Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (134.25 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Biên bản hội nghị

mẫu số: 02/QHCB Tên đơn vị ............ Số: ........... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ......., ngày .... Tháng .... Năm.... BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho những Hội nghị) các nội dung đa phần của Biên bản: I. Thành phần họp báo hội nghị 1. Thành phần tham gia dự họp theo quy định: - Tổng số: .... Người. - Số xuất hiện .... Người, đạt xác suất ….%. - Số vắng vẻ mặt: …người, trong đó: + tất cả lý do: …… + không tồn tại lý do: ...... 2. Yếu tắc mời họp ................. II. Nhà trì họp báo hội nghị ................. III. Thư ký hội nghị ............... IV. Nội dung họp báo hội nghị ………………………………….......................……………………… ..............................................….....……………………………………
Ý kiến của những đại biểu dự buổi tiệc nghị (ghi bắt tắt từng chủ ý phát biểu): ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Hiệu quả giới thiệu quy hoạch:....... Người chủ sở hữu trì tóm lại Hội nghị. Hội nghị chấm dứt vào giờ, ngày ..... Mon .... Năm ... THƯ KÝ (ký, ghi rõ bọn họ tên) CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký tên, đóng lốt nếu có)


*
mẫu Biên bạn dạng hội nghị cán cỗ chủ chốt giới thiệu nhân sự để chỉ định chức thương hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung trọng điểm dạy nghề 2 25 117
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho các Hội nghị) 1 10 69

Xem thêm: Biệt Đội Siêu Anh Hùng Nhân Vật, Loạt Phim Tuyển Chọn Các Bài Học Kinh Doanh

*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC pdf 2 16 95
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN docx 2 7 22
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH THÔN docx 2 1 2
*
MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN pptx 3 3 7
*
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA bài toán chấp hành những quy định của lao lý về bảo vệ môi trường pdf 3 3 5