụ chương trình giáo dục mầm non; khích lệ giáo viên sử dụng tài liệu,thiết bị tiến bộ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ.

3. Tài liệu phía dẫn quan tâm trẻkhuyết tật theo chính sách của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Điều 24. Hoạt độngnuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em

1. Việc nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dụctrẻ được triển khai thông qua các vận động theo luật của chương trình giáodục mầm non.

2. Hoạt động nuôi dưỡng, quan tâm trẻbao gồm: quan tâm dinh dưỡng; quan tâm giấc ngủ; chăm lo vệ sinh; chăm lo sứckhỏe và bảo vệ an toàn.

3. Vận động giáo dục trẻ gồm những: hoạtđộng chơi; hoạt động học; vận động lao động; chuyển động ngày hội, ngày lễ.

4. Vận động giáo dục hòa nhập trẻkhuyết tật trong nhà trường, đơn vị trẻ tuân theo cơ chế về giáo dục đào tạo trẻ em tàntật, khuyết tật vày Bộ giáo dục và Đào chế tác ban hành.

5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ còn thông qua vận động tuyên truyền phổ cập kiến thức khoa học về nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ em đến các cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Điều 25. Hệ thốnghồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

1. Đối với nhà trường

a) hồ sơ làm chủ trẻ em;

b) hồ sơ thống trị trẻ em học tập hòanhập (nếu có);

c) hồ sơ thống trị nhân sự;

d) hồ sơ làm chủ chuyên môn;

đ) Sổ tàng trữ cácvăn bản, công văn;

e) hồ sơ làm chủ tài sản, các đại lý vậtchất, tài chính;

f) hồ nước sơ làm chủ bán trú.

2. Đối cùng với giáo viên

a) Sổ kế hoạchgiáo dục trẻ em em;

b) Sổ theo dõitrẻ: điểm danh, xét nghiệm sức khỏe, theo dõi reviews trẻ;

c) Sổ siêng môn:dự giờ, du lịch tham quan học tập, ghi chép các nội dung sinh hoạt chăm môn;

d) Sổ theo dõitài sản của nhóm trẻ, lớp mẫu mã giáo.

Điều 26. Đánhgiá tác dụng nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em

1. Soát sổ định kỳ sức khỏe trẻ em:hai lần trong một năm học.

2.18 thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi với theodõi trên biểu vật tăng trưởng cho trẻ nhỏ dưới 24 mon tuổi mỗi tháng m