Tôi có thắc mắc thắc mắc là theo quy định hiện thời thì Ban thống trị các dự án Lâm nghiệp đề nghị phải khuyến cáo các chương trình dự án mới về cách tân và phát triển lâm nghiệp không? câu hỏi của anh quang quẻ Nhật đến từ Đồng Nai.
*
Nội dung chủ yếu

Ban làm chủ các dự án Lâm nghiệp đặt trụ sở sinh sống đâu?

Căn cứ trên khoản 3 Điều 1 quyết định 3240/QĐ-BNN-TCCB năm 2008, tất cả quy định về địa điểm và công dụng như sau:

Vị trí với chức năng1. Ban quản lý các dự án công trình Lâm nghiệp trực thuộc Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn, được bộ trưởng liên nghành giao cai quản các chương trình, dự án công trình ODA (chủ đầu tư chi tiêu đối cùng với chương trình, dự án đầu tư; chủ dự án đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật – tiếp sau đây gọi thông thường là chủ dự án) trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn chi phí ODA, nguồn vốn đối ứng và nguồn vốn khác (nếu có) nhằm quản lý, điều hành tiến hành chương trình, dự án cung cấp kỹ thuật với chương trình, dự án đầu tư chi tiêu trong lĩnh vực lâm nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn.

Bạn đang xem: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp

2. Ban làm chủ các dự án công trình Lâm nghiệp là tổ chức triển khai sự nghiệp tởm tế, bao gồm tư cách pháp nhân, bao gồm con vết riêng, được mở thông tin tài khoản tại ngân hàng và Kho tệ bạc Nhà nước theo quy định.Tên giao dịch quốc tế của Ban cai quản các dự án Lâm nghiệp: Management Board for Forestry Projects, viết tắt là MBFP.3. Trụ sở của Ban cai quản các dự án công trình Lâm nghiệp để tại thành phố Hà Nội.4. Gớm phí buổi giao lưu của Ban quản lý các dự án công trình Lâm nghiệp do ngân sách chi tiêu Nhà nước cung cấp từ nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp, nguồn ngân sách đối ứng, ODA và các nguồn cung ứng khác theo dự toán chi phí thống trị hàng năm được bộ phê chăm sóc và phân bổ cho những chương trình, dự án công trình thuộc Ban.

Như vậy, theo mức sử dụng trên thì Ban cai quản các dự án công trình Lâm nghiệp đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội.

*

Ban cai quản các dự án công trình Lâm nghiệp (Hình tự Internet)

Ban cai quản các dự án công trình Lâm nghiệp cần phải khuyến nghị các chương trình dự án công trình mới về cải tiến và phát triển lâm nghiệp không?

Căn cứ trên khoản 16 Điều 2 đưa ra quyết định 3240/QĐ-BNN-TCCB năm 2008, gồm quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ với quyền hạn13. Tiến hành chế độ report định kỳ và hốt nhiên xuất với Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn, những cơ quan liêu có tương quan và công ty tài trợ về tình hình và kết quả hoạt động vui chơi của các chương trình, dự án. Tổng hợp, thống độc nhất vô nhị với công ty tài trợ các nội dung gây ra trong quy trình thực hiện nay chương trình, dự án và khuyến nghị trình bộ quyết định.14. Được bộ trưởng ủy quyền làm chủ dự án đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của cỗ do chủ yếu phủ việt nam viện trợ ra quốc tế theo lý lẽ hiện hành ở trong phòng nước vn và Văn kiện chương trình, dự án ký kết.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Concession Là Gì ? Nghĩa Của Từ Concession

15. Tổ chức tiến hành nhiệm vụ đối với việc nghiệm thu, bàn giao chương trình, dự án công trình theo quy định.16. Đề xuất những chương trình, dự án công trình mới về phát triển lâm nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn.17. Thống trị tổ chức, cỗ máy, biên chế và gia tài của Ban theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các cơ chế chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, viên chức ở trong phạm vi làm chủ của Ban.18. Tiến hành các quyền và trách nhiệm khác của chủ dự án công trình theo cách thức của pháp luật.19. Tiến hành nhiệm vụ không giống do bộ trưởng giao.

Như vậy, theo điều khoản trên thì Ban quản lý các dự án công trình Lâm nghiệp có trọng trách và quyền hạn khuyến cáo các chương trình, dự án công trình mới về cải cách và phát triển lâm nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp của từng dự án công trình có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Căn cứ trên điểm a khoản 3 Điều 3 quyết định 3240/QĐ-BNN-TCCB năm 2008, có quy định về cơ cấu tổ chức tổ chức như sau:

Như vậy, theo qui định trên thì Ban cai quản các dự án Lâm nghiệp của từng dự án công trình có cơ cấu tổ chức gồm tất cả Giám đốc, phó tổng giám đốc (nếu có), kế toán tài chính và những cán bộ chương trình, dự án.