Bài giảng kinh tế tài chính lượng: Chương 1 tế bào hình hồi quy tuyến đường tính hai phát triển thành do Nguyễn Thị Thùy Trang soạn với những nội dung thiết yếu như sau: quy mô hồi quy và một số khái niệm, phương thức bình phương nhỏ dại nhất (OLS), tính không chệch cùng độ chính xác của ước lượng OLS, độ cân xứng của hàm hồi quy mẫu,..


*

Chương 1MÔ HÌ NH HỒ I QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Giới thiệu các khái niệm cơ bản của phân tích hồi quy thông qua mô hình hồi quy dạng đơn giản dễ dàng nhất: mô hình hồi quy con đường tính 2 thay đổi thể hiện nay mối quan hệ của một biến phụ thuộc và một biến độc lập1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm1.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS)1.3. Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS1.4. Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu1.5. Một số vấn đề bổ sung Bà i tâp ̣ ứ ng dung ̣1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Thí dụ: “Luận thuyết tiêu dùng của Keynes” Y (chi tiêu) E(Y/X=22) 0 14 16 18 20 22 ̣ X ( thu nhâp)1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Các thí dụ khác Mức cầu – giá Tỷ lệ biến hóa của chi phí lương – tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ tiền mặt nắm giữ trong tổng thu nhập – tỷ lệ lạm phát Mức cầu – mức chi cho quảng cáo Sản lượng của một loại nông sản – lượng phân bón, lượng mưa, nhiệt độ, v.v… ̉ ̉ Tông thê ̣Ví du: (1) mô ̣ ữa chi tiêu – thu nhâp ́i quan hê gi ̣⇒ ̉ ̉ ̀ tất ca ca Tông thê la ̉ ́c hô gia đi ̣ ̣ ̀nh có chi tiêu (có hoăc ̣ không có thu nhâp) đo l ường bằng đơn vi tiê ̣ ̀n tệ ̣ ữa lao đông – san l (2) mối quan hê gi ̣ ̉ ượng trong môt ̣nhà máy A⇒ ̉ Tông thê lả ̀ tất ca sô ̉ ́ lượng lao đông nha ̣ ̀ máy A đã thuê ̉ ượng tương ứng từ khi nhà máy bắt đầu san và san l ̉ xuất đến thời điêm nghiên c ̉ ứu ̣ ữa năng suất môt loai lu (3) mối quan hê gi ̣ ̣ ́a A – lượng mưa trong năm 2010⇒ ̉ Tông thê lả ̀ năng suất cua giô ̉ ̉ ́c ́ng lúa A trên tất ca ca ̉ ̣ manh ruông trô ̀ng và lượng mưa đo được trên các manh ̉ ruông đọ ́ trong năm 2010 ̉ ̉ Tông thê Tổng thể là tập hợp các phần tử chứa đựng X 3các vấn đề nghiên cứu X 2 X 4 X1(các biến số, các mối X kliên hệ, số liệu) ̉ Tông thê ̉ Mẫu ngẫu nhiênMẫ u ngẫ u nhiên k chiề u ( k ≥ 2) kí ch thướ c n: W = (X1i, X2i, …., Xki ), i= 1 ÷ n  W2 W1 ̉ Tông thê ̉1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm 1. Mô hình hồi quy quy mô hồi quy đường tính hai phát triển thành thể hiện nay mối quan hệ phụ thuộc giữa Y và X: Y 1 2.X u - Các biến số: - Các tham số - Sai số ngẫu nhiên1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Các biến số ◦Biến phụ thuộc (Y): biến được giải thích (explained variable) hay thay đổi phản ứng (response variable).

Bạn đang xem: Bài giảng môn kinh tế lượng

◦Biến hòa bình (X): biến phân tích và lý giải (explanatory variable) hay đổi mới điều khiển (control variable)1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Sai số đột nhiên (u): đại diện thay mặt cho các yếu tố có tác động ảnh hưởng đến đổi thay Y, kế bên X hay còn gọi là yếu tố không quan sát được Các thông số hồi quy: mô tả mối quan hệ giữa biến X và Y1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Nguyên nhân sự tồn tai cua sai sô ̣ ̉ ́ ngẫu nhiên: - Lý thuyết chưa đầy đủ - Sự han chê ̣ ̉ ́ cua sô ̣ ́ liêu: không co ̣ ̣ ́ số liêu hoăc có nhưng sai so - ̣ ̉ ̣ Tầm quan trong cua môt biê ́n - ̉ Hành vi cua con ng ười có tính ngẫu nhiên - ̣ Dang ha ̀m không đúng1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm 2. Hàm hồi quy tổng thể ­ Đinh nghi ̣ ̃ a: Hà m hồ i quy tông thê la ̉ ̉ ̀ hà m số mô ta mô ̉ ́ i quan hê gi ̣ ữ a E(Y) và X, xá c đinh trên ̣ toà n bô tông thê ̣ ̉ ̉ Xé t mô hì nh gồ m biế n đôc lâp (X) va ̣ ̣ ̀ biế n phu thuôc (Y), ̣ ̣ với giả thiết E(U| X)= 0 E (Y | X ) 1 2.X1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm ̉ ̉ Xét hàm hồi quy tông thê PRF co ̣ ́ dang đường thăng: ̉ (PRF) : E (Y / X i ) = β1 + β 2 X i (i = 1 k ) β1 = E (Y / X i = 0) :Là hê sô ̣ ́ chăn, cho biê ̣ ̣ ́t giá tri trung bi ̀nh ̉ cua Y khi X=0 dE (Y / X ) : Là hê sô ̣ ́ góc, cho biết khi X tăng (giam) 1 ̉ β2 = dX đơn vi thi ̣ ̀ trung bình cua Y se ̉ ̉ ̃ thay đôi bao ̉ nhiêu và thay đôi nh ư thế nào. Ví dụ 1.1 (tr.26) Số liệu về PB và mức NS/ha của tổng thể gồm 30 thửa ruộng như sau: PB(10kg) 5 6 7 8 9 NS(tấn/ha) 3.8 1 1 4.3 3 1 2 2 4.8 1 2 2 5.3 3 1 1 6.3 1 3 1 2 7.3 2 1 E(NS|PB) 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 Nhận xét về mối quan hệ giữa: PB và năng suất 14TB?Kết quả hồi quy: E(NS|PB) = 1.8 + 0.5*PBCho biết ◦ Tác động của PB tới NS? ◦ Có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao? ◦ Ước lượng mức NS trung bình khi PB = 70kg? YỨng dụng của phân tích hồi quy? ◦ Đánh giá tác động ảnh hưởng của X tới cực hiếm trung bình của Y ◦ kiểm tra giả thuyết về mặt kinh tế tài chính của 15 mối quan hệ giữa các biến số. 1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Phân tích hồi quy (regression analysis)  Thuật ngữ “hồi quy” được Francis Galton áp dụng vào năm 1886. Bản chất của phân tích hồi quy  Là so sánh mối tương tác phụ thuộc giữa một thay đổi gọi là biến phụ thuộc (dependent variable) vào một hoặc một số biến khác hotline là biến phân tích và lý giải (explanatory variable)niệm  Ước lượng quý hiếm trung bình của biến phụ thuộc vào khi biết giá trị của biến độc lập, tức là phải ước lượng các tham số của mô hình.  Kiểm định những giả thuyết về thực chất của mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập mà lý thuyết kinh tế chuyển ra.

Xem thêm: Bài Hát Lỡ Yêu ( Lâm Chấn Huy “Bắt Tay” Với Hiếu Hiền Quay Music Video Mới

Vào trường hợp này phải trả lời hai câu hỏi: ­ Có tồn tại quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập hay không? ­ nếu như tồn tại quan hệ nam nữ thì nấc độ ngặt nghèo như thế nào?  Dự báo giá trị mức độ vừa phải của biến phụ thuộc vào khi 1.1. Mô hình hồi quy và một số khái niệm Phân tích hồi quy và các quan hệ khác Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ thống kê (statistical relationship) Ta phân biệt với các quan hệ sau: Phân tích hồi quy và quan hệ hàm số (functional relationship) Phân tích hồi quy và phân tích đối sánh tương quan (correlation analysis) Phân tích hồi quy và quan hệ nhân quả (causation relationship)1.1.Mô hình hồi quy và một số khái phân tích hồi quy cùng phân tích tương quanniệm - Phân tích đối sánh + Đo nấc độ phối kết hợp tuyến tính thân hai đổi mới bằng thông số tương quan. + những biến có tính chất đối xứng. - Trong đối chiếu hồi quy + Ước lượng cùng dự báo một trở nên trên cửa hàng giá trị vẫn cho của các biến khác.1.1.Mô hình hồi quy và một số Phân tích hồi quy và quan hệ hàm số kháiniệm - Trong tình dục hàm số: + Ứng cùng với mỗi giá trị của biến hòa bình cho độc nhất một giá trị của đổi mới phụ thuộc. + những biến không hẳn là các biến ngẫu nhiên. - Trong so với hồi quy + Ứng cùng với mỗi giá bán trị đến trước của biến tự do có thể có rất nhiều giá trị không giống nhau của biến đổi phụ thuộc.