Mẫu Biên bản hội nghị tín đồ lao hễ năm là trong số những hồ sơ được áp dụng trong công việc tổ chức hội nghị người lao động thời hạn trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Biên bản hội nghị người lao động

Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và sở hữu về biểu mẫu!


*

LĐLĐ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS.................................................. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Thủ Dầu Một, ngày...... tháng...... năm 20.... Mẫ u BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 20… Hôm nay, vào tầm khoảng …giờ … phút, ngày … mon … năm 20… trên ………………….tiến hành Hội nghị người lao động năm 20… như sau : ­ Số lượng triệu tập : .............CNLĐ ­ Số lượng có mặt: .................CNLĐ ­ Số lượng vắng mặt: .............CNLĐ A­ PHẦN NGHI THỨC: 1­ Bầu Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị (Hình thức biểu quyết) gồm: Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:……………………... Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:……………………... Ông (Bà):…………………………………….Chức vụ:……………………... … 2­ Báo cáo tình hình đại biểu dự Hội nghị:………………………………............. ………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………... NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1.Ông(Bà)………………………………………… Đại diện Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm ………., tình hình xây dựng và thực hiện các nội qui, qui chế của Công ty, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của Công ty. 2. Ông (Bà)……………………………………...

Xem thêm: Chất Michelle - Fanpage Facebook

Đại diện Ban Giám đốc Công ty trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động sản xuất­ kinh doanh năm ………. 3. Ông (Bà)…………………………………………Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm……… tại các Phòng, ban, Phân xưởng, tổ, đội sản xuất và các kiến nghị của người lao động, đoàn viên Công đoàn (nếu có). 4. Ông (Bà)…………………………………... Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm ………; việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội qui, qui 1chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, tình hình thực hiện Thoả ước lao động tập thể, các kiến nghị của tập thể người lao động. 5. Ông (Bà)…………………………………….Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty trình bày nội dung dự thảo Thoả ước lao động tập thể mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể. 6. Phần đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến: (Liệt kê ý kiến từng người).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7. Ký kết Thoả ước lao động tập thể mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể (khi đã hoàn thành thương lượng theo luật định). 8. Bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ (nếu có) 9. Hội nghị biểu quyết …...% thông qua về nội quy, quy chế của doanh nghiệp 10. Chủ tịch CĐCS tổng kết thi đua năm 20…, công bố khen thưởng và phát động thi đua năm 20… (các văn bản khen thưởng và phát động thi đua đính kèm) 11. Thư ký thông qua biên bản hội nghị, Hội nghị biểu quyết và bế mạc. Hội nghị người lao động kết thúc vào lúc …….giờ…… phút cùng ngày. Biên bản hội nghị được lập thành 04 bản lưu vào hồ sơ doanh nghiệp và gửi về Liên đoàn Lao động TP. Thủ Dầu Một và các nơi liên quan. THƯ KÝ ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN Ban Giám đốc công ty BCH CÔNG ĐOÀN 2