Ngoài những bài thi khám nghiệm trên trường lớp thì có khá nhiều các cuộc thi không ngừng mở rộng như hội thi Olympic giúp những em bao gồm sân đùa để ôn luyện giờ đồng hồ Anh. Nội dung bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu bộ đề luyện thi olympic tiếng Anh lớp 3 dưới đây để hiểu rõ hơn cũng như rất có thể đưa ra những phương pháp học tiếng Anh tại nhà phù hợp nhất làm sao cho các em đạt tác dụng tối ưu nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 3

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie khổng lồ s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Apple 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Blue 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Màu tím d. Màu xanh da trời da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo bị cắn h màu đỏ i. Củ cà rốt j. Nước uống gồm ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this đen d. This is blue

5. Nice lớn meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice to meet you, too. D. Hi

6. Is your school white ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice to meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Cát 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Chạm mặt mặt c. Bao gồm tuyết d. Greed color lá e. Màu xám

f.chào buổi sáng sớm g. Cái trống h. Con ngựa chiến i. Cá sấu j. Bé mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Fan 10. Banana

a. Soccer b. Trà c. Dưới d. đùa cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Loại quạt i. Con ngựa chiến j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words lớn make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t color is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Bé chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao 5 cánh g. Nhỏ cá h. Công an i. Mưa j. Bé ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice to lớn meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Con thỏ b. Ghép hình c. Con kê mái d. Gặp mặt e. Bé kiến

f. Giấy g. đồng hồ đeo tay h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a oto 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe ô tô d. Thư viện e. Số 12

f. Thú túi g. 3 bé diều h. Xe cài i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words lớn make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

Xem thêm: 6 Sao Việt Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Dũng Cảm Thừa Nhận Tốt “Nước Sơn” Hơn Tốt “Gỗ”

……………………………………………………. 

5. Lớn Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. White cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi con ngữa b. Thiết bị vi tính c. Bộ bàn màu vàng

d. Mèo trắng e. Tai f. Cây bút chì g. 3 cái đèn bàn

f. Chiếc xe đạp điện i. 3 cuốn sách j. 2 cái quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Tứ cái nón b. Số 11 c. 3 loại quạt d. 4 chiếc hộp

e. Bút chì màu rubi f. 3 cây cây viết sáp g. 3 cái nón

f. Con chó i. Chiếc lều j. 2 cái bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. Khổng lồ b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words lớn make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. To lớn the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Car c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and open ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. Trắng curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối màu sắc hồng b. Màn white c. 2 mẫu ly

d. đơi giày e. 5 nhỏ chim f. 4 con hổ

g. đồng hồ màu nâu h. 2 con hà mã i. 3 dòng cây j. 2 bé voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go khổng lồ t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I co _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t lớn the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes to school library khổng lồ ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. Và you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two đen cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa color tím b. 2 hộp búy chì c. Phương diện trăng

d. 3 cây lũ ghi ta e. Nho f. 2 bé vịt g. 2 nhỏ mèo đen

f. 2 cây viết mực xanh lá i. 3 nhỏ hổ j. Cửa ngõ sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ Anh thường rất đa dạng với đa phần bài tập, góp cho các bạn học sinh rất có thể hệ thống lại kiến thức sau những bài xích học, rèn luyện phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp giờ Anh được thạo hơn.

Trên đây là một số đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 những vòng mà Step Up đã tổng phù hợp được. Đây là 1 trong kỳ thi giúp các em trau dồi lại tài năng tiếng Anh, vừa giúp các em học tập sinh luyện khả năng nghe giờ đồng hồ Anh ngoài ra thử thách phiên bản thân sau đa số vòng thi giờ Anh, giúp bài toán kiểm tra trình độ tiếng Anh của các bạn nhỏ không còn buốn chán nữa. Mong rằng với những chia sẻ trên đây, những bậc phụ huynh và những em học viên sẽ thâm nhập kỳ thi olympic giờ Anh một cách hiệu quả. Để bé có được căn cơ từ ngữ vững vàng vàng mang đến bậc giờ đồng hồ Anh tiểu học tập , những bậc phụ huynh rất có thể tham khảo về sách học từ vựng mang đến bé. Sách giúp bé xíu mở rộng từ vựng, gồm thêm những mẹo học từ vựng cùng phát triển xuất sắc tiếng Anh giao tiếp sau này.