Thành Phần : vải vóc Đũi, 100% COTTONMàu sắc đẹp :VÀNG , ĐỎ , KEM TRẮNGPhối mặc chung với váy đầm ngắn, váy đầm dài,quần Jean phần đa đượcThích thích hợp mặc đi làm, đi chơi
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"Screenshot_3","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png 449w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-247x247.png 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 449px) 100vw, 449px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","full_src_w":449,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-247x247.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":449,"src_h":450,"image_id":1768,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1750,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau":"kem-trang","attribute_pa_size":"m-44-48kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"Screenshot_3","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png 449w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-247x247.png 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 449px) 100vw, 449px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","full_src_w":449,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-247x247.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":449,"src_h":450,"image_id":1768,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1751,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"kem-trang","attribute_pa_size":"s-40-44kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"Screenshot_3","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png 449w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-247x247.png 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 449px) 100vw, 449px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3.png","full_src_w":449,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_3-247x247.png","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":449,"src_h":450,"image_id":1768,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1752,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"do","attribute_pa_size":"l-48-52kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"ec4305277351a2082e6445e1478bcac0","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-510x510.jpg","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-510x510.jpg 510w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-800x800.jpg 800w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-768x768.jpg 768w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-247x247.jpg 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-100x100.jpg 100w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1766,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1753,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"do","attribute_pa_size":"m-44-48kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"ec4305277351a2082e6445e1478bcac0","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-510x510.jpg","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-510x510.jpg 510w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-800x800.jpg 800w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-768x768.jpg 768w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-247x247.jpg 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-100x100.jpg 100w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1766,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1754,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"do","attribute_pa_size":"s-40-44kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"ec4305277351a2082e6445e1478bcac0","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-510x510.jpg","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-510x510.jpg 510w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-800x800.jpg 800w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-768x768.jpg 768w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-247x247.jpg 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-100x100.jpg 100w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/ec4305277351a2082e6445e1478bcac0-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1766,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1755,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"vang","attribute_pa_size":"l-48-52kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-510x510.jpg","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-510x510.jpg 510w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-800x800.jpg 800w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-768x768.jpg 768w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-247x247.jpg 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-100x100.jpg 100w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1765,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1756,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"vang","attribute_pa_size":"m-44-48kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-510x510.jpg","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-510x510.jpg 510w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-800x800.jpg 800w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-768x768.jpg 768w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-247x247.jpg 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-100x100.jpg 100w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1765,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1757,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau":"vang","attribute_pa_size":"s-40-44kg","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":99000,"display_regular_price":198000,"image":"title":"e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5","caption":"","url":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg","alt":"","src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-510x510.jpg","srcset":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-510x510.jpg 510w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-800x800.jpg 800w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-768x768.jpg 768w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-247x247.jpg 247w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-100x100.jpg 100w, https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg 1024w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://dongphucmerriman.com/wp-content/uploads/2020/11/e0bb0d3ea02006fef23edd7bc5c65bd5-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1765,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"345345","variation_description":"","variation_id":1758,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu Choose an optionKem TrắngĐỏVàng

Bài viết liên quan