MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 332/2020/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

KÉO DÀITHỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH vào THỜI KỲ ỔNĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020 sang NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNHKHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ nguyên tắc Tổ chức cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ luật pháp Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của quy định Tổ chức cơ quan chính phủ và luật pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm điều khoản ngày 22 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá thành nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ nghị quyết số122/2020/NQ-QH14 ngày 19 mon 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chi tiếtthi hành một vài điều của Luật chi phí nhà nước;

Thực hiện thông tư số 31/CT-TTg ngày29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về xây cất Kếhoạch phân phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội và dự toán chi phí nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 23tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình về bài toán đề nghị kéo dãn dài thời kỳ ổn định giá thành địaphương; report thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng quần chúng. # tỉnh;ý kiến bàn bạc của những Đại biểu Hội đồng quần chúng tỉnh trên kỳ họp.

Bạn đang xem: Công ty xây dựng hòa bình tuyển dụng 2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng dân chúng tỉnh trong thờikỳ ổn định định chi tiêu địa phương quá trình 2017-2020 quý phái năm 2021, bao gồm cácNghị quyết sau:

1. Nghị quyết số26/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm năm nhâm thìn của Hội đồng dân chúng tỉnh chủ quyền vềBan hành vẻ ngoài nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia dự toán bỏ ra thườngxuyên ngân sách chi tiêu địa phương thời kỳ ổn định định ngân sách chi tiêu giai đoạn 2017-2020;

2. Nghị quyết số27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm năm nhâm thìn của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ quyền vềBan hành chính sách tỷ lệ xác suất (%) điều tiết thu nhập giữa các cấp thời kỳ ổnđịnh chi phí giai đoạn 2017-2020;

3. Nghị quyết số28/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm năm 2016 của Hội đồng dân chúng tỉnh chủ quyền vềBan hành luật pháp phân cấp nguồn thu, trách nhiệm chi giữa những cấp túi tiền địaphương thời kỳ ổn định chi tiêu giai đoạn 2017-2020;

4. Nghị quyết số107/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh Hòa Bìnhvề sửa đổi, tỷ lệ xác suất điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất trên Nghị quyếtsố 27/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm năm nhâm thìn của Hội đồng quần chúng tỉnh về banhành nguyên tắc tỷ lệ tỷ lệ (%) điều tiết thu nhập giữa những cấp thời kỳ ổn định địnhngân sách quy trình tiến độ 2017-2020.

Điều 2.

Xem thêm: Kiểu Oanh : 'Chồng Tôi Hết Mực Chăm Sóc Hai Con Gái'

Hộiđồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban dân chúng tỉnh tổ chức triển khai thựchiện quyết nghị này theo chế độ của pháp luật hiện hành.

2. Trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng dân chúng tỉnh, Tổ Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng quần chúng tỉnh có trách nhiệm đo lường và thống kê việcthực hiện nghị quyết theo điều khoản của pháp luật.

Nghị quyết này đã làm được Hội đồng nhândân tỉnh độc lập Khóa XVI, Kỳ họp đồ vật 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020và có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 mon 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12năm 2021./.

địa điểm nhận: - ủy ban thường vụ Quốc hội; - chính phủ; - cỗ Tài chính; - bộ Kế hoạch cùng Đầu tư; - Cục khám nghiệm VBQPPL, cỗ Tư pháp; - thường trực Tỉnh ủy; - sở tại HĐND tỉnh; - ubnd tỉnh (CT, các PCT); - Đoàn đại biểu chính phủ tỉnh; - Ủy ban MTTQ tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - HĐND, UBND những huyện, TP; - lãnh đạo VP HĐND tỉnh; - TT tin học và công báo VP ủy ban nhân dân tỉnh; - Cổng tin tức điện tử tỉnh Hòa Bình; - Lưu: VT, TH (Ha).

Bài viết liên quan